Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ„МЕЧО ПУХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ„Мечо Пух“, е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на съвета през учебната 2019/2020г.

Общественият съвeт (ОС/Съветът) към ДГ„Мечо Пух“, е избран на 29.11.2019 г. на Учредително  събрание с участието на родителите на деца от детската градина и въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган – Община Габрово. Той осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.  Поименният състав на съвета е, както следва:

Постоянен състав:

Председател: Ирена Митева - родител;

Членове: 1. Борислав Стоянов - родител член;

                 2. Венцислав Венков - родител член;

                 3. Елиза Цокова - родител член;

                 4. Рена Маркова - представител на финансиращия орган Община Габрово.

  • Настоящия Обществен съвет се запозна с работата и взетите решения на първото за учебната 2019/2020г. заседание на предходният Общественият съвeт (ОС/Съветът) към ДГ„Мечо Пух“, избран на 30.11.2016 г. Общественият съвет към ДГ„Мечо Пух“, избран на 30.11.2016 г. след разглеждане и обсъждане, е одобрил стратегията за развитие на ДГ „Мечо Пух“ 2016-2020 с актуализация към 2018 г., която и настоящият ОС към ДГ„Мечо Пух“, избран на 29.11.2019 г. одобрява. През учебната 2019/2020г. ОС към ДГ„Мечо Пух“ е провел общо 5 (пет) заседания. За всяко заседание е воден протокол за разискваните въпроси и приетите решения. След обявеното от 08.03.2020г., извънредно положение и епидемичната обстановка в РБ, заседанията са провеждани онлайн. Основните дейности на съвета през учебната 2019/2020 г. са, както следва:
  • Прие отчета за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Мечо Пух“ за учебната 2018/2019 г.
  • Съветът даде положително становище по разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи на ДГ„Мечо Пух“ за 2020 г.
  • Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2019 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
  • Съветът съгласува и даде положително становище изготвеният План-прием за учебната 2020-2021 в ДГ„Мечо Пух“.
  • Съветът се запозна и прие за информация отчетите за изпълнението на бюджета на ДГ„Мечо Пух“ за съответните тримесечия на 2019 и 2020 години.

            Настоящият отчет е приет от Обществения съвет към ДГ„Мечо Пух“.