Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 4-5 ГОД.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

           

IX

1

Възприемане на

1/1

Установяване на равнището на представите,

 
 

Довиждане,

литературно произведение

Знам и

 уменията и отношенията по ядра:

 
 

лято!

Свързана реч

мога

„Възприемане на литературно произведение“

 
 

Входящо

   

и „Свързана реч“.

 
 

проследяване

       
   

Речник

1/ 2

Установяване на равнището на представите,

 
   

Звукова култура

Знам и

уменията и отношенията по ядра:

 
   

Граматически правилна

мога

„Звукова култура“, „Речник“, „Граматически

 
   

реч

 

правилна реч“.

 
 

2

Свързана реч

2/1

Знания: Затвърждаване на представите за

 
 

Моето

Речник

Мама,

понятията „семейство“, „член на семейство“,

 
 

семейство

 

татко и аз

добиване на представа за задълженията на

 
       

членовете в семейството.

 
       

Умения: Съставяне на описателен текст с

 
       

нагледна опора и правилна употреба на

 
       

сегашно време на глаголите; умения за оцве -

 
       

тяване в рамките на контур.

 
       

Отношения: Изразяване на внимание и загри-

:

       

женост към членовете на семейството.

 
   

Възприемане на

2/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 
   

литературно произведение

„Моето

„Моето семейство“ от Ангелина Жекова

 

 

 

Пресъздаване на

семейство“

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 

 

 

литературно произведение

Ангелина

кратко римувано стихотворение с помощта

 

 

 

 

Жекова

на илюстративна опора; изобразително-

 

 

 

   

творчески умения.

 

 

 

   

Отношения: Изразяване на любов и

 

 

 

   

признателност  към членовете на семейството

 

X

3

Възприемане на

3/1

Знания: Запознаване с приказката „Под

 
 

Дъжд вали

литературно произведение

„Под гъбата“

гъбата“ от Владимир  Сутеев.

 
   

Свързана реч

В. Сутеев

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
       

литературно произведение; преразказ на

 
       

приказката.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

3/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

литературно произведение

„Под гъбата“

приказката „Под гъбата“ от В. Сутеев.

 
     

В. Сутеев

Умения: Пресъздаване на приказката като се

 
       

интерпретират реплики и действия на герои

 
       

с влизане в роля.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално -

 
       

оценъчно отношение към героите на

 
       

литературното  произведение.

 
 

4

Възприемане на

4/1

Знания: Запознаване с приказката „Дядовата

 
 

Това се

литературно произведение

„Дядовата

Питка“.

 
 

случи

Свързана реч

питка“,

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

българска

приказката; определяне на последователност

 
     

народна

в сюжета на приказката по илюстрации.

 
     

приказка

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

4/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

литературно произведение

„Дядовата

приказката „Дядовата питка“.

 
     

питка“,

Умения: Пресъздаване на приказката като се

 
     

българска

интерпретират реплики и действия на герои

 
     

народна

с влизане в роля.

 
     

приказка

Отношения: Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение към героите на

 
       

литературното  произведение.

 
 

5

Възприемане на

5/1

Знания: Запознаване с приказката „Дядо и

 
 

Играя на...

литературно произведение

„Дядо и

ряпа“ от Ран Босилек.

 
   

Свързана реч

ряпа“, Ран

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Босилек

приказката; формиране на умения за задаване

 
       

на въпроси.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

5/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

литературно произведение

„Дядо и

приказката „Дядо и ряпа“.

 
     

ряпа“, Ран

Умения: Пресъздаване на приказката като се

 
     

Босилек

интерпретират реплики и действия на герои

 
       

с влизане в роля.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение към героите на

 
       

литературното  произведение.

 
 

6

Възприемане на

6/1

Знания: Запознаване със стихотворението

 
 

Моите

литературно произведение

„Птиче в

„Птиче в клетка“ от Чичо Стоян.

 
 

приятели

Пресъздаване на

клетка“,

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
 

животните

литературно произведение

Чичо Стоян

на кратко римувано стихотворение с

 
       

помощта на илюстративна опора;

 
       

Изобразително-творчески умения.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
   

Речник

6/2

Знания: Активизиране на представите за

 
   

Граматически правилна

Моят

декоративната рибка като домашен любимец;

 
   

реч

аквариум

обогатяване на детския речник.

 
       

Умения: Назовава изобразеното (рибки, рак,

 
       

костенурка, водорасли, аквариум).

 
       

Отношения:  Изразяване на положително

 
       

емоционално  и грижовно отношение към

 
       

домашните любимци.

 
           
 

7

Възприемане на

7/1

Знания: Запознаване с приказката „Трите

 
 

Това е...

литературно произведение

„Трите

мечки„ на Лев Толстой.

 
   

Свързана реч

мечки“, Лев

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Толстой

приказката; преразказ на приказката.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

7/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

литературно произведение

„Трите

приказката „Трите мечки“.

 
     

мечки“, Лев

Умения: Пресъздаване на приказката като се

 
     

Толстой

интерпретират реплики и действия на герои

 
       

с влизане в роля.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение към героите на

 
       

приказката.

 
           
           

XI

8

Свързана реч

8/1

Знания: Активизиране на знанията за правил-

 

 

Правила за

Граматически правилна

Пресичам

но пресичане на уличното платно.

 

 

пресичане

реч

правилно

Умения:  Активно участие в беседа по карти-

 

 

     

на;

 

 

     

Отношения:  Изразяване на отговорно

 

 

     

отношение към правилата за безопасно

 

 

     

пресичане.

 

 

 

Речник

8/2

Знания: Активизиране на представата за 

 

 

 

Звукова култура

Отгатвам

гатанките като жанр; обогатяване на детския

 

 

   

гатанки

речник.

 

 

   

любими

   

 

     

Умения:  Правилно изговаряне на думите;

 

 

     

умения за оцветяване в рамките на пунктир.

 

 

     

Отношения:  Изразяване на емоционално

 

 

     

към ритмизирани словесни форми.

 

 

9

Възприемане на

9/1

Знания: Запознаване с разказа „Ванко и

 

 

Чистотата е

литературно произведение

„Ванко и

 водичката“ на Димитър Спасов.

 

 

здраве

Свързана реч

водичката“.

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 

 

   

Д. Спасов

литературно произведение; съставяне на

 

 

     

описателен текст по нагледна опора.

 

 

     

Отношение: Изразяване на емоционално

 

 

     

отношение към произведението.

 

 

 

Възприемане на

9/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 

 

 

литературно произведение

„Хитра

„Хитра песен за хитрите рибки“ на Петя

 

 

 

Пресъздаване на

песен за

Караколева.

 

 

 

литературно произведение

хитрите

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 

 

   

рибки“, П.

кратко римувано стихотворение с помощта

 

 

   

Караколева

на илюстративна опора; изобразително-

 

 

     

творчески умения.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
 

10

Възприемане на

10/1

Знания: Запознаване  с приказката „Задружно“

 
 

Аз искам

литературно произведение

„Задружно“,

на Асен Разцветников.

 
   

Свързана реч

Асен

Умения:  Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Разцветников

литературно произведение; преразказ на

 
       

приказката.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Речник

10/2

Знания: Активизиране на знанията за плодове

 
   

Свързана реч

В магазина

и зеленчуци и свързаната с тях лексика.

 
     

за плодове и

Умения:  Назоваване на съществителни имена

 
     

зеленчуци

по нагледна опора; подбиране на подходящи

 
       

прилагателни; развиване на умения за задава-

 
       

не на въпроси.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение от справяне с определена езикова

 
       

задача.

 
 

11

Възприемане на

11/1

Знания: Запознаване  с приказката „Трите

 
 

Вълшебни

литературно произведение

„Трите

хубави думички“ на Таня Касабова;

 
 

думи

Свързана реч

хубави

активизиране на лексика, свързана с речевия

 
     

думички“,

етикет.

 
     

Т. Касабова

Умения:  Разпознаване на герои и епизоди от

 
       

приказката; преразказ на приказката.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
           
           
   

Пресъздаване на

11/2

Знания: Активизиране на знанията за приказ-

 
   

литературно произведение

„Трите

ката.

 
     

хубави

Умения:  Пресъздаване на приказката, като се

 
     

думички“,

интерпретират реплики и действия на герои

 
     

Т. Касабова

с влизане в роля.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение към героите на

 
       

приказката.

 

XII

12

Възприемане на

12/1

Знания: Запознаване  с приказката „Дядовата

 
 

Сняг вали

литературно произведение

„Дядовата

ръкавичка“ от Елин Пелин.

 
   

Свързана реч

ръкавичка“,

Умения:  Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Елин Пелин

литературно произведение; преразказ.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Свързана реч

12/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
     

„Дядовата

приказката „Дядовата ръкавичка“.

 
     

ръкавичка“,

Умения:  Преразказване на приказката с

 
     

Елин Пелин

досъчиняване на нов край по нагледна опора.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение.

 
 

13

Възприемане на

13/1

Знания: Запознаване  със стихотворението

 
 

Дядо Коледа

литературно произведение

„Край

„Край елхата“ от Лъчезар Станчев.

 
 

пристига

Пресъздаване на

елхата“, Л.

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

Станчев

кратко римувано стихотворение с помощта

 
       

на нагледна опора; изобразително -

 
       

творчески умения.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение към празника.

 
   

Речник

13/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

Свързана реч

Работилница

понятието играчки и свързаната с него

 
     

 на Дядо

лексика.

 
     

Коледа

Умения:  Назоваване на съществителни имена

 
       

по нагледна опора; подбиране на подходящи

 
       

прилагателни; умения за оцветяване в

 
       

рамките на пунктир.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение от справяне с езикова задача.

 
 

14

Свързана реч

14/1

Знания: Активизиране на представа в

 
 

Зимни игри

Граматически правилна

Снежен

практически план за сегашно и минало просто

 
   

реч

човек

време на глагола.

 
       

Умения:  Активно участие в беседа по карти-

 
       

ни; разказване в минало време.

 
       

Отношения:  Изразяване на емоционално

 
       

отношение снежния човек.

 
   

Възприемане на

14/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 
   

литературно произведение

„Зима“,

„Зима“ от   Ангелина Жекова.

 
   

Пресъздаване на

Ангелина

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

Жекова

кратко  римувано стихотворение с помощта

 
       

 на нагледна опора; изобразително-творчески

 
       

 умения.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

 отношение към стихотворението.

 
 

15

Възприемане на

15/1

Знания: Запознава се с кратки стихотворения

 
 

Празник е!

литературно произведение

Сурва,

и римушки, свързани с празника.

 
   

Пресъздаване на

сурва година

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

 

кратки стихотворения и римушки.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към празника.

 
   

Свързана реч

15/2

Знания: Активизиране на знания, свързани с

 
   

Речник

Сурва,

коледните празници.

 
     

сурва година

Умения: Назовава правилно, предмети,

 
       

лица и събития.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към празника.

 

I

16

Граматически правилна

16/1

Знания: Активизиране на лексика, свързана с

 
 

Ден и нощ

реч

Кога какво

речевия етикет и културата на речево

 
   

Речник

казвам?

общуване.

 
       

Умения: Съставяне на изречения по нагледна

 
       

опора; съотнасяне на частите на

 
       

денонощието към съответните думи и изрази

 
       

за вежливост; умения за оцветяване в рамки-

 
       

те на пунктир.

 
       

Отношения: Изразяване на положително 

 
       

емоционално отношение от справяне с

 
       

определена езикова задача.

 
   

Възприемане на

16/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 
   

литературно произведение

"Верижка за

"Верижка за всеки" на Лъчезар Станчев.

 
   

Пресъздаване на

всеки", Л.

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

Станчев

стихотворението с помощта на илюстративна

 
       

опора.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към стихотворението.

 
 

17

Възприемане на

17/1

Знания: Запознаване с приказката "Как Мечо

 
 

Децата са

литературно произведение

"Как Мечо

се учи да говори" на Радой Киров

 
 

различни

Свързана реч

се учи да

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

говори", Р.

литературното произведение; преразказ.

 
     

Киров

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

17/2

Знания: Наизустяване на забавна римушка с

 
   

литературно произведение

"Имало

помощта на нагледна опора.

 
   

Звукова култура

едно време",

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
     

Асен

кратка римушка; правилно произнасяне на

 
     

Разцветников

думите.

 
       

Отношения: Емоционално отношение към

 
       

римата като начин на забавление.

 
 

18

Възприемане на

18/1

Знания: Запознаване с приказката на Джани

 
 

Това ми

литературно произведение

"Вълшебният

Родари "Вълшебният барабанчик".

 
 

харесва

Свързана реч

барабанчик"

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Джани

приказката; преразказ на приказката.

 
     

Родари

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

18/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

литературно произведение

"Вълшебният

приказката.

 
     

барабанчик"

Умения: Пресъздаване на приказката, като се

 
     

Джани

интерпретират реплики и действия на герои с

 
     

Родари

влизане в роля.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение към героите.

 
 

19

Пресъздаване на

19/1

Знания: Наизустяване на забавна римушка с

 
 

Мама и татко

литературно произведение

"Кой какъв е"

помощта на нагледна опора; затвърждаване

 
 

работят

Речник

Панчо

на представата за думите, названия на

 
     

Панчев

професии.

 
       

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
       

кратка римушка; правилно произнасяне на

 
       

думите.

 
       

Отношения: Емоционално отношение към

 
       

римата като начин на забавление.

 
   

Възприемане на

19/2

Знания: Запознаване с приказката на Леда

 
   

литературно произведение

"Работна

Милева "Работна Мецана".

 
   

Свързана реч

Мецана",

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Леда

приказката; преразказ на приказката.

 
     

Милева

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към приказката.

 
 

20

Възприемане на

20/1

Знания: Запознаване със стихотворението

 
 

Пресичам

литературно произведение

"По бялата

"По бялата зебра" на Валери Петров;

 
 

безопасно

Пресъздаване на

зебра",

актуализиране на знания за светофара.

 
   

литературно произведение

Валери

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
     

Петров

стихотворението; разпознаване на сигналните

 
       

светлини на светофара.

 
       

Оношения: емоционално отношение към

 
       

правилата за безопасно движение по

 
       

 пътищата.

 
   

Свързана реч

20/2

Знания: Активизиране на представа в

 
   

Граматически правилна

Христо и

практически план за сегашно и минало просто

 
   

реч

топката

време на глагола.

 
       

Умения: Активно участие в беседа по серия

 
       

от  сюжетни картини; разказване в минало вр.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към действията и постъпките  на

 
       

героите.

 

II

21

Свързана реч

21/1

Знания: Активизиране на знания за зимата и

 

 

Бяла

Речник

Бяла

свързаната със сезона лексика.

 

 

приказка

 

приказка

Умения: Разбира инструкции; съставя

 

 

     

кратък описателен текст по нагледна опора.

 

 

     

Отношения: Удовлетвореност от справяне с

 

 

     

определена езикова задача.

 

 

 

Възприемане на

21/2

Знания: Активизиране на представа в

 

 

 

литературно произведение

Бяла

практически план за гатанката като жанр.

 

 

   

приказка

Умения: Интерпретиране на иносказателност

 

 

     

чрез отгатване на гатанката; правилно изговаряне

 

 

     

на думите; оцветяване в рамките на пунктир.

 

 

     

Отношения: Емоционално отношение към

 

 

     

ритмизирани словесни форми.

 

 

22

Речник

22/1

Знания: Активизиране на знания за дивите

 
 

Зоопарк

Граматически правилна

Кой какво

животни и свързана с тях лексика.

 
   

реч

дете има?

Умения: Образуване на умалителни форми 

 
       

за единствено и множествено число на

 
       

съществителни имена.

 
       

Отношения: Удовлетвореност от справяне с

 
       

определена езикова задача.

 
   

Речник

22/2

Знания: Активизиране на представа в

 
   

Звукова култура

Отгатвам

практически план за гатанката като жанр.

 
     

гатанки

Умения: Интерпретиране на иносказателност

 
     

любими

чрез отгатване на гатанката; правилно изговаряне

 
       

на думите; оцветяване в рамките на пунктир.

 
       

Отношения: Емоционално отношение към

 
       

ритмизирани словесни форми.

 
 

23

Възприемане на

23/1

Знания: Запознаване със стихотворението

 
 

Аз съм

литературно произведение

"Родна

"Родна стряха" на Ран Босилек.

 
 

българче

Пресъздаване на

стряха", Ран

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

Босилек

стихотворението с помощта на илюстративна

 
       

опора.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към стихотворението.

 
   

Възприемане на

23/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 
   

литературно произведение

"Знамето ни

"Знамето ни е трицветно" на Милан Митов.

 
   

Пресъздаване на

е трицветно"

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

М. Митов

стихотворението с помощта на илюстративна

 
       

опора.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към стихотворението.

 
 

24

Възприемане на

24/1

Знания: Запознаване с приказката "Кой е

 
 

Дъжд вали,

литературно произведение

"Кой е

по-силен?".

 
 

слънце грее

Свързана реч

по-силен?"

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

българска

приказката; преразказ на приказката.

 
     

народна

Отношения: Изразяване на емоционално

 
     

приказка

отношение към приказката.

 
   

Речник

24/2

Знания: Активизиране на представа в

 
   

Звукова култура

Отгатвам

практически план за гатанката като жанр.

 
     

гатанки

Умения: Интерпретиране на иносказателност

 
     

любими

чрез отгатване на гатанката; правилно изговаряне

 
       

на думите; оцветяване в рамките на пунктир.

 
       

Отношения: Емоционално отношение към

 
       

ритмизирани словесни форми.

 

III

25

Възприемане на

25/1

Знания: Запознаване с приказката на Радой

 
 

Мама

литературно произведение

"Защо

Киров.

 
   

Свързана реч

стоножката

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

има сто

приказката; преразказ на приказката.

 
     

крачета?",

Отношения: Изразяване на емоционално

 
     

Р.Киров

отношение към приказката.

 
   

Възприемане на

25/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 
   

литературно произведение

"Очички

"Очички звездички" на Николай Соколов.

 
   

Пресъздаване на

звездички",

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

Н. Соколов

стихотворението с помощта на илюстративна

 
       

опора.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към стихотворението.

 
 

26

Възприемане на

26/1

Знания: Запознаване със стихотворението

 
 

Моята

литературно произведение

"Кокиче",

"Кокиче" на Георти Струмски.

 
 

 градина

Пресъздаване на

Георги

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
   

литературно произведение

Струмски

стихотворението с помощта на илюстративна

 
       

опора; изобразително-творчески умения.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално 

 
       

отношение към стихотворението.

 
   

Възприемане на

26/2

Знания: Запознаване с приказката

 
   

литературно произведение

"Пролетен

"Пролетен венец" на Рада Александрова.

 
   

Свързана реч

венец",

Умения: Разпознаване на герои от литератур-

 
     

Рада

но произведение; преразказ.

 
     

Александрова

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
 

27

Възприемане на

27/1

Знания: Запознаване с приказката.

 
 

Какво е

литературно произведение

"Кравайчето"

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
 

нужно

Свързана реч

чешка

приказката; преразказ на приказката.

 
     

народна

Отношения: Изразяване на емоционално

 
     

приказка

отношение към приказката.

 
   

Пресъздаване на

27/2

Знания: Активизиране на знанията за

 
   

литературно произведение

"Кравайчето"

приказката.

 
     

чешка

Умения: Пресъздаване на приказката, като се

 
     

народна

интерпретират реплики и действия на герои с

 
     

приказка

влизане в роля.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално-

 
       

оценъчно отношение към героите.

 
 

28

Речник

28/1

Знания: Активизиране на представа в

 
 

Разказвам за

Звукова култура

Кой какво

практически план за глагола като част на речта

 
 

животните

 

казва?

Умения: Образуване на глаголи от звуко-

 
       

подражателни думи (ко-ко – кудкудяка,  пи-

 
       

пи - – пиука; мяу-мяу – мяука; мууу – мучи;

 
       

грух-грух – грухти; беее – блее); оцветяване в

 
       

 рамките на пунктир.

 
       

Отношения: Удовлетвореност от справяне

 
       

с определена езикова задача.

 
   

Възприемане на

28/2

Знания: Запознаване с приказката на Ран

 
   

литературно произведение

"Ежко Бежко

Босилек.

 
   

Свързана реч

и Баба Меца"

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Р. Босилек

приказката; преразказ на приказката.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 

IV

29

Възприемане на

29/1

Знания: Запознаване със стихотворението на

 
 

Празнуваме

литературно произведение

"Моята

Антоанета Димитрова.

 
 

заедно

Пресъздаване на

сестричка",

Умения: Заучаване на стихотворението

 
   

литературно произведение

А. Димитрова

наизуст.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
           
   

Свързана реч

29/2

Знания: Разширяване на представата за

 
   

Речник

Торта за

рождения ден като личен празник.

 
     

рождения

Умения: Активно участие в диалог по

 
     

ден на

картинна опора; ; назоваване на някои

 
     

Здравко

роднински връзки в своето семейство.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към рождения ден като личен

 
       

празник.

 
 

30

Възприемане на

30/1

Знания: Запознаване с приказката на Виктор

 
 

Това е...

литературно произведение

"Мишлето и

Сутеев.

 
   

Свързана реч

моливът",

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

В. Сутеев

приказката; преразказ на приказката.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към приказката.

 
   

Възприемане на

30/2

Знания: Запознаване с приказката на Чеслав

 
   

литературно произведение

"Нови

Янчарски.

 
   

Свързана реч

познати",

Умения: Разпознаване на герои и епизоди от

 
     

Чеслав

приказката; преразказ на приказката.

 
     

Янчарски

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към действията и постъпките на

 
       

героите.

 
           
 

31

Пресъздаване на

31/1

Знания: Наизустяване на забавна  броилка с

 
 

Играем без

литературно произведение

"Броилка без

помощта на  нагледна опора.

 
 

край

Звукова култура

край"

Умения: Изразително възпроизвеждане на

 
     

Р. Киров

броилката; правилно произнасяне на думите.

 
       

Отношения: емоционално отношение към

 
       

римата като начин на забавление.

 
   

Възприемане на

31/2

Знания: Запознаване със стихотворението на

 
   

литературно произведение

"Хвърчило",

Мария Йосифова.

 
   

Пресъздаване на

М. Йосифова

Умения: Заучаване на стихотворението

 
   

литературно произведение

 

наизуст.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
 

32

Възприемане на

32/1

Знания: Запознаване със стихотворението на

 
 

Обичам

литературно произведение

"Мила

Асен Босев.

 
 

приказки

Пресъздаване на

гледка",

Умения: Заучаване на стихотворението

 
   

литературно произведение

Асен Босев

наизуст.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
   

Възприемане на

32/2

Знания: Запознаване със стихотворението на

 
   

литературно произведение

"Много са"

Цветан Ангелов.

 
     

Цветан

Умения: Активно участие в беседа; правилно

 
     

Ангелов

произнасяне на думите.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
 

33

Свързана реч

33/1

Знания: Активизиране на представа в

 
 

Под дъгата

Речник

Дъга

практически план за прилагателните като част

 
   

Граматически правилна

 

на речта.

 
   

реч

     
       

Умения: Съставяне на изречения по нагледна

 
       

опора; правилно произнасяне на думите.

 
       

Отношения: Удовлетвореност от справяне

 
       

с определена езикова задача.

 
   

Речник

33/2

Знания: Активизиране на представа в

 
   

Свързана реч

Усмихни се

практически план за прилагателните като част

 
     

на дъгата

на речта.

 
       

Умения:  Активно участие в беседа по карти-

 
       

ни; оцветяване в рамките на контур.

 
       

Отношения: Удовлетвореност от справяне

 
       

с определена езикова задача.

 

V

34

Свързана реч

34/1

Знания: Активизиране на представа в

 
 

Грее ярко

Граматически правилна

На плажа

практически план за съществителни имена,

 
 

слънце

реч

 

прилагателни имена и местоимения.

 
       

Умения: Активно участие в беседа; правилна

 
       

употреба на местоимения в кратки прости

 
       

изречения.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към игрите на плажа.

 
   

Възприемане на

34/2

Знания: Запознаване със стихотворението

 
   

литературно произведение

"Лято",

на Елисавета Багряна.

 
     

Елисавета

Умения: Активно участие в беседа; 

 
     

Багряна

използване на кратки прости изречения.

 
       

Отношения: Изразяване на емоционално

 
       

отношение към стихотворението.

 
           
           
           
 

35

Възприемане на

35/1

Установяване на равнището на представите,

 
 

Здравей,

литературно произведение

Знам и мога

уменията и отношенията по ядра:

 
 

лято!

Свързана реч

 

„Възприемане на литературно произведение"

 
 

Изходящо

   

 и „Свързана реч“.

 
 

проследяване

       
   

Граматически правилна

35/2

Установяване на равнището на представите,

 
   

реч

Знам и мога

уменията и отношенията по ядра:

 
   

Речник

 

"Граматически правилна реч", "Речник" и

 
   

Звукова култура

 

"Звукова култура".

 
 

36

Пресъздаване на

36/1

Знания: Активизиране на знания за

 
 

Слънчеви

литературно произведение

Приказки

любими приказки.

 
 

дни за летни

 

любими

Умения: Избира и играе роли на познати

 
 

игри

   

литературни герои.

 
       

Отношения: Емоционално отношение към

 
       

действия и постъпки на любими герои.

 
   

Свързана реч

36/2

Знания: Активизиране на представи в

 
   

Речник

Любими

практически план за сегашно просто и

 
     

игри

минало време.

 
       

Умения: Дава прости обяснения за своите

 
       

действия; назовава правилно предмети,

 
       

лица и събития.

 
       

Отношения: Удовллетвореност от справяне с

 
       

дадена езикова задача.

 
   

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

   
       
             
             

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

IX

1

Количествени

Това го знам

Брои до три. Определя равни по височина

 
 

Довиждане,

 отношения, Измерване,

 

предмети. Разпознава и назовава ден и нощ.

 
 

лято!

Времеви отношения,

 

Избира назованата фигура.

 
 

Входящо

Равнинни фигури

     
 

проследяване

       
 

2

Количествени

Повече,

Сравнява две предметни групи (до пет

 
 

Моето

отношения

по-малко,

предмета) и ги назовава: поравно, повече и

 
 

семейство

 

поравно

по-малко.

 
           

X

3

Времеви отношения

Навън е есен!

Разпознава и назовава годишните сезони.

 
 

Дъжд вали

   

Брои до пет в прав ред и отброява предмети

 
       

до пет.

 
           
 

4

Пространствени

Близо и

Определя мястото на предмет спрямо

 
 

Това се

отношения

далече

собственото си местоположение, като

 
 

случи

   

използва „близо“ и „далече“.

 
           
 

5

Количествени

Едно, две,

Брои до пет в прав ред и отброява предмети

 
 

Играя на...

отношения

три...

до пет.

 
           
 

6

Измерване

Къс и дълъг

Назовава и показва дължина на предмети,

 
 

Моите

   

като използва „дълъг“, „къс“, „по-дълъг“,

 
 

приятели

   

„по-къс“.

 
 

животните

       
 

7

Времеви отношения

Сутрин и

Разпознава и назовава частите на

   
 

Това е...

 

 вечер

 денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ

   

XI

8

Равнинни фигури

Кръг

Разпознава и назовава кръг, квадрат и

   
 

Правила за

   

триъгълник.

   
 

пресичане

         
 

9

Времеви отношения

В началото и

Ориентира се в последователността на

   
 

Чистотата е

 

после

събитията във времето, като използва

   
 

здраве

   

„в началото – после“; „по-рано – по-късно“;

   
       

„преди – след това“.

   
 

10

Равнинни фигури

Кое е кръгло?

Дава примери за познати предмети, които имат

   
 

Аз искам

   

формата на кръг, квадрат и триъгълник.

   
             
 

11

Количествени

Три, четири

Брои до пет в прав ред и отброява предмети

   
 

Вълшебни

отношения

 

до пет.

   
 

думи

         

XII

12

Времеви отношения

Сутрин, обед,

Разпознава и назовава частите на

   
 

Сняг вали

 

вечер, нощ

 денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ

   
 

13

Равнинни фигури

Квадрат

Разпознава и назовава кръг, квадрат и

   
 

Дядо Коледа

   

триъгълник.

   
 

пристига

         
 

14

Времеви отношения

Вали сняг

Разпознава и назовава годишните сезони.

   
 

Зимни игри

         
             
 

15

Времеви отношения

Сурва, сурва

Разпознава и назовава годишните сезони.

   
 

Празник е!

Равнинни фигури

година

Дава примери за познати предмети, които

   
       

имат кръгла форма.

   
               

I

16

Равнинни фигури

Кое  е

Дава примери за познати предмети, които

 
 

Ден и нощ

 

квадратно?

имат формата на кръг, квадрат и триъгълник

 
           
 

17

Количествени

Повече или

Сравнява две предметни групи (до пет

 
 

Децата са

отношения

по-малко

предмета) и ги назовава: поравно, повече и

 
 

различни

   

по-малко.

 
           
           
 

18

Количествени

Коя поред?

Определя реда на обект в редица от три

 
 

Това ми

отношения

 

предмета.

 
 

харесва

       
 

19

Количествени

Числата

Практически моделира числата до 5, като

 
 

Мама и татко

отношения

 

използва предмети.

 
 

работят

       
 

20

Пространствени

Нагоре-

Ориентира се по основните посоки, като

 
 

Пресичам

отношения

надолу

използва „напред“, „назад“, „нагоре“ и

 
 

безопасно

   

„надолу“.

 
           

II

21

Пространствени

Близо и

Определя мястото на предмет спрямо

 
 

Бяла

отношения

далече

собственото си местоположение, като

 
 

приказка

   

използва "близо"  и "далече."

 
           
 

22

Количествени

Кой поред?

Определя реда на обект в редица от три

 
 

Зоопарк

отношения

 

предмета.

 
           
 

23

Измерване

По височина

Подрежда три предмета във възходящ и

 
 

Аз съм

   

низходящ ред по височина.

 
 

българче

       
 

24

Количествени

Числата до

Практически моделира числата до 5, като

 
 

Дъжд вали,

отношения

пет

използва предмети.

 
 

слънце грее

       

III

25

Пространствени

Напред -

Ориентира се по основните посоки, като

Игрова ПС

 
 

Мама

отношения

назад

използва „напред“, „назад“, „нагоре“ и

   
       

„надолу“.

   
 

26

Времеви отношения

По-рано  -

Ориентира се в последователността на

   
 

Моята

 

по-късно

събитията във времето, като използва

   
 

градина

   

„в началото – после“; „по-рано – по-късно“;

   
       

„преди – след това“.

   
             
 

27

Равнинни фигури

Триъгълник

Разпознава и назовава кръг, квадрат и

   
 

Какво е

   

триъгълник.

   
 

нужно

         
 

28

Измерване

Къс и дълъг

Назовава и показва дължина на предмети,

   
 

Разказвам за

   

като използва „дълъг“, „къс“, „по-дълъг“,

   
 

животните

   

„по-къс“.

   
             

IV

29

Равнинни фигури

Кое е

Дава примери за познати предмети, които

   
 

Празнуваме

 

триъгълно?

имат формата на кръг, квадрат и триъгълник

   
 

заедно

         
 

30

Пространствени

Близо и

Определя мястото на предмет спрямо 

   
 

Това е...

отношения

далече

собственото си местоположение, като

   
       

 използва „близо“ и „далече“.

   
 

31

Измерване

По височина

Подрежда три предмета във възходящ и

   
 

Играем без

   

низходящ ред по височина.

   
 

край

         
 

32

Времеви отношения

Преди - след

Ориентира се в последователността на

   
 

Обичам

 

това

събитията във времето, като използва

   
 

приказки

   

„в началото – после“; „по-рано – по-късно“;

   
       

„преди – след това“.

   

V

33

Измерване

Къс и дълъг

Назовава и показва дължина на предмети,

 
 

Под дъгата

   

като използва „дълъг“, „къс“, „по-дълъг“,

   
       

„по-къс“.

   
 

34

Времеви отношения

Сезони

Разпознава и назовава годишните сезони.

   
 

Грее ярко

         
 

слънце

         
 

35

Количествени

Това го знам!

Сравнява две предметни групи (до пет

Диагностични

 
 

Здравей лято!

отоншения,Измерване

 

предмета) и ги назовава:поравно, повече и по-

задачи

 
       

малко. Подрежда три предмета във възходящ 

   
   

Пространствени

 

и низходящ ред по височина. Ориентира се по

   
   

отношения,

 

основните посоки, като използва „напред“,

   
       

„назад“, „нагоре“ и „надолу“.

   
         

Диагностични

 

36

Равнинни

Това го знам!

Разпознава и назовава кръг,  квадрат и

задачи

 
 

Слънчеви дни

фигури

 

триъгълник. Разпознава и назовава частите

   
 

за летни игри

Времеви отношения,

 

 на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ.

   
             
             
   

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

   
 

ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

   
             

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

           

IX

1

Самоутвърждавaне и

1/1, 2

Описва себе си, като назовава името си и

Диагностични

 

Довиждане,

общуване с околните;

Това го знам!

посочва близките си приятели, както и

задачи – входно

 

лято!

Социална и здраво -

 

предпочитанията си към облекло и играчки.

ниво

 

Входящо

словна среда;

 

Познава средства за хигиена и начини на

 
 

проследяване

Културни и

 

използването им. Назовава лични празници.

 
   

национални ценности

 

 Назовава плодове и зеленчуци.

 
   

Светът на природата

     
   

 и неговото опазване

     
 

2

Самоутвърждавaне и

2/1

Определя полово-ролевата принадлежност

Детско

 

Моето

общуване с околните

Ние сме

на членовете на семейството и на рода си.

портфолио

 

семейство

 

семейство

Назовава отговорности на близките си към

 
     

2/2

него и свои отговорности към тях

 
     

Аз помагам

   
     

вкъщи

   

X

3

Светът на природата

3/1

Познава типични признаци на времето в

Наблюдение,

 

Дъжд вали

 и неговото опазване

Времето днес

 природна местност и сезона (дъжд, сняг,

текущо оценяване

     

3/2

 град).Различава плодове и зеленчуци, като

 
     

Плодове и

 ги класифицира в предметни игри по

 
     

зеленчуци

нагледни признаци.

 
 

4

Самоутвърждавaне и

4/1

Описва собствените си преживявания и

Наблюдение,

 

Това се случи

общуване с околните

История в

постъпките си. Посочва съиграчи, като се

текущо оценяване

     

картинки

съобразява с темата/замисъла.

 
     

4/2

 Създава приятелства

 
     

Имам

   
     

приятели

   
 

5

Самоутвърждавaне и

5/1

Дава идеи за игра.

Наблюдение,

 
 

Играя на...

общуване с околните

Измислям си

Комбинира игрови средства и материали

текущо оценяване

 
   

Социална и здраво -

 игра

за постигане на игрови цели

   
   

словна среда

5/2

     
     

Майки и бащи

     
 

6

Светът на природата

6/1

Описва диви и домашни животни (тяло и

Наблюдение,

 
 

Моите

 и неговото опазване

Заек

 неговите части).

текущо оценяване

 
 

приятели

 

6/2

     
 

животните

 

Петел и Кокошка

     
 

7

Социална и здраво -

7/1

Разбира функциите и предназначението на

Наблюдение,

 
 

Това е...

словна среда

Важно нещо

предмети, които ползва ежедневно (за игра,

текущо оценяване

 
     

7/2

 хигиена, облекло, аксесоари).

   
     

Обличам, Обувам

     

XI

8

Социална и здраво -

8/1

Изброява основни елементи на улицата.

Наблюдение,

 
 

Правила за

словна среда

Нашата улица

Знае къде се движат пешеходците, къде

текущо оценяване

 
 

пресичане

 

8/2

превозните средства. Показва познаване на

   
     

Светофар

правилата за пресичане

   
 

9

Социална и здраво -

9/1

Назовава и спазва елементарни хигиенни

Наблюдение,

 
 

Чистотата е

словна среда

Мием

правила и здравословен режим през деня.

текущо оценяване

 
 

здраве

 

Ръчички

     
     

9/2

     
     

Моят ден

     
 

10

Социална и здраво -

10/1

Опитва емоционално да свърже желанията

Наблюдение,

 
 

Аз искам

словна среда

Мама ми

си с възможностите на другите за

текущо оценяване

 
     

купи...

осигуряването им (играчки, дрехи,

   
     

10/2

забавления).

   
     

Ако имах

     
     

вълшебна

     
 

11

Самоутвърждавaне и

11/1

Познава и използа вежливи думи и изрази.

Наблюдение,

 

Вълшебни

общуване с околните

„Моля“ и „

Създава приятелства.

текущо оценяване

 
 

думи

 

благодаря“

     
     

12/1

     
     

Аз поздравявам

     

XII

12

Светът на природата

12/1

Познава типични признаци на времето в

Наблюдение,

 
 

Сняг вали

и неговото опазване

Времето днес

природна местност и сезона (дъжд, сняг,

текущо оценяване

 
     

12/2

град).

   
     

Времето се променя

     
 

13

Културни и

13/1

Разпознава битова и празнична среда и

Детско

 
 

Дядо Коледа

национални ценности

Коледна

показва готовност и умения да се включи в

портфолио

 
 

пристига

 

Украса

 подготовката. Сравнява предмети, които са

   
     

13/2

част от фолклорната празнична среда, и

   
     

Коледарче

използва поздрави при употребата им.

   
 

14

Самоутвърждавaне и

14/1,2

Дава идеи за игра.

Детско

 
 

Зимни игри

 общуване с околните

Хайде да

Комбинира игрови средства и материали за

портфолио,

 
   

 Социална и здраво -

Играем

постигане на игрови цели.

наблюдение

 
   

словна среда

       
 

15

Самоутвърждавaне и

15/1,2

Описва собствените си преживявания и

Наблюдение,

 
 

Празник е

общуване с околните

Сурва, Сурва

 постъпки. Разпознава битова и празнична

текущо оценяване

 
   

Културни и

Година

среда и показва готовност и умения да се

   
   

национални ценности

 

включи в подготовката

   

I

16

Светът на природата

16/1

Разпознава Слънцето, Луната и звездите в

Наблюдение,

 
 

Ден и нощ

и неговото опазване

Слънцето и Луната

природни картини

текущо оценяване

 
     

16/2

     
     

Приказки за

     
     

Слънцето и луната

     
               
 

17

Самоутвърждавaне и

17/1

Има конкретни представи за деца с

Наблюдение

 

Децата са

общуване с околните

Всички сме

различия и съдейства на другите в процеса

текущо оценяване

 

различни

 

приятели

на самоутвърждаване.

 
     

17/2

   
     

Представи си

   
 

18

Самоутвърждавaне и

18/1

Изразява причини за това, което харесва и

Наблюдение,

 

Това ми

общуване с околните

Правилно и

не харесва. Описва собствените си

текущо оценяване

 

харесва

 

неправилно

преживявания и постъпките си.

 
     

18/2

   
     

Моето

   
     

любимо

   
     

занимание

   
 

19

Самоутвърждавaне и

19/1

Има представа за професиите на своите

текущо оценяване

 

Мама и татко

общуване с околните

Те се трудят

родители и за това, че работят, за да са

Детско

 

работят

 

19/2

полезни и да се грижат за семействата си.

портфолио

     

Важни гости

   
 

20

Социална и здраво -

20/1,2

Знае значението на светофара като

Наблюдение,

 

Пресичам

словна среда

Светофар -

помощник в движението. Разпознава

текущо оценяване

 

безопасно

 

другар

сигналите на светофара и спазва правилата

 
       

за пресичане.

 

II

21

Самоутвърждаване и

21/1,2

Описва собствените си преживявания и

Наблюдение,

 
 

Бяла приказка

общуване с околните,

Снежни

постъпки.

текущо оценяване

 
   

Светът на природата

игри

Познава типични признаци на времето в

   
   

и неговото опазване

 

природна местност и сезона (дъжд, сняг,

   
       

град).

   
 

22

Светът на природата

22/1

Описва диви и домашни животни (тяло и

Наблюдение,

 
 

Зоопарк

и неговото опазване

Животните в

неговите части).

текущо оценяване

 
     

зоопарка

     
     

22/2

     
     

На гости на

     
     

животните

     
 

23

Самоутвърждавaне и

23/1,2

Определя националността си.

Текущо оценяване

 
 

Аз съм

общуване с околните

Празници в

Разпознава битова и празнична среда и

Детско

 
 

българче

Културни и

моята

показва готовност и умения да се включи в

портфолио

 
   

национални ценности

родина

подготовката на честването на Националния

   
       

празник, на значими официални празници,

   
       

 както и на местни празници на общността.

   
       

Сравнява предмети, които са част от

   
       

фолклорната празнична среда, и използва

   
       

поздрави при употребата им (мартеници,

   
       

китки, венци, тояжки, маски и др.)

   
 

24

Самоутвърждавaне и

24/1,2

Знае къде не може да играе - на уличното

Наблюдение,

 
 

Дъжд вали,

общуване с околните

Къде играят

платно, край паркирали коли в близост до

текущо оценяване

 
 

слънце грее

Социална и здраво -

децата

бордюра. Познава правила за безопасна

   
   

словна среда

 

игра с ролери, тротинетка, триколка.

   

III

25

Самоутвърждавaне и

25/1

Назовава отговорности на близките си към

Наблюдение,

 
 

Мама

общуване с околните

Майчице

 него и свои отговорности към тях. Изразява

текущо оценяване

 
     

добричка

 причини за това, което харесва и не харесва.

   
     

25/1

     
     

Колко те обичам!

     
 

26

Светът на природата

26/1

Проявява желание да се грижи за

Наблюдение,

 
 

Моята

и неговото опазване

Цветята у

растенията в природния кът и на двора.

текущо оценяване

 
 

градина

 

дома

     
     

26/1

     
     

Растенията в

     
     

градината

     
 

27

Светът на природата

27/1

Познава основни жизнени потребности на

Наблюдение,

 
 

Какво е нужно

и неговото опазване

На паша

животни от близката среда. Разбира

текущо оценяване

 
     

27/1

необходимостта от грижи за растенията и

   
     

Птиците са

животните.

   
     

наши

     
     

приятели

     
 

28

Социална и здраво -

28/1

Знае правилата за пресичане на улица без

Наблюдение,

 
 

Пресичам

словна среда

Пресичам

със светофарна уредба. Предвижда

текущо оценяване

 
 

безопасно

 

безопасно

опасностите при пресичане на улица.

   
     

28/2

     
     

Спазвам

     
     

правилата

     

IV

29

Светът на природата

29/1

Описва диви и домашни животни (тяло и

Наблюдение,

 
 

Разказвам за

и неговото опазване

Крава и теле

неговите части).

текущо оценяване

 
 

животните

 

29/2

     
     

В гората

     
 

30

Социална и здраво -

30/1

Разбира функциите и предназначението на

Наблюдение,

 
 

Това е...

словна среда

В детската

предмети, които ползва ежедневно.

текущо оценяване

 
     

градина

     
     

30/2

     
     

У дома

     
 

31

Самоутвърждавaне и

31/1

Дава идеи за игра. Комбинира игрови

Наблюдение,

 
 

Играем без

общуване с околните

На детската

средства и материали за постигане на

текущо оценяване

 
 

край

Социална и здраво -

площадка

игрови цели.

   
   

словна среда

31/2

Знае и изброява частите на детски велосипед

   
     

Моят

и знае за какво служат. Знае защитните,

   
     

велосипед

обезопасителни средства за велосипед.

   
 

32

Културни и

32/1

Разпознава битова и празнична среда и

Текущо оценяване,

 
 

Обичам

национални ценности

Героите

показва готовност и умения да се включи в

 детско

 
 

приказки

 

оживяват

подготовката.

портфолио

 
     

32/2

     
     

Участвам в празника

     
 

33

Светът на природата

33/1

Познава типични признаци на времето в

Наблюдение,

 
 

Под дъгата

и неговото опазване

Идва лято

природна местност и сезона (дъжд, сняг,

текущо оценяване

 
     

33/2

град).

   
     

Времето през

     
     

лятото

     

V

34

Светът на природата

34/1,2

Различава плодове и зеленчуци, като ги

Диагностични

 
 

Грее ярко

и неговото опазване

Вече мога

 класифицира в предметни игри по

задачи - изходно

 
 

слънце

   

нагледни признаци.

ниво

 
       

Описва диви и домашни животни (тяло и

   
       

неговите части).

   
       

Познава типични признаци на времето в

   
       

природна местност и сезона (дъжд, сняг,

   
       

град).

   
 

35

Самоутвърждавaне и

35/1,2

Определя полово-ролевата принадлежност

Диагностични

 
 

Здравей лято!

общуване с околните

Вече мога

 на членовете на семейството и на рода си.

задачи - изходно

 
   

Социална и здраво -

 

Изразява причини за това, което харесва и

ниво

 
   

словна среда

 

не харесва.

   
   

Културни и

 

Разбира функциите и предназначението на

   
   

национални ценности

 

предмети, които ползва ежедневно.

   
       

Показва познаване на правилата на

   
       

пресичане на улицата.

   
       

Сравнява предмети, които са част от

   
       

фолклорната празнична среда, и използва

   
       

поздрави при употребата им.

   
 

36

Самоутвърждаване и

36/1,2

Дава идеи за игра. Комбинира игрови

   
 

Слънчеви

 общуване с околните

Хайде да

средства и материали за постигане на

   
 

дни за летни

 

играем

игрови цели.

   
 

игри

         
   

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО

   
   

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

IX

1

Художествено

1/1,2

Апликира, като използва различни  елементи

Входящото равнище

 

Довиждане,

възприемане

Летни

 от изрязани форми. Използва графични  или

 се оценява чрез

 

лято!

Изобразителни

забавления

 живописни  материали при рисуване на

резултата от изпъл -

 

Входящо

материали и техники

 

 познати обекти. Моделира в кръгло чрез

нението на

 

проследяване

Изобразително

 

 техниката на разточване.

изобразителните

   

творчество

   

задачи.

 

2

Изобразителни

2/1,2

Използва декоративни елементи при украса

Оценява се

 

Моето

материали и техники

Мама, татко и

на облекло. Апликира портрет от изрязани

 резултатът от

 

семейство

 

аз

форми.

изобразителните

         

задачи при рисуване

         

и апликиране.

X

3

Художествено

3/1,2

Изгражда картичка чрез елементи на

Оценява се

 

Дъжд вали

възприемане

Чадър

пластична апликация – плисиране. Рисува

 резултатът от

   

Изобразителни

 

познати природни явления с графични или

изобразителните

   

материали и техники

 

живописни материали.

задачи при рисуване

         

и апликиране.

 

4

Художествено

4/1,2

Пресъздава обекти от приказка чрез рисуване.

Оценява се

 

Това се случи

възприемане

Пепеляшка

Апликира герой от приказка с елементи на

 резултатът от

   

Изобразителни

 

пластична апликация.

изобразителните

   

материали и техники

   

задачи при рисуване

         

и апликиране.

 

5

Художествено

5/1,2

Апликира, като комбинира различни

Оценява се

 

Играя на...

възприемане

Моите играчки

елементи на познати обекти от действител -

 резултатът от

   

Изобразителни

 

ността. Рисува обект от заобикалящата го

изобразителните

   

материали и техники

 

 среда, като следва пунктирана линия и го

задачи при рисуване

       

оцветява, като комбинира подходящи цветове

и апликиране.

 

6

Изобразителни

6/1,2

Рисува домашни любимци от кръгла форма,

Оценява се

 

Моите

материали и техники

Домашни

като следва посочен образец и следва етап на

 резултатът от

 

приятели

Изобразително

любимци

работа. Апликира, като съчетава изрязани и

изобразителните

 

животните

творчество

 

изкъсани форми на познати обекти от

задачи при рисуване

       

 заобикалящата го среда.

и апликиране.

 

7

Художествено

7/1,2

Създава изображение на познат образ

Оценява се

 

Това е...

възприемане

Трите прасенца

от приказка при рисуване и моделиране,

резултатът от

   

Изобразителни

 

като следва последователността на работа.

изобразителните

   

материали и техники

 

Използва природни материали при

задачи при рисуване

       

апликиране.

 или моделиране и

         

апликиране.

XI

8

Художествено

8/1,2

Моделира познат обект от заобикалящата го

Оценява се

 

Правила за

възприемане

Светофар

 действителност, като му придава характерни

резултатът от

 

пресичане

Изобразителни

 

особености. Апликира чрез изрязани форми

изобразителните

   

материали и техники

 

обект от заобикалящата го действителност.

задачи при рисуване

       

Очертава и следва пунктирана линия и

 или моделиране и

       

оцветява в подходящи цветове.

апликиране.

 

9

Изобразителни

9/1,2

Моделира познати предмети от

Оценява се

 

Чистотата е

материали и техники

Бели зъбки,

 заобикалящата го действителност.

резултатът от

 

здраве

 

Синя, жълта и

Запознава се с предмети от заобикалящата го

изобразителните

     

 зелена

 действителност чрез свързване и

задачи при  рисуване

       

оцветяване.

и моделиране.

 

10

Изобразителни

10/1,2

Разпознава герои от достъпни художествени

Оценява се

 

Аз искам

материали и техники

Приказни герои,

 творби, чрез залепване на посочено място.

 резултатът от

     

Идва есен

Използва елементи на пластична апликация

изобразителните

       

при пресъздаване на образ чрез апликиране.

задачи при рисуване

         

и апликиране.

 

11

Изобразителни

11/1,2

Разпознава и подрежда картинка по нагледна

Оценява се

 

Вълшебни

материали и техники

Пъзел

основа. Рисува по въображение герои от

 резултатът от

 

думи

   

 познато художествено произведение.

изобразителните

         

задачи при рисуване

XII

12

Художествено

12/1,2

Познава изобразителните материали и ги

Оценява се

 

Сняг вали

възприемане

Зимна

използва при рисуване на познато природно

 резултатът от

   

Изобразителни

картина

явление върху тъмна основа. Апликира, като

изобразителните

   

материали и техники

 

комбинира различни изрязани форми върху

задачи при рисуване

       

илюстрирана основа.

и апликиране.

 

13

Художествено

13/1,2

Използва колажна техника при апликиране

Оценява се

 

Дядо Коледа

възприемане

Дядо Коледа

на любим персонаж. Моделира в кръгло с

резултатът от

 

пристига

Изобразителни

 

пластилин познато животно, използва

изобразителните

   

материали и техники

 

познати техники на работа – овалване и

задачи при апликиране

       

разточване.

 и моделиране.

 

14

Художествено

14/1,2

Очертава и следва пунктирана линия и

Оценява се

 

Зимни игри

възприемане

Скиори

оцветява в подходящи цветове. Апликира

 резултатът от

   

Изобразителни

 

 дете, което оставя следи в снега (снежен

изобразителните

   

материали и техники

 

отпечатък), като следва даден образец.

задачи при рисуване

         

и апликиране.

 

15

Изобразителни

15/1,2

Изобразява обекти чрез крива затворена

Оценява се

 

Празник е

материали и техники

Сурва, сурва

 линия и кръгла форма.

резултатът от

   

Изобразително

година

Моделира като използва познати техники на

изобразителните

   

творчество

 

работа - овалване и разточване.

задачи при рисуване

         

и моделиране.

I

16

Художествено

16/1,2

Апликира познати обекти и използва разно -

Оценява се

 

Ден и нощ

възприемане

Селце през

 образни материали върху светла или тъмна

 резултатът от

   

Изобразителни

деня и през

основа. Ориентира се в изобразителното

изобразителните

   

материали и техники

нощта

пространство и открива съответни разлики

задачи при рисуване

       

между две картинки.  Използва светла или

и апликиране.

       

тъмна основа при рисуване.

 
 

17

Художествено

17/1,2

Очертава и следва пунктирана линия и

Оценява се

 

Децата са

възприемане

Децата от света

оцветява в подходящи цветове. Апликира,

 резултатът от

 

различни

Изобразителни

са мои приятели

 като следва посочен образец с готово

изобразителните

   

материали и техники

 

изрязани форми.

задачи при рисуване

         

и апликиране.

           
 

18

Изобразителни

18/1,2

Използва декоративни елементи при украса

Оценява се

 

Това ми

материали и техники

Цветен тапет

на познат обект от действителността. 

 резултатът от

 

харесва

 

или десен за

Съчетава цветове при декориране на познат

изобразителните

     

тапет

обект от действителността

задачи при рисуване

 

19

Изобразителни

19/1,2

Разпознава обекти от познати художествени

Оценява се

 

Мама и татко

материали и техники

Всички се

 творби, използва подходящи цветове при

резултатът от

 

работят

Изобразително

трудят

оцветяване. Моделира в кръгло герои от

изобразителните

   

творчество

 

 приказка.

задачи при рисуване

         

и моделиране.

 

20

Изобразителни

20/1,2

Моделира познат обект от заобикалящата го

Оценява се

 

Пресичам

материали и техники

Нашата кола

среда с подходящи техники на работа.

резултатът от

 

безопасно

   

Очертава и следва пунктирана линия и

изобразителните

       

оцветява в подходящи цветове.

задачи при рисуване

         

и моделиране.

II

21

Художествено

21/1,2

Разпознава образи на познати обекти в

Оценява се

 

Бяла приказка

възприемане

Сняг вали

 достъпни художествени творби.

 резултатът от

   

Изобразителни

 

Умее да изгражда тематични рисунки по

изобразителните

   

материали и техники

 

 общ проект.

задачи при рисуване

         

и апликиране.

 

22

Изобразителни

22/1,2

Изобразява диви животни с графични

Оценява се

 

Зоопарк

материали и техники

Животните от

материали и използва крива затворена

 резултатът от

   

Изобразително

зоопарка

 линия и последователност при изпълнение -

изобразителните

   

творчество

 

то, като следва последователност при .

задачи при рисуване,

       

рисуване

апликиране и модели-

         

ране

 

23

Изобразителни

23/1,2

Моделира в кръгло с пластилин и използва

Оценява се

 

Аз съм

материали и техники

Народно

подходящи техники за предаване на

резултатът от

 

българче

 

творчество

характерна декоративна форма на предмета.

изобразителните

       

Декорира част от народна носия като

задачи при рисуване

       

съчетава различни цветове.

и моделиране.

 

24

Художествено

24/1,2

Апликира, чрез изкъсани парчета природно

Оценява се

 

Дъжд вали,

възприемане

Дъга

явление, като следва контурно очертание и

резултатът от

 

слънце грее

Изобразителни

 

последователността на цветовете.

изобразителните

   

материали и техники

 

Моделира в кръгло с подходящи техники на

задачи при апликиране

       

работа.

и моделиране.

III

25

Художествено

25/1,2

Апликира любим човек, като комбинира

Оценява се

 

Мама

възприемане

Портрет на

 изрязани форми и използва елемент на

 резултатът от

   

Изобразителни

мама

пластична апликация, при изработване на

изобразителните

   

материали и техники

 

картичка.

задачи при рисуване

       

Рисува портрет на мама с графични

и апликиране.

       

материали.

 
 

26

Изобразителни

26/1,2

Използва разнообразни декоративни

Оценява се

 
 

Моята

материали и техники

Пролетна

елементи при работа с флумастер, водна боя

 резултатът от

 
 

градина

Изобразително

картина

 и четка.

изобразителните

 
   

творчество

 

Умее да изгражда апликация по общ проект

задачи при рисуване

 
       

и да я дорисува с водни бои.

и апликиране.

 
 

27

Изобразителни

27/1,2

Декорира свободно, като съчетава различни

Оценява се

 
 

Какво е нужно

материали и техники

Делва,

 декоративни елементи.

 резултатът от

 
     

Лимонада

Използва смесени техники на работа –

изобразителните

 
       

апликиране и печатане с дунапрен.

задачи при рисуване

 
         

и апликиране.

 
 

28

Изобразителни

28/1,2

Изобразява познати домашни животни с

Оценява се

 
 

Разказвам за

материали и техники

Петле и пате

графични материали и използва крива

 резултатът от

 
 

животните

   

затворена линия и последователност при

изобразителните

 
       

изпълнението.

задачи при рисуване

 
       

 Апликира по образец с готово изрязани

и апликиране.

 
       

форми познато животно с кръгли форми.

   

IV

29

Изобразителни

29/1,2

Апликира познати обекти от бита, като

Оценява се

 

Празнуваме

материали и техники

Кексче

използва разнообразни материали.

резултатът от

 

заедно

Изобразително

 

Моделира в кръгло с подходящи техники на

изобразителните

   

творчество

 

 работа.

задачи при апликиране

         

и моделиране.

 

30

Изобразителни

30/1,2

Възприема произведение на изобразителното

Оценява се

 

Това е...

материали и техники

Картина с

изкуство в жанра натюрморт и рисува с

 резултатът от

     

плодове

материали по избор.

изобразителните

       

Следва пунктирана линия и познава и

задачи при рисуване

       

използва конкретен цвят за съответен обект.

 
 

31

Изобразителни

31/1,2

Апликира познати обекти от бита, като

Оценява се

 

Играем без

материали и техники

Великден

използва разнообразни материали.

резултатът от

 

край

Изобразително

 

Моделира в кръгло с подходящи техники на

изобразителните

   

творчество

 

 работа.

задачи при апликиране

         

и моделиране.

 

32

Художествено

32/1,2

Разпознава обекти от познати художествени

Оценява се

 

Обичам

възприемане

Объркани

творби, използва подходящи цветове при

 резултатът от

 

приказки

Изобразителни

приказки

оцветяване.

изобразителните

   

материали и техники

 

Използва солено тесто и подходящи техники

задачи при рисуване

       

при моделиране.

 

V

33

Изобразителни

33/1,2

Апликира познати обекти от бита, като

Оценява се

 

Под дъгата

материали и техники

Под дъгата

използва разнообразни материали.

резултатът от

   

Изобразително

 

Моделира в кръгло с подходящи техники на

изобразителните

   

творчество

 

 работа.

задачи при апликиране

         

и моделиране.

 

34

Художествено

34/1,2

Апликира лятна картина, като комбинира

Оценява се

 

Грее ярко

възприемане

Лятна

различни елементи, получени чрез изрязване

 резултатът от

 

слънце

Изобразителни

картина

и изкъсване.

изобразителните

   

материали и техники

 

Ориентира се в изобразителното простран -

задачи при рисуване

       

ство и открива обекти, оцветява ги в

и апликиране.

       

подходящи цветове.

 
 

35

Изобразителни

35/1,2

Установяване на равнището на новите

Изходното ниво се

 

Здравей лято!

материали и техники

Знам и мога

знания и умения в изобразителните дейности

оценява от изпълне -

 

Изходящо

     

нието на изобразителни зад.

 

проследяване

       
           
           
 

36

Художествено

36/1,2

Художествено конструира проект за морско

Оценява се

 

Слънчеви дни

възприемане

На морското

дъно, работи самостоятелно и в група.

 резултатът от

 

за летни игри

Изобразителни

дъно

Апликира от изрязани и прегънати кръгли

изобразителните

   

материали и техники

 

форми върху нарисувана основа.

задачи при рисуване

         

и апликиране.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО

МУЗИКА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

IX

1

Възприемане

1,2

Възприема песен със спокойна, напевна

Наличие на елементи на

 

Довиждане,

Елементи на музикал-

„Домашно море“

 мелодия. Определя звученето на

хорово-певчески навици.

 

лято!

ната изразност

м. К. Милетков,

предложената песен, като използва едно-

Детето демонстрира

 

Входящо

Музика и игра

т. В. Самуилов

две определения. Свири подражателно

интерес и желание за

 

проследяване

   

на детски ударни музикални инструменти

участие в музикалните

       

 в равни тонови трайности.

дейности. Възприемане на

         

 песен и свирене с детски

         

ударни музикални

         

инструменти.

 

2

Възприемане

1

Възприема песен с нежна, лирична

 
 

Моето

Елементи на музикал-

„Не е честно“,

звучност и умерено темпо.Характеризира

 
 

семейство

ната изразност

 м. К. Милетков,

звученето на музика, като използва едно-

 
 

Входящо

Музика и игра

т. В. Самуилов

две определения.

 
 

проследяване

       
   

Възпроизвеждане

2

Възпроизвежда песен в умерено темпо,

 
   

Елементи на музикал-

„Бабке, мила

плавна възходяща мелодия (в началото на

 
   

ната изразност

бабке“,

 куплета) и нежна звучност.Характеризира

 
   

Музика и игра

популярна песен

звученето на музика, като използва едно-

 
       

две определения. Изпълнява на фона на

 
       

звучаща музика движения в кръг и по

 
       

 двойки.

 

X

3

Възприемане

1

Възприема песен в умерено темпо и

 
 

Дъжд вали

Елементи на музикал-

„Златната есен

красива звучност.Характеризира звученето

 
   

ната изразност

вече дойде“,

на музика, като използва едно-две

 
     

т. М. Христов

определения.

 
   

Възпроизвеждане

2

Възпроизвежда мелодия според

 
   

Елементи на музикал-

„Моите витами-

индивидуалните си възможности. Свири

 
   

ната изразност

ни“,

подражателно на детски ударни музикални

 
   

Музика и игра

м. К. Милетков,

инструменти в равни тонови трайности

 
     

т. В. Самуилов

 (на припева на песента).

 
 

4

Възприемане

4/1,2

Възприема музика по слухово-подража -

 
 

Това се случи

Музика и игра

„Песен за

телен път. Разпознава визуално музикал -

 
     

 симфоничния

ните инструменти пиано и цигулка

 
     

оркестър“, м. Д.

(имитира начини на свирене на

 
     

Костанцалиев,

инструментите, за които се пее в песента).

 
     

т. М. Дългъчева

Отразява двигателно чрез движения на

 
       

ръцете, краката или тялото промените в

 
       

темпото на куплета и припева.

 
 

5

Възпроизвеждане

5/1,2

Изпълнява хороводна песен.

 
 

Играя на...

Музика и игра

„Боряно,

Свири подражателно на детски ударни

 
     

Борянке“,

музикални инструменти в равни тонови

 
     

обработка на

трайности. Отразява двигателно според

 
     

народна песен,

възможностите си темпови промени на

 
     

 т. народен

музика – изпълнява на фона на звучаща

 
       

музика движения в кръг, в редица и по

 
       

двойки. Добива представи за народна

 
       

музика – хороводна песен, право хоро,

 
       

звучност и тематика.

 
 

6

Възпроизвеждане

6/1,2

Възпроизвежда песен в умерено бързо темпо.

 
 

Моите

Елементи на музикал-

„Таралеж“, м. Д.

Свири с детски ударни музикални

 
 

приятели

ната изразност

 Костанцалиев,

инструменти в равни тонови трайности като

 
 

животните

Музика и игра

т. Бакърджиева

съпровод на песента. Отразява двигателно,

 
       

според възможностите си, темпото.

 
 

7

Възприемане

7/1,2

Характеризира звученето на музика, като

 
 

Това е...

Възпроизвеждане

„Механически

използва едно-две определения. Въз -

 
   

Музика и игра

часовник“,м. Д.

произвежда мелодия според

 
     

Костанцалиев,

индивидуалните си възможности. Свири

 
     

т. Е. Събев

подражателно на детски ударни музикални

 
       

инструменти в равни тонови трайности.

 
       

Изпълнява на фона на звучаща музика

 
       

 движения, като имитира тиктакането на

 
       

часовника.

 

XI

8

Възприемане

8/1,2

Разпознава визуално музикалните

   
 

Правила за

Музика и игра

„Цигулката и

инструменти пиано и цигулка. Възприема

   
 

пресичане

 

пианото

пиесата „Петли и кокошки“ из „Карнавал

   
     

представят…“

на животните“ на Камий Сен-Санс.

   
       

Отразява двигателно характерния рисунък

   
       

на музикалната творба.

   
 

9

Възприемане

9/1,2

Характеризира звученето на музика, като

   
 

Чистотата е

Възпроизвеждане

„Ванко се бои“,

 използва едно-две определения. Въз -

   
 

здраве

Музика и игра

м. Костанцалиев,

произвежда мелодия според индивидуал -

   
     

т. деца от 1. клас

ните си възможности. Свири

   
       

подражателно на детски ударни музикални

   
       

инструменти в равни тонови трайности.

   
       

Отразява темпови промени.

   
 

10

Възприемане

10/1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Аз искам

Възпроизвеждане

„Искам да ти

индивидуалните си възможности.

 
   

Елементи на музикал-

кажа, мамо",м. Д.

Изпълнява на фона на звучаща музика

 
   

ната изразност

Костанцалиев,

движения в кръг (двувременен метрум).

 
   

Музика и игра

т. деца от 1. клас

Разпознава слухово и визуално  пиано.

 
       

Отразява двигателно темпови промени в

 
       

звученето на мелодията на песента.

 
       

Различава бързо и бавно темпо в музика

 
       

при съпоставяне.

 
 

11

Музика и игра

11/1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Вълшебни

 

„Зайо и Феята“,

индивидуалните си възможности.

 
 

думи

 

холандска народна

Отразява двигателно, според

 
     

песен, б. т. А.

 възможностите си, темпови промени на

 
     

 Стоянова

музика.

 

XII

12

Възпроизвеждане

12/1,2

Определя звученето на мелодията на

 
 

Сняг вали

Музика и игра

„Зная кой е той!“

популярната песен, като използва едно-

 
     

популярна

две определения. Възпроизвежда

 
     

коледна песен,

 мелодията според индивидуалните си

 
     

б. т. Галина

възможности. Разучава и изпълнява песен

 
     

Златина

с желание.

 
 

13

Възпроизвеждане

13/1,2

Свири подражателно на детски ударни

 
 

Дядо Коледа

Музика и игра

„Дядо Коледа е

музикални инструменти в равни тонови

 
 

пристига

 

 тук!“, м. А.

трайности.Разграничава високи и ниски

 
     

Георгиев,

 тонове на основата на съпоставянето им

 
     

т. Калина Малина

 чрез следене на посоката на мелодията.

 
 

14

Възпроизвеждане

14/1,2

Изпълнява песен с плавна мелодия и в

 
 

Зимни игри

Елементи на музикал-

„Снежинки“, м.

умерено темпо. Изпълнява на фона на

 
   

ната изразност

 Хр. Недялков,

звучаща музика движения в кръг, в редица

 
   

Музика и игра

т. Д. Спасов

 и по двойки. Отразява двигателно, според

 
       

 възможностите си, темпови промени на

 
       

музика. Различава бързо и бавно в музиката

 
 

15

Възпроизвеждане

15/1,2

Възпроизвежда мелодията на любими

 
 

Празник е

Музика и игра

Сурва, сурва

зимни песни според индивидуалните си

 
     

година!

 възможности. Изпълнява на фона на

 
       

звучаща музика движения в кръг, в редица

 
       

и по двойки.

 

I

16

Възприемане

16/1,2

Възприема нежна, бавна песен с

 
 

Ден и нощ

Музикална игра

Звездички

характерно модерно звучене. Изпълнява

 
       

танцувални движения и стъпки по двойки

 
       

 или в кръг при възприемане на бавни

 
       

песни.

 
 

17

Възприемане

1

Отразява двигателно, според своите

 
 

Децата са

Елементи на музикал-

"Седнало е

възможностите, темпови промени на

 
 

различни

ната изразност

Джоре",

музика. Изпълнява на фона на звучаща

 
   

Музика и игра

обработка на

музика движения в кръг, в редица и по

 
     

народна песен

 двойки.

 
   

Музика и игра

2

Изпълнява народна хороводна песен, като

 
   

Възпроизвеждане

"Стани, стани

се движи ритмично в редица или в кръг.

 
     

Тодоре",

   
     

обработка на

   
     

народна песен

   
 

18

Възприемане

18/1,2

Разпознава по тембър народни

 
 

Това ми

Елементи на музикал-

„Песен за

инструменти. Добива нови слухови

 
 

харесва

ната изразност

народните

представи за тях.  Разпознава музикално

 
   

Музика и игра

инструменти“,м.

 произведение и го свързва правилно със

 
     

 Д. Костанцалиев,

 заглавието му / добива слухови представи

 
     

т. М. Дългъчева

за народния танц ръченица/.

 
 

19

Възприемане

19/1,2

Възприема музика с модерно звучене и

 
 

Мама и татко

Възпроизвеждане

„Професии“,

аранжимент – пиано, китари, барабани.

 
 

работят

Музика и игра

м. К. Милетков,

Разширява представите си за тембъра на

 
     

т. З. Каменов.

инструмента пиано (въведение към

 
       

песента).

 
 

20

Възпроизвеждане

20/1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Пресичам

Елементи на музикал-

„Рожден ден“, м.

 индивидуалните си възможности.

 
 

безопасно

ната изразност

 Костанцалиев,

Натрупва музикалнослухови представи

 
     

т. деца  4. клас

за валсова звучност.

 
           

II

21

Възпроизвеждане

21/1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Бяла

Музика и игра

Любими

индивидуалните си възможности.

 
 

приказка

 

песни

Отразява двигателно, според своите

 
       

възможностите  темпови промени на

 
       

музиката.

 
 

22

Възприемане

1

Разпознава музикално произведение от

 
 

Зоопарк

Елементи на музикал-

„Риби“, м. Д.

посочени две познати произведения и го

 
   

ната изразност

Костанцалиев,

 свързва правилно със заглавието му.

 
   

Музика и игра

т. деца от 1. клас

Характеризира звученето на песента

 
       

 „Риби“, като използва едно-две

 
       

определения.

 
   

Възприемане

2

Характеризира звученето на музиката,

 
   

Елементи на музикал-

„Аквариум“, из

като използва едно-две определения.

 
   

ната изразност

„Карнавал на

Изпълнява на фона на звучаща музика

 
   

Музика и игра

животните“, м.

движения в кръг („Аквариум“). Различава

 
     

Камий СенСанс

бързото и бавното темпо на предложените

 
       

музикални пиеси чрез съпоставяне.

 
 

23

Възпроизвеждане

1,2

Отразява двигателно, според своите

 
 

Аз съм

Елементи на музикал-

„Баба Марта“, м.

 възможностите , темпови промени в

 
 

българче

ната изразност

 Костанцалиев,

 песента. Различава различното звучене в

 
   

Музика и игра

т. деца от 1. клас

музика при съпоставяне – маршово,

 
       

отривисто звучене на първите стихове с

 
       

хороводното, бързичко. Участва с

 
       

удоволствие в подготовката  на

 
       

определящи го като националност

 
       

празници.

 
 

24

Възпроизвеждане

1,2

Придобива слухови представи за

 
 

Дъжд вали,

Музика и игра

„Пролет“, м. Д.

звукоизобразителност (имитира песента

 
 

слънце грее

 

 Костанцалиев,

на птиците). Добива представи за

 
     

 т. деца  1. клас

тривременния метрум и характерното

 
       

звучене на жанра валс.

 

III

25

Възпроизвеждане

1,2

Разширява музикално-слуховите си

 
 

Мама

Елементи на музикал-

„Събуди ме,

представи за жанра ръченица. Възприема

 
   

ната изразност

мамо“,обработка

и възпроизвежда песен, която е била част

 
   

Музика и игра

на народна

от фолклорната традиция за отбелязване

 
     

песен

на празника Лазаровден.

 
 

26

Възпроизвеждане

1,2

Възпроизвежда песен с нежна, лирична

 
 

Моята

Елементи на музикал-

„Лаленце се

 звучност в бавно темпо. Разширява

 
 

градина

ната изразност

 люлее“,

представите си за народна музика и

 
   

Музика и игра

обработка на

 съвременно звучене на фолклорни песни.

 
     

народна песен

   
     

Д. Костанцалиев,

   
     

т. Народен

   
 

27

Възприемане

1

Отразява двигателно промените в

 
 

Какво е

Музика и игра

„Кенгуру“, м.

темпото на музиката. Свързва

 
 

нужно

 

А. Котов, т. К.

характерното звучене на песента с

 
     

Савов

подскоците на кенгуруто.

 
   

Възприемане

2

Разширява музикално-слуховите си

 
   

Елементи на музикал-

„Кенгуру“ из

представи за тембъра на инструмента

 
   

ната изразност

пиесата

пиано.

 
     

„Карнавал на

   
     

животните“,м.

   
     

К. Сен-Санс

   
 

28

Възпроизвеждане

1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Разказвам за

 

„Светулка“,

индивидуалните си възможности. Свързва

 
 

животните

 

м. Костанцалиев

звученето на музиката с характерни

 
     

, т. Н. Милчев

белези на светулката.  Характеризира

 
       

звученето на музика, като използва едно-

 
       

две определения.

 

IV

29

Възпроизвеждане

1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Празнуваме

Елементи на музикал-

„Пеят медни клепала“,

индивидуалните си възможности. Свири

 
 

заедно

ната изразност

м. Д. Костанцалиев,

подражателно на детски ударни музикални

 
   

Музика и игра

 т. Н. Милчев

инструменти в равни тонови трайности.

 
 

30

Възпроизвеждане

1,2

Възпроизвежда мелодия според

 
 

Това е...

Елементи на музикал-

„Подаръче“, м.

индивидуалните си възможности.

 
   

ната изразност

Д. Костанцалиев

Характеризира звученето на музика, като

 
   

Музика и игра

т. деца от 1. клас

използва едно-две определения. Свири

 
       

подражателно на детски ударни

 
       

музикални инструменти в равни тонови

 
       

трайности.

 
 

31

Възприемане

1,2

Изпълнява песен в народен стил.

 
 

Играем без

Възпроизвеждане

„Посеяла баба“,

Възприема синтезиран тембър на

 
 

край

Елементи на музикал-

обработка на

народния инструмент кавал. Емоционално

 
   

ната изразност

народна песен

 и двигателно откликва на промените в

 
   

Музика и игра

 Костанцалиев,

метрума – свързва веселия характер на

 
     

т. народен

текста от песента с настроението на

 
       

музиката. Изпълнява движения в кръг,

 
       

редица или по двойки.

 
 

32

Възприемане

1,2

Възприема песен с промяна в звученето.

 
 

Обичам

Елементи на музикал-

„Луната и

Отразява двигателно различното звучене

 
 

приказки

ната изразност

чудовището“, м.

на двата дяла в песента.

 
   

Музика и игра

Д. Костанцалиев,

   
     

 т. деца  2. клас

   

V

33

Възпроизвеждане

1,2

Изпълнява емоционално предложена

   
 

Под дъгата

Музика и игра

Обичам да пея

песен. Изпълнява движения в кръг,

   
       

редица или по двойки.

   
             
 

34

Възприемане

1,2

Изпълнява хороводна народна песен.

   
 

Грее ярко

Възпроизвеждане

„Я скокнете да

Възприема и добива представа за

   
 

слънце

Елементи на музикал-

скокнем“,

звучността на народния оркестър.

   
   

ната изразност

обработка на

Изпълнява движения в кръг като на хоро.

   
   

Музика и игра

народна песен,

     
     

т. народен

     
             
 

35

Възприемане

1,2

Откликва емоционално на звучаща песен.

Установяване на из-

 
 

Здравей лято!

Възпроизвеждане

„Лятната

Изпълнява емоционално предложена

ходящото ниво на

 
 

Изходящо

Елементи на музикал-

ваканция“,м. Д.

 песен. Свири с ударни детски музикални

музикалните

 
 

проследяване

ната изразност

Костанцалиев, т.

инструменти или пляска с ръце на

способности на

 
   

Музика и игра

деца от 1. клас

определените места в куплетите и прави

децата в групата.

 
       

ритмичен съпровод в равни нотни

   
       

трайности на припева. Отразява двига -

   
       

 телно темпови промени. Изпълнява на

   
       

фона на звучаща музика движения в кръг,

   
       

в редица и по двойки.

   
 

36

Възпроизвеждане

1,2

Възпроизвежда мелодия според

   
 

Слънчеви дни

Музика и игра

Обичам те, лято!

индивидуалните си възможности.

   
 

за летни игри

   

Отразява двигателно, според своите

   
       

 възможностите темпови промени на

   
       

музиката.

   
             

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

IX

1

Конструиране и

Какво научих и

Установяване на основни знания и

Диагностични

 

Довиждане,

моделиране

 мога

умения от обучението по конструиране

задачи – входящо

 

лято!

Обработване на

 

и технологии от 1. група

 ниво

 

Входящо

 материали, съединя-

     
 

проследяване

 ване и свързване

     
 

2

Конструиране и

Мога да режа

Реже с ножица хартия по очертана

Структурирано

 

Моето

 моделиране

Нашият дом

права линия. Разбира и следва поетапно

 наблюдение

 

семейство

   

демонстрирани указания при създаване

 
       

на модел.

 

X

3

Конструиране и

Плодове и

Разбира и следва поетапно демонстри-

Структурирано

 

Дъжд вали

 моделиране

зеленчуци

рани указания при създаване на модел.

 наблюдение

       

 Оценява по зададени 2 – 3 критерия

 
       

изработени модели и ги включва в

 
       

 игрови дейности.

 
 

4

Грижи и

Есенни

Има представа за лично участие в

Структурирано

 

Това се случи

инициативност

 гирлянди

общите дейности на групата. Свързва

 наблюдение

       

чрез нанизване и промушване.

 
           
 

5

Конструиране и

Овчарско куче

Разбира и следва поетапно демонстри-

Текущо

 

Играя на...

 моделиране

 

 рани указания при създаване на модел.

оценяване

       

Оценява по зададени 2 – 3 критерия

 
       

изработени модели и ги включва в

 
       

игрови дейности.

 
 

6

Конструиране и

Бухал

Изработва под указанията на учителя

Детско портфолио,

 

Моите

 моделиране

 

модел, като изрязва, сгъва и залепва

структурирано

 

приятели

   

 елементи. Оценява по зададени 2 – 3

наблюдение

 

животните

   

критерия изработени модели и ги

 
       

включва в игрови дейности.

 
 

7

Обработване на

Хеликоптер

Различава хартия, текстилни и природни

Структурирано

 

Това е...

 материали, съединя-

 

материали в различни изделия. Разбира

 наблюдение

   

 ване и свързване

 

и следва поетапно демонстрирани

 
       

указания при създаване на модел.

 

XI

8

Обработване на

Пътни знаци

Реже с ножица хартия по очертана права

Детско портфолио,

 
 

Правила за

 материали, съединя-

 

линия. Оценява по зададени 2 – 3

структурирано

 
 

пресичане

 ване и свързване

 

критерия изработени модели и ги

наблюдение

 
       

 включва в игрови дейности.

   
 

9

Конструиране и

Лекарска чанта

Разбира и следва поетапно демонстри - 

Текущо

 
 

Чистотата е

 моделиране

 

рани указания при създаване на модел.

оценяване

 
 

здраве

   

Оценява по зададени 2 – 3 критерия

   
       

изработени модели и ги включва в

   
       

игрови дейности.

   
 

10

Обработване на

Гирлянди

Свързва чрез нанизване и промушване.

Детско портфолио,

 
 

Аз искам

 материали, съединя-

 

Има представа за лично участие в

структурирано

 
   

 ване и свързване

 

общите дейности на групата.

наблюдение

 
 

11

Конструиране и

Картички

Изработва под указанията на учителя

Детско портфолио,

 
 

Вълшебни

 моделиране

„Благодаря“

 модел, като изрязва, сгъва и залепва

структурирано

 
 

думи

   

елементи. Реже с ножица хартия по

наблюдение

 
       

очертана права линия.

   

XII

12

Грижи и

Зима в

Стреми се да пази чисти и подрежда

Структурирано

 
 

Сняг вали

инициативност

 планината

 дрехите и обувките си по указание.

 наблюдение

 
       

Реже с ножица хартия по очертана права

   
       

линия.

   
 

13

Конструиране и

Весели

Изработва под указанията на учителя

Детско портфолио,

 
 

Дядо Коледа

 моделиране

празници

модел, като изрязва, сгъва и залепва

   
 

пристига

   

елементи. Реже с ножица хартия по

   
       

очертана права линия.

   
 

14

Конструиране и

Играем заедно

Реже с ножица хартия по очертана права

Структурирано

 
 

Зимни игри

 моделиране

 

 линия. Оценява по зададени 2 – 3

 наблюдение

 
       

критерия изработени модели и ги

   
       

включва в игрови дейности.

   
 

15

Грижи и

Сурва, сурва

Подбира прибори за хранене.

Структурирано

 
 

Празник е

инициативност

година!

 

 наблюдение

 
             
             

I

16

Обработване на

Слънце с облак

Различава хартия, текстилни и природни

Текущо

 
 

Ден и нощ

 материали, съединя-

 

 материали в различни изделия. Разбира

оценяване

 
   

 ване и свързване

 

 и следва поетапно демонстрирани

   
       

 указания при създаване на модел.

   
 

17

Обработване на

Кукла

Различава хартия, текстилни и природни 

Структурирано

 
 

Децата са

 материали, съединя-

 

материали в различни изделия.

 наблюдение

 
 

различни

 ване и свързване

 

Изработва под указанията на учителя

   
       

 модел, като изрязва, сгъва и залепва

   
       

елементи.

   
 

18

Грижи и

Моливник

Подрежда местата за занимания, игра,

Структурирано

 

Това ми

инициативност

 

сън и хранене с помощта на възрастен.

 наблюдение

 

харесва

   

Изслушва и избира едно от няколко

 
       

възможни решения.

 
           
 

19

Техника

Автобус

Сравнява пътнически, товарни и

Текущо

 

Мама и татко

   

превозни средства. Изработва под

оценяване

 

работят

   

указанията на учителя модел, като

 
       

изрязва, сгъва и залепва елементи.

 
           
             
 

20

Техника

Товарен камион

Сравнява пътнически, товарни и

Структурирано

 
 

Пресичам

   

превозни средства. Изработва под

 наблюдение

 
 

безопасно

   

 указанията на учителя модел, като

   
       

изрязва, сгъва и залепва елементи.

   

II

21

Грижи и

Ние сме добри

Има представа за лично участие в

Текущо

 
 

Бяла

инициативност

 

общите дейности на групата.

оценяване

 
 

приказка

         
             
 

22

Конструиране и

Животни в

Реже с ножица хартия по очертана права

Детско портфолио,

 
 

Зоопарк

моделиране

 зоопарка

линия. Оценява по зададени 2 – 3

структурирано

 
       

критерия изработени модели и ги

наблюдение

 
       

включва в игрови дейности.

   
               
 

23

Конструиране и

Нашата красива

Изработва под указанията на учителя

Текущо

 

Аз съм

моделиране

 България

модел, като изрязва, сгъва и залепва

оценяване

 

българче

   

 елементи. Реже с ножица хартия по

 
       

очертана права линия.

 
 

24

Техника

Телевизор

Има представа за устройства за

Текущо

 

Дъжд вали,

   

информация и комуникация – телевизия,

оценяване

 

слънце грее

   

аудиоустройства. Оценява по зададени

 
       

2 – 3 критерия изработени модели и ги

 
       

 включва в игрови дейности.

 

III

25

Грижи и

За мама

Изслушва и избира едно от няколко

Детско портфолио,

 

Мама

инициативност

 

 възможни решения. Изработва под

структурирано

       

указанията на учителя модел, като

наблюдение

       

изрязва, сгъва и залепва елементи.

 
 

26

Грижи и

Градина с цветя

Изслушва и избира едно от няколко

Текущо

 

Моята

инициативност

 

 възможни решения. Изработва под

оценяване

 

градина

   

указанията на учителя модел, като

 
       

изрязва, сгъва и залепва елементи.

 
 

27

Обработване на

Аквариум

Различава хартия, текстилни и природни

Текущо

 
 

Какво е

 материали, съединя-

 

материали в различни изделия.

оценяване,

 
 

нужно

 ване и свързване

 

 Изработва под указанията на учителя

структурирано

 
       

модел, като изрязва, сгъва и залепва

наблюдение

 
       

елементи.

   
 

28

Конструиране и

Мече

Разбира и следва поетапно демонстри-

Структурирано

 

Разказвам за

моделиране

 

рани указания при създаване на модел.

 наблюдение

 

животните

   

Изработва под указанията на учителя

 
       

модел, като изрязва, сгъва и залепва

 
       

елементи.

 

IV

29

Грижи и

Великден

Подрежда местата за занимания, игра,

Структурирано

 

Празнуваме

инициативност

 

сън и хранене с помощта на възрастен.

 наблюдение

 

заедно

   

Изслушва и избира едно от няколко

 
       

възможни решения.

 
           
 

30

Грижи и

Поставка за

Подрежда местата за занимания, игра,

Структурирано

 

Това е...

инициативност

 яйце

сън и хранене с помощта на възрастен.

 наблюдение

       

Изслушва и избира едно от няколко

 
       

възможни решения.

 
 

31

Конструиране и

Детска градина

Реже с ножица хартия по очертана права

Детско портфолио,

 

Играем без

моделиране

 

линия. Оценява по зададени 2 – 3

текущо оценяване

 

край

   

критерия изработени модели и ги

 
       

включва в игрови дейности.

 
 

32

Конструиране и

Книжка с

Разбира и следва поетапно демонстри-

Структурирано

 

Обичам

моделиране

приказка

рани указания при създаване на модел.

 наблюдение

 

приказки

   

Изработва под указанията на учителя

 
       

модел, като изрязва, сгъва и залепва

 
       

елементи.

 

V

33

Конструиране и

Цветна мозайка

Разбира и следва поетапно демонстри-

Структурирано

 
 

Под дъгата

моделиране

 

рани указания при създаване на модел.

 наблюдение

 
       

Изслушва и избира едно от няколко

   
       

възможни решения.

   
 

34

Техника

Кораб

Сравнява пътнически, товарни и

Структурирано

 
 

Грее ярко

   

превозни средства.

 наблюдение

 
 

слънце

   

Изработва под указанията на учителя

   
       

модел, като изрязва, сгъва и залепва

   
       

елементи.

   
 

35

Конструиране и

Какво научих и

Има основни знания и умения от

Диагностични

 
 

Здравей лято!

моделиране, Техника,

 мога

обучението по конструиране и техно -

задачи – изходящо

 
 

Изходящо

Грижи и

 

логии от 2. група.

ниво

 
 

проследяване

инициативност,

       
   

Обработване на

       
   

 материали, съединя-

       
   

 ване и свързване

       
 

36

Грижи и

Слънчице,

Стреми се към сътрудничество при

Структурирано

 
 

Слънчеви дни

инициативност

любимо!

съвместна дейност.

 наблюдение

 
 

за летни игри

         
             

                   ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО                     

         ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА                                  

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

IX

1

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Изпълнява тестове за мускулна сила

Педагогическо

 

Довиждане,

 

Какво мога

на ръцете, раменния пояс и гърба

наблюдение,

 

лято!

   

(хвърляне на плътна топка 80 г) и тест

 тестиране на

 

Входящо

   

за издръжливост (максимален брой

количествени

 

проследяване

   

 клякания за 20 сек).

резултати, поточен

         

 метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява тест за бързина (гладко

Педагогическо

     

Какво мога

бягане на 40 м).

наблюдение,

         

 тестиране на

         

количествени

         

резултати, поточен

         

 метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява тест за мускулите на

Педагогическо

     

Какво мога

краката (взривна сила – скок на

наблюдение,

       

дължина от място с два крака).

 тестиране на

         

количествени

         

резултати, поточен

         

 метод

 

2

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Придвижва се в група по пресечен

Обяснение,

 

Моето

 

На излет

терен, придобива представи за

демонстрация,

 

семейство

   

безопасно придвижване в планината.

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Придвижва се с ходене върху ниски

Обяснение,

     

През реката

предмети (камъни в реката), при -

демонстрация,

       

движва се с равновесно ходене върху

беседа, игрови

       

 гимнастическа пейка (мост).

метод

   

ЕПДД ИДД

3

Изпълнява ЕПД в условията на

Обяснение,

     

Подвижни игри

подвижни игри.

демонстрация,

         

беседа, игрови

         

метод

X

3

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 

Дъжд вали

 

Да се скрием от

бягане, строява се в редица, престроя -

демонстрация,

     

дъжда

 ва се от кръг в редица след сигнал.

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се

Обяснение,

     

Дъжд

разпръснато с бягане с промяна на

демонстрация,

       

темпа и продължителността на

беседа, игрови

       

натоварването.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Развива ЕПД в двигателна дейност по

Обяснение,

     

Игри на открито

избор, инициира взаимодействие с

демонстрация,

       

други деца и сюжети за подвижни

беседа, игрови

       

 игри.

метод

 

4

ЕПДД ФД СПДД

1

Придвижва се с ходене и бягане по

Обяснение,

 

Това се случи

 

В планината

пресечен терен, придобива представа

демонстрация,

       

за необходимата екипировка за

беседа, игрови

       

туризъм, за опасности в планината.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

В залата

 ходене и бягане при следване на

демонстрация,

       

 инструкции, подава и лови гумена

беседа, игрови

       

топка в условията на подвижни игри,

метод

       

придобива представа за спорта

 
       

волейбол.

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Придвижва се с ходене и бягане със

Обяснение,

     

На улицата

смяна на посоката на обозначени

демонстрация,

       

места, в коридор и при сигнал,

беседа, игрови

       

придобива представи за безопасно

метод

       

 придвижване.

 
 

5

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с х

Обяснение,

 

Играя на...

 

Дама

одене и бягане със смяна на посоката

демонстрация,

       

 при сигнал, изпълнява подскоци с

беседа, игрови

       

два крака на място и придвижване с

метод

       

подскоци.

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява придвижване с ходене и

Обяснение,

     

На теб, на мен

бягане, изпълнява подаване с две

демонстрация,

       

ръце отдолу и ловене на гумена топка

беседа, игрови

       

 в условията на подвижни игри.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се раз -

Обяснение,

     

Замръзванка

 пръснато с ходене и бягане със смяна

демонстрация,

       

 на посоката и темпа на придвижване,

беседа, игрови

       

работи за развиване на бързина,

метод

       

ловкост, издръжливост.

 
 

6

ЕПДД ИДД

1

Изпълнява ОРУ, инициира

Обяснение,

 

Моите

 

Движа се като...

 придвижване с подражателни

демонстрация,

 

приятели

   

движения, придобива умения за при -

беседа, игрови

 

животните

   

движване от свита стояща опора.

метод

   

ЕПДД ИДД

2

Изпълнява ОРУ, изпълнява ЕПД в

Обяснение,

     

Шаро, хвани си

в условията на подвижни игри,

демонстрация,

     

опашката

проявява емоционална удовлетворе -

беседа, игрови

       

ност от участие в игрова дейност.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

Кой е върху

ходене и бягане със смяна на посоката

демонстрация,

     

пънчето?

след вербален сигнал, строява се в

беседа, игрови

       

кръг и се престроява в колона,

метод

       

формира умения за скок в дълбочина –

 
       

от ниско на високо, и демонстрира

 
       

умения за скачане от високо на ниско.

 
 

7

ЕПДД ИДД  СПДД

1

Изпълнява ОРУ, придобива умения

Обяснение,

 
 

Това е...

 

Това е топка

 за строяване в колона, изпълнява

демонстрация,

 
       

подаване на гумена топка над глава

беседа, игрови

 
       

(от стоеж) в колона и подаване в

метод

 
       

„тунел“ от разкрачен стоеж, придобива

   
       

 представи за основни изходни

   
       

положения на тялото за изпълняване

   
       

 на двигателни задачи.

   
   

ЕПДД ИДД  СПДД

2

Участва в двигателна дейност с

Обяснение,

 
     

Игри на открито

оздравителна насоченост по избор на

демонстрация,

 
       

учителя.

беседа, игрови

 
         

метод

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ с общо въздействие,

Обяснение,

 
     

Това е обръч

 изпълнява ансамблова композиция с

демонстрация,

 
       

 обръч за придобиването на умения за

беседа, игрови

 
       

движение в ритъм, придвижване в

метод

 
       

група с музикален съпровод, формира-

   
       

не на метроритмичен усет.

   

XI

8

ЕПДД ИДД 

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 

Правила за

 

Светофар

ходене и бягане – разпръснато и в

демонстрация,

 

пресичане

   

колона, при вербален и зрителен

беседа, игрови

       

сигнал, развива устойчивост на

метод

       

вниманието, наблюдателност,

 
       

придобива умения за безопасно при -

 
       

движване по улиците.

 
   

ЕПДД ИДД 

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
     

Цветни

ходене и бягане до определена цел с

демонстрация,

 
     

автомобили

промяна на посоката и темпа, при -

беседа, игрови

 
       

 движва се в коридор, придобива

метод

 
       

представа за участниците в уличното

   
       

 движение.

   
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Повишава нивото на двигателната

Обяснение,

     

Подвижни игри

дееспособност и развива двигателните

демонстрация,

       

качества в условията на подвижни игри

беседа, игрови метод

 

9

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, изпълнява

Обяснение,

 
 

Чистотата е

 

Поддържам

комбинация от ЕПД, развива двига -

демонстрация,

 
 

здраве

 

хигиена

телни качества, групира средства за

беседа, игрови

 
       

поддържане на хигиената.

метод

 
   

ЕПДД  ФД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
     

Подвижни игри

 ходене и бягане, повишава двигател -

демонстрация,

 
       

ната дееспособност.

беседа, игрови метод

 
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се раз -

Обяснение,

 
     

Кой е по-силен?

 пръснато, строява се в кръг и се

демонстрация,

 
       

престроява в редица, развива двига -

беседа, игрови

 
       

телни качества, участва в игри с

метод

 
       

противодействие : изтегляне в колона,

   
       

избутване от кръг.

   
 

10

ЕПДД ИДД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
 

Аз искам

 

Да играя

ходене и бягане, строява се и се пре -

демонстрация,

 
       

строява, търкаля и пренася топка в

беседа, игрови

 
       

игрови условия, прехвърля топка над

метод

 
       

опънато въже.

   
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ритмични движения с

Обяснение,

 
     

Да танцувам

музикален съпровод и броене, следва

демонстрация,

 
       

инструкции, подобрява координация-

беседа, игрови

 
       

та между движенията на ръце и крака.

метод

 
   

ЕПДД ИДД

3

Изпълнява ОРУ, строява се и се пре-

Обяснение,

 
     

Да докосна

строява в условията на ПИ, катери се

демонстрация,

 
     

небето

 с естествена координация.

беседа, игрови

 
         

метод

 
 

11

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с хо -

Обяснение,

 
 

Вълшебни

 

Вълшебни

дене и бягане, бяга с високо

демонстрация,

 
 

думи

 

думи

повдигнати колене, подава с две ръце

беседа, игрови

 
       

отдолу и лови гумена топка.

метод

 
   

ЕПДД ИДД

2

Изпълнява ЕПД в условията на ПИ,

Обяснение,

 
     

Царю, добър ден,

придвижва се назад, развива

демонстрация,

 
     

 какво е любимо -

 въображението си.

беседа, игрови

 
     

то ти ястие?

 

метод

 
   

ЕПДД ИДД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
     

Крокодил

ходене и бягане, преминава маркиран

демонстрация,

 
       

коридор (реката), проявява бързина и

беседа, игрови

 
       

съобразителност.

метод

 

XII

12

ЕПДД ИДД СПДД

1

Изпълнява ЕПД при затруднени

Обяснение,

 

Сняг вали

 

Игри на открито

условия, придобива представа за

демонстрация,

       

необходимото облекло и аксесоари за

беседа, игрови

       

зимни игри, участва в закаляващи

метод

       

процедури, упражнява стрелба с

 
       

 малка плътна топка с една ръка над

 
       

рамо.

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

Баскетбол

ходене и бягане в колона, строява се

демонстрация,

       

от кръг в колона, придобива пред -

беседа, игрови

       

става за спорта баскетбол и необхо-

метод

       

димите съоръжения, придобива

 
       

умения за подаване и ловене на топка

 
       

по двойки с тупкане между децата.

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ, развива умения за

Обяснение,

     

Подвижни игри

търкаляне, пренасяне, подаване и

демонстрация,

     

с топка

ловене на гумена топка в условията

беседа, игрови

       

на  ПИ, придвижва се с ходене и

метод

       

бягане, демонстрира умения за

 
       

строяване в редица и колона.

 
 

13

ЕПДД ИДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 

Дядо Коледа

 

Елхата е готова

 ходене, бягане, прескок, провиране и

демонстрация,

 

пристига

   

скок в дълбочина- от ниско на високо,

беседа, игрови

       

участва в подготовката на празнична

метод

       

среда, затвърдява представите за

 
       

традициите, свързани с Коледа.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

Сръчни джуджета

ходене, бягане, скачане и провиране в

демонстрация,

       

условията на ПИ, пренася предмет

беседа, игрови

       

(подаръци), проявява емоционална

метод

       

удовлетвореност от участието в

 
       

игрова дейност.

 
   

ЕПДД  ФД СПДД

3

Участва в двигателна дейност с

Обяснение,

     

Спускане с

оздравителна насоченост, затвърдява

демонстрация,

     

шейни

 представите за необходима

беседа, игрови

       

екипировка за зимни игри, 

метод

       

взаимодейства с връстници.

 
 

14

ЕПДД ИДД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 

Зимни игри

 

Футбол

ходене и бягане, придобива умения за

демонстрация,

       

придвижване със ситно бягане, с

беседа, игрови

       

високо повдигнати колене, при -

метод

       

добива умения за подаване на топка

 
       

по двойки с крак, придобива

 
       

представа за спорта футбол –

 
       

необходим терен и екипировка.

 
   

ЕПДД  СПДД

2

Участва в двигателна дейност с

Обяснение,

     

Разходка на

оздравителен характер, придвижва се

демонстрация,

     

открито

с ходене и подскачане, търкаля

беседа, игрови

       

снежни топки.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Развива и разнообразява ЕПД в

Обяснение,

     

Подвижни игри

условията на ПИ, изпълнява разучени

демонстрация,

       

елементи с топка.

беседа, игрови метод

 

15

ИДД ФД

1

Разбира двигателни задачи и правила,

Обяснение,

 

Празник е

 

Сурва, сурва

стреми се към постижения и себе -

демонстрация,

     

година

доказване.

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Развива и разнообразява ЕПД в

Обяснение,

     

Подвижни игри

условията на ПИ с организиращ

демонстрация,

       

 характер, за развитие на моториката

беседа, игрови

       

и двигателните способности.

метод

   

ИДД ФД

3

Изпълнява двигателни действия в ПИ

Обяснение,

     

Празник е

музикално-двигателни, спортно -

демонстрация,

       

 подготвителни, щафетни и др.

беседа, игрови

         

метод

I

16

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
 

Ден и нощ

 

Ден и нощ

ходене, бягане, лазене, скачане със

демонстрация,

 
       

спиране при звуков сигнал, развива

беседа, игрови

 
       

концентрация и устойчивост на

метод

 
       

вниманието.

   
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява ОРУ, придвижване чрез

Обяснение,

 
     

Играя през деня

 ходене и бягане, развива умения за

демонстрация,

 
       

придвижване на зигзаг с топка в

беседа, игрови

 
       

игрови условия,формира умения за

метод

 
       

дриблиране на място.

   
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ, обогатява представи-

Обяснение,

 
     

Гимнастика

те за основни изходни положения на

демонстрация,

 
       

тялото в гимнастиката, изпълнява

беседа, игрови

 
       

 комплекс от гимнастически

метод

 
       

упражнения на  пейка, развива

   
       

гъвкавост, формира представа за

   
       

 правилна телесна стойка.

   
 

17

ЕПДД ИДД

1

Участва в игри, предложени от децата,

Обяснение,

 
 

Децата са

 

Любими игри

взаимодейства с връстници, проявява

демонстрация,

 
 

различни

   

толерантност, съобразява се с

беседа, игрови

 
       

мнението и чувствата на останалите

метод

 
       

в групата.

   
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Извършва двигателна дейност по

Обяснение,

 
     

Игри на открито

избор, участва в закаляващи

демонстрация,

 
       

процедури, придобива представа за

беседа, игрови

 
       

зимни спортове и условия, необходи-

метод

 
       

ми за провеждането им.

   
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
     

Всички деца

ходене и бягане, развива двигател -

демонстрация,

 
     

обичат да играят

ните качества в условията на игрова

беседа, игрови

 
       

 дейност.

метод

 
 

18

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, развива умения за

Обяснение,

 
 

Това ми

 

Катерене и

катерене, прекатерва предмет, висок

демонстрация,

 
 

харесва

 

прекатерване

 30 – 40 см,  или гимнастическа пейка.

беседа, игрови

 
         

метод

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Формира представа за значението на

Обяснение,

 
     

Спортът е здраве

спорта за здравето на хората,

демонстрация,

 
       

изпълнява комплекс от ОРУ с топка.

беседа, игрови

 
         

метод

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 
     

Да съм силен

ходене и бягане, строява се и се пре -

демонстрация,

 
       

строява след инструкции, формира

беседа, игрови

 
       

умения за хвърляне на плътна топка

метод

 
       

(1 кг) с две ръце над глава.

   
 

19

ЕПДД ИДД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, изпълнява разучени

Обяснение,

 
 

Мама и татко

 

Аз играя

 елементи и комбинации от ЕПД в

демонстрация,

 
 

работят

   

игрови условия.

беседа, игрови

 
         

метод

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

Аз прескачам

ходене и бягане разпръснато и в

демонстрация,

     

препятствия

колона, придобива умения за бягане с

беседа, игрови

       

 преодоляване на ниски препятствия,

метод

       

развива двигателни качества.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, изпълнява разучени

Обяснение,

     

Сюжетни

елементи и ЕПД в игри, свързани с

демонстрация,

     

подвижни игри

 професиите на хората (пренасяне на

беседа, игрови

       

 пострадал, пожарникари, строители

метод

       

 и др.).

 
 

20

ЕПДД ИДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се раз -

Обяснение,

 

Пресичам

 

На улицата

пръснато и в колона със смяна на

демонстрация,

 

безопасно

   

посоката, изходното положение на

беседа, игрови

       

 тялото, придобива представи за

метод

       

поведение на улицата, придобива

 
       

умения за безопасно пресичане.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, придобива представи

Обяснение,

     

Пресичам

за варианти на преминаване на

демонстрация,

     

безопасно

натоварени пътни артерии, изпълнява

беседа, игрови

       

провиране под гимнастическа пейка

метод

       

 (подлез), изпълнява скок в дълбочина

 
       

и равновесно ходене по гимнастиче -

 
       

 ска пейка/надлез, придвижва се с

 
       

ходене и бягане.

 
   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява разучени елементи от

Обяснение,

     

Подвижни игри

спортни игри и комбинация от ЕПД

демонстрация,

       

в условията на игрова дейност.

беседа, игрови

         

метод

II

21

ЕПДД ИДД

1

Участва в игри, предложени от децата,

Обяснение,

 

Бяла

 

Любими игри

взаимодейства с връстници, проявява

демонстрация,

 

приказка

   

толерантност, съобразява се с

беседа, игрови

       

мнението и чувствата на другите.

метод

   

СПДД ИДД

2

Проявява двигателна активност и

Обяснение,

     

Зима е

емоционална удовлетвореност от

демонстрация,

       

игрова двигателна дейност на открито

беседа, игрови

       

при зимни условия.

метод

   

СПДД ИДД

3

Познава характерни различия между

Обяснение,

     

Спортисти

 популярни зимни спортове, както и

демонстрация,

       

местата и изискванията за провежда -

беседа, игрови

       

нето им.

метод

 

22

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 

Зоопарк

 

Като някои

 ходене и бягане, формира умение за

демонстрация,

     

 животни

 изпълнение на равновесен стоеж на

беседа, игрови

       

 един крак, изпълнява изтегляне от

метод

       

 лег и тилен лег по гимнастическа

 
       

 пейка.

 
   

ЕПДД ИДД

2

Изпълнява овладени елементи и

Обяснение,

     

Подвижни игри

комбинация от ЕПД в щафетни игри,

демонстрация,

       

 проявява емоционална удовлетворе-

беседа, игрови

       

ност от участието в игрова дейност

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, изпълнява придвиж-

Обяснение,

     

Като някои

ване от свита стояща опора, при -

демонстрация,

     

животни

движване с подскоци на два крака,

беседа, игрови

       

прескок на ниски препятствия

метод

 

23

ЕПДД ИДД

1

Изпълнява ОРУ, придобива представа

Обяснение,

 

Аз съм

 

Ръченица

за танц – ръченица, придвижва се с

демонстрация,

 

българче

   

ходене при броене, придвижва се с

беседа, игрови

       

ходене с високо повдигнато коляно,

метод

       

формира умения за движение с музика.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, развива ЕПД и

Обяснение,

     

Да обиколим

двигателните качества с разучени

демонстрация,

     

България

движения и елементи в станционна

беседа, игрови

       

комбинация.

метод

           
   

ЕПДД ИДД

3

Развива двигателни качества, умения

Обяснение,

     

Народни игри

 за спазване на правила, обогатява

демонстрация,

       

набора от разучени игри, проявява

беседа, игрови

       

емоционална удовлетвореност от

метод

       

участие в игрова дейност.

 
 

24

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Придвижва се с ходене и бягане по

Обяснение,

 

Дъжд вали,

 

Разходка на

пресечен терен, преодолява

демонстрация,

 

слънце грее

 

открито

препятствия с провиране, прекрач -

беседа, игрови

       

ване и прекатерване.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Развива ЕПД в условията на ПИ,

Обяснение,

     

Игри на открито

избрани от учителя, приучва се да

демонстрация,

       

спазва правила и да проявява честност

беседа, игрови

       

в игрите.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД СПДД

3

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

Лекоатлети

ходене и бягане в коридор, придобива

демонстрация,

       

представа за терени, необходими за

беседа, игрови

       

провеждането на лекоатлетически

метод

       

дисциплини, бяга в коридор за

 
       

бързина.

 

III

25

ЕПДД ФД СПДД

1

Изпълнява комплекс от ОРУ с цветя

Обяснение,

 

Мама

 

Цветя за празника

 и  музикален съпровод,  развива

демонстрация,

       

гъвкавост и ловкост, движи се в

беседа, игрови

       

ритъм, подобрява координацията при

метод

       

 движение на ръце и крака.

 
   

ЕПДД

2

Изпълнява разучени елементи с

Обяснение,

   

ИДД

Танцувам с

музикален съпровод, разнообразява

демонстрация,

     

мама

ЕПД, инициира придвижване с

беседа, игрови

       

музика, формира метроритмичен усет

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Извършва двигателна дейност за по -

Обяснение,

     

Играя с мама

вишаване на физическата дееспособ -

демонстрация,

       

ност, предлага провеждане на

беседа, игрови

       

разучени игри.

метод

 

26

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, изпълнява

Обяснение,

 

Моята

 

Моята градина

комбинация от ЕПД в игрови условия,

демонстрация,

 

градина

   

пренася и подрежда предмети

беседа, игрови

       

(семена) в редица и в колона (леха).

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Извършва двигателна дейност на

Обяснение,

     

Моята градина

открито, свързана с почистване и под-

демонстрация,

       

готовка на градината, засажда семена.

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява комбинации от ЕПД в

Обяснение,

     

Да съберем

 игрови ситуации с тематична

демонстрация,

     

 реколтата

 насоченост, придобива умения за

беседа, игрови

       

работа в екип, формира представи за

метод

       

труда на възрастните.

 
 

27

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, изпълнява

Обяснение,

 

Какво е

 

Какво е нужно

комбинация от ЕПД с разпределяне

демонстрация,

 

нужно

 

 на готвача

на предмети, свързани с професията

беседа, игрови

       

 на готвача, развива двигателни

метод

       

качества.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, изпълнява

Обяснение,

     

Какво е нужно

комбинация от ЕПД с разпределяне

демонстрация,

     

на учителя

на предмети, свързани с професията

беседа, игрови

       

на учителя, развива двигателни

метод

       

качества.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, изпълнява

Обяснение,

     

Какво е нужно

комбинация от ЕПД с разпределяне

демонстрация,

     

на лекаря

на предмети, свързани с професията

беседа, игрови

       

на лекаря, развива двигателни

метод

       

качества.

 
 

28

ЕПДД ИДД ФД СПДД

1

Изпълнява ОРУ, подобрява уменията за

Обяснение,

 

Разказвам за

 

На теб, на мен

 подаване и ловене на топка (водещ

демонстрация,

 

животните

   

подава и назовава животно, а който

беседа, игрови

       

хване топката, разказва как се

метод

       

придвижва то), развива ловкост,

 
       

концентрация.

 

 

 

ЕПДД ИДД ФД СПДД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

     

Лисицата и

ходене и бягане, изпълнява провиране

демонстрация,

     

гроздето

 и подскок на място до повдигнат на

беседа, игрови

       

 височина предмет.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ЕПД в игрова дейност,

Обяснение,

     

Лов на пеперуди

 обогатява набора от разучени ПИ,

демонстрация,

       

проявява съобразителност и бързина.

беседа, игрови

         

метод

IV

29

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, изпълнява

Обяснение,

 

Празнуваме

 

Танцуваме

 комбинация от танцови стъпки с

демонстрация,

 

заедно

   

музикален съпровод, предлага

беседа, игрови

       

танцови стъпки, подобрява коорди -

метод

       

нацията при движенията на ръце и

 
       

крака.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява разучени елементи в

Обяснение,

   

СПДД

Подвижни игри

 спортноподготвителни игри, развива

демонстрация,

       

двигателни качества, придобива

беседа, игрови

       

навици за спортсменско поведение.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Извършва двигателна дейност с

Обяснение,

     

Игри на открито

оздравителна насоченост по избор,

демонстрация,

       

инициира сюжетни двигателни игри.

беседа, игрови

         

метод

 

30

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, развива уменията за

Обяснение,

 

Това е...

СПДД

Топка

подаване и ловене на топка, водене

демонстрация,

       

на топка с дрибъл в права посока и на

беседа, игрови

       

 зигзаг, формиране на умения за удар

метод

       

във врата с крак.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се разпръс-

Обяснение,

   

СПДД

Състезание

нато и в колона с бягане и ходене, развива

демонстрация,

       

уменията за скок на дължина от място,

беседа, игрови метод

       

 бягане в коридор и хвърляне на малка

 
       

топка в далечина.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, придобива представа

Обяснение,

   

СПДД

Тенис корт

за спорта тенис на корт, необходима

демонстрация,

       

екипировка, пособия и терен за про -

беседа, игрови

       

веждането му, подхвърля и лови

метод

       

топка за тенис, подава и лови топка

 
       

за тенис по двойки с тупкане.

 
 

31

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

 

Играем без

 

На един крак

ходене и бягане, строява се в редица

демонстрация,

 

край

   

и се престроява в колона, формира

беседа, игрови

       

 умения за подскок на един крак и

метод

       

придвижване с подскоци.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ с уред (тояжки), при-

Обяснение,

   

СПДД

Гоненица

движва се с ходене и бягане със смяна

демонстрация,

       

на посоката и темпа, работи за из -

беседа, игрови

       

дръжливост и бързина на реакцията.

метод

   

ЕПДД ИДД

3

Изпълнява комбинация от ЕПД в

Обяснение,

     

Народни игри

игрови условия, придобива представа

демонстрация,

       

за празнични традиции и обичаи.

беседа, игрови

         

метод

 

32

ЕПДД ИДД ФД

1

Изпълнява ОРУ, преминава маркира-

Обяснение,

 

Обичам

СПДД

Хензел и Гретел

но трасе с ходене и бягане, повишава

демонстрация,

 

приказки

   

двигателната дееспособност.

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се с

Обяснение,

   

СПДД

Червената

ходене и бягане по две маркирани

демонстрация,

     

шапчица

пътечки с обща крайна цел, работи за

беседа, игрови

       

бързина.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, изпълнява хвърляне на

Обяснение,

     

Храбрият шивач

малка топка във вертикална цел, хвърля-

демонстрация,

       

не на плътна топка с две ръце над глава,

беседа, игрови метод

       

скок на дължина от място.

   

V

33

ИДД ФД

1

Разбира двигателни задачи и правила,

Обяснение,

 

Под дъгата

 

Под дъгата

стреми се към постижения и

демонстрация,

       

себедоказване.

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява ОРУ, придвижва се разпръс-

Обяснение,

   

СПДД

Състезание

нато и в колона с бягане и ходене, развива

демонстрация,

       

уменията за скок на дължина от място,

беседа, игрови

       

 бягане в коридор и хвърляне на малка

метод

       

топка в далечина.

 
   

ЕПДД ИДД

3

Изпълнява комбинация от ЕПД в

Обяснение,

     

Народни игри

игрови условия, придобива представа

демонстрация,

       

за празнични традиции и обичаи.

беседа, игрови

         

метод

 

34

ЕПДД ИДД ФД

1

Участва в любими подвижни игри,

Обяснение,

 

Грее ярко

 

Игри на открито

повишава двигателната дееспособност

демонстрация,

 

слънце

     

беседа, игрови

         

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява двигателна дейност с

Обяснение,

   

СПДД

На поход

увеличаване на продължителността

демонстрация,

       

на натоварването, придобива предста-

беседа, игрови

       

ва за подходящо облекло за пролетта,

метод

       

 придвижва се организирано, спазва

 
       

 правила за безопасност.

 
   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ с уред (тояжки), при-

Обяснение,

   

СПДД

Гоненица

движва се с ходене и бягане със смяна

демонстрация,

       

на посоката и темпа, работи за из -

беседа, игрови

       

дръжливост и бързина на реакцията.

метод

 

35

ЕПДД ФД СПДД ИДД

1

Демонстрира сила на горните крайници и

Педагогическо

 

Здравей лято!

 

Какво мога и

 издръжливост – изпълнява тестове за

наблюдение,

 

Изходящо

 

какво научих

мускулна сила на ръцете, раменния пояс

 тестиране на

 

проследяване

   

 и гърба (хвърляне на плътна топка 80 г)

количествени

       

 и тест за издръжливост (максимален

резултати, поточен

       

брой клякания за 20 сек).

 метод

   

ЕПДД ФД СПДД ИДД

2

Демонстрира бързина – изпълнява

Педагогическо

     

Какво мога и

тест за бързина (гладко бягане на

наблюдение,

     

какво научих

40 м).

тестиране на

         

количествени

         

резултати, поточен

         

метод

   

ЕПДД ФД СПДД ИДД

3

Демонстрира умения за скок на

Педагогическо

     

Какво мога и

дължина – изпълнява тест за мускули-

наблюдение,

     

какво научих

те на краката (взривна сила – скок на

тестиране на

       

дължина от място с два крака).

количествени

         

резултати, поточен

         

метод

 

36

ЕПДД ИДД ФД

1

Участва в любими подвижни игри,

Обяснение,

 

Слънчеви

 

Игри на открито

повишава двигателната дееспособност

демонстрация,

 

дни за летни

     

беседа, игрови

 

игри

     

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

2

Изпълнява разучени елементи в

Обяснение,

   

СПДД

Подвижни игри

 спортноподготвителни игри, развива

демонстрация,

       

двигателни качества, придобива

беседа, игрови

       

навици за спортсменско поведение.

метод

   

ЕПДД ИДД ФД

3

Изпълнява ОРУ, изпълнява придвиж-

Обяснение,

     

Като някои

ване от свита стояща опора, при -

демонстрация,

     

животни

движване с подскоци на два крака,

беседа, игрови

       

прескок на ниски препятствия

метод