Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 5-6 ГОД.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 5 – 6-ГОДИШНИ, ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

16 – 20 IX 

1

Довиждане, лято! (входящо проследяване)

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

1/1

Знам и мога

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Свързана реч:

–     участва в диалогична комуникация, съобщава трите си имена, адрес, имена на родители и близки;

–     описва кратко познат предмет или лесен път до вкъщи;

–     разбира сюжетната линия в познати текстове.

Възприемане на литературно произведение:

–     възприема с интерес художествена литература за деца – проза или поезия;

–     демонстрира степен на познаване на изучавани приказки и техните герои.

Пресъздаване на литературно произведение:

–     преразказва приказка или разказ, като използва реплики и подходящи невербални средства за комуникация.

 

Граматически правилна реч

Звукова култура

Речник

1/2

Знам и мога

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Граматически правилна реч:

–     служи си с прости изречения;

–     съставя изречения по нагледна опора;

–     използва в ежедневната си реч подходящ „времеви речник“.

Звукова култура:

–     изговаря правилно думите в речевата си комуникация;

–     разпознава изречение и дума;

–     открива писмена информация и демонстрира ниво на графични умения.

Речник:

–     разбира значението на думи и ги използва правилно в различни ситуации.

 

23 -27

IX

2

Аз се движа безопасно

Свързана реч

Звукова култура

2/1

„Баба и Пепи“, Марко Ганчев – съставям изречения по картини

Знания:

Запознаване със стихотворението „Баба и Пепи“ от Марко Ганчев;

затвърждаване в практически план на представата за дума и изречение, както и на разликата между тях.

Умения:

Активизиране на уменията за съставяне на изречения по картина – при зададено допълнително условие за изречение от три, четири и пет думи; активизиране на уменията за разграничаване на отделните думи в изречението и определяне на техния брой; онагледяване на словесния анализ със схематичен модел.

Отношение:

Възпитаване на положително отношение към правилата за безопасно движение по пътищата.

 

 

1

2

3

4

5

6

   

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

2/2

„Автобусчето, което се страхуваше от тъмното“, Доналд Бисет

Знания:

Запознаване с приказката „Автобусчето, което се страхуваше от тъмното“ от Доналд Бисет.

Умения:

Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно произведение; преразказване на приказката.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение; съпреживяване и изразяване на чувствата си с думи и изрази.

 

30 – 4 X  

7 – 11

X

3

Есен е!

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Звукова култура

3/1

„Художници“, Ана Александрова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Художници“ от Ана Александрова;

обогатяване на представата за есента чрез конкретизиране на нейния образ и определяне на въздействието ѝ върху природата; умения за дорисуване по пунктир; умения за оцветяване в рамките на контур.

Умения:

Осмисляне на промените в природата, отразени чрез художествените образи; умения за словесно изразяване на чувства; заучаване на стихотворението наизуст.

Отношение:

Емоционално отношение към есента.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

3/2

„Есенна приказка“, Ангел Каралийчев

Знания:

Възприемане на приказката „Есенна приказка“ от Ангел Каралийчев;

запознаване със значението на непознати думи от произведението,

като: лозина, тъмнонога, мъхната коруба, синор, пладне.

Умения:

Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно произведение; преразказване на приказката, като довършва нейния край от позицията на герой (врабчето).

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение; изразяване на отношението си към постъпките на героите в него.

 

4

Правила за безопасност

Свързана реч

Речник

Граматически правилна реч

4/1

„С огъня шега не бива“ – разказвам по картини

Знания:

Запознаване със стихотворението „Весело пламъче“ от Атанас Димитров; активизиране на обща представа за понятия като: „пожар“,

„пожарникар“, „противопожарна кола“.

Умения:

Ориентиране в последователността на действието и съставяне на кратък повествователен текст по серия от сюжетни картини.

Отношение:

Възпитаване на положително отношение към правилата за пожарна безопасност.

 

14 -18

   X

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

4/2

„Въгленчето и водната капка“, Иван Паунов

Знания:

Запознаване с разказа „Въгленчето и водната капка“ от Иван Паунов.

Умения:

Ориентиране във връзката между текста на разказа и илюстрациите към него; описване на герой по характерни негови белези и действия;

преразказване на литературно произведение, като се импровизират реплики и действия и се влиза в роля; умения за съгласуване по род и число на съществителни и прилагателни имена.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение и героите от него.

 

5

Есенни плодове и зеленчуци

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

5/1

„На пазар“ – съставям изречения по картини

Знания:

Възприемане на стихотворението „Колко прави“ от Тодор Атанасов;

разширяване на представата за есенни плодове и зеленчуци и конкретизиране на нейното съдържание чрез активизиране на названия;

активизиране на знанията за множествено число на съществителните имена от мъжки род по посока на разграничаване на двойственото им число.

Умения:

Участва активно в диалог по картини; правилна употреба на съществителни имена от мъжки род в двойствено число (картоф, морков, домат – много картофи, моркови, домати – два картофа, моркова, домата).

Отношение:

Емоционално отношение към есента и есенните плодове и зеленчуци.

 

Звукова култура

Речник

5/2

Откривам звукове в думи

Знания:

Активизиране на общата представа за понятия като „есенни плодове и зеленчуци“; активизиране на представа за смислоразличителната функция на отделните звукове.

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и трисрични думи; умения за дорисуване на права и крива линия по пунктир; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

21 -25

X

6

Животните – мои приятели

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

6/1

„Бърза помощ“, Ран Босилек

Знания:

Запознаване с приказката „Бърза помощ“ от Ран Босилек.

Умения:

Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно произведение; откриване на липсваща илюстрация;

преразказване на литературно произведение от позицията на герой (кокошката); съотнасяне на постъпките на героите към собствения си опит.

Отношение:

Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите.

 

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч

Звукова култура

6/2

Кой какво прави?

Знания:

Възприемане на стихотворението „Чудни случки“ от Йордан Друмников; разширяване на представата за понятието „диви животни“ чрез активизиране на названия; затвърждаване на представата за думи – действия.

Умения:

Съставя прости разширени изречения от три, четири и пет думи по нагледна опора; отделя думите в изречението; онагледява словесния анализ със схематичен модел на изречение; умения за дорисуване на права и крива линия по пунктир; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Положително отношение към дивите животни.

 

28 – 31

X

4 -8

XI

11 -15

   X

18 -22

    X

7

Моето здраве

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

7/1

„Съдружие“, Асен Разцветников

Знания:

Добиване на представа за приказка в стихотворна форма, като възприема от начало до край приказката „Съдружие“ от Асен Разцветников;

затвърждаване на знанията за частите на човешкото тяло.

Умения:

Ориентиране във връзката между текста на приказката и илюстрацията към нея; активно участие в беседа по картина; различаване и назоваване на различните части на човешкото тяло; правилна употреба на единствено и множествено число на съществителни имена, назоваващи частите на човешкото тяло, и съгласуването им с глаголи.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение – приказка в стихотворна форма; възпитаване на положително отношение към частите на човешкото тяло и техните функции.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

7/2

Кой се грижи за моето здраве?

Знания:

Запознаване със стихотворението „Лекарка“ от Иван Милев; обогатяване на представата за професията на лекаря чрез конкретизиране на нейния образ.

Умения:

Активно участва в беседа по картина; разпознава обстановката и участващите лица в случката; употребява адекватно лексика, свързана с конкретната тема (лекар, слушалки, термометър, спринцовка, рецепта);

съставя разказ с включване на ключови думи и диалог; използва думи с обобщаващо значение (лекарства); съгласува съществителни и прилагателни имена по род и число.

Отношение:

Положително отношение към лекарската професия.

 

8

Моето семейство

Свързана реч

Граматически правилна реч

Речник

8/1

Разказвам за своето семейство

Знания:

Затвърждаване на представата за понятията „семейство“, „член на семейство“, „домашен любимец“.

Умения:

Разказва за своето семейство по нагледна опора; съгласува бройни числителни (един, една, едно) и съществителни имена по род и число.

Отношение:

Изразяване на внимание и загриженост към членовете на семейството.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Звукова култура

8/2

„Обич“, Веска Тоскова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Обич“ от Веска Тоскова.

Умения:

Обогатяване на умения за словесно изразяване на чувства; заучаване на стихотворението наизуст; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Изразяване на емоционално отношение към членове на семейството – мама и татко.

 

9

Грижи за растенията и животните

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

9/1

„Мързеливското лозе“, Георги Райчев

Знания:

Запознаване с приказката „Мързеливското лозе“ от Георги Райчев;

запознаване със значението на непознатите думи от произведението: бурени, ленив, рало.

Умения:

Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературното произведение; откриване на сгрешена илюстрация;

преразказване на приказката от позицията на герой (лисицата).

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в литературно произведение.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

9/2

Моят домашен любимец – съставяне на описание по картини

Знания:

Запознаване със стихотворението „Ново другарче“ от Дядо Пънч;

активизиране на знания за храната и „къщите“ на домашните любимци.

Умения:

Съставяне на подробен описателен текст (описание на животно);

съгласуване на прилагателни и съществителни имена по род и число.

Отношение:

Изразяване на обич и загриженост към домашните любимци.

 

10

Иде зима

Граматически правилна реч

Звукова култура

10/1

Времето вчера, днес и утре

Знание:

Затвърждаване на представата за понятието „синоптична прогноза“ и нейното значение в живота на хората.

Умения:

Образува на практическа основа сегашно, минало свършено и бъдеще време; използва трите времена в потока на речта в контекста на говорната ситуация; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Положително отношение към професията на синоптика.

 

Звукова култура

Речник

10/2

Откривам звукове в думи

Знания:

Активизиране на общата представа за зимно облекло; активизиране на представа за смислоразличителната функция на отделните звукове.

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и трисрични думи; умения за дорисуване на права и крива линия по пунктир; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

25 -29

X

2 -6        XII

 9 -13

  XII

11

Нашата детска градина

Граматически правилна реч

Речник

11/1

Играем заедно – съставям изречения по картини

Знания:

Разширяване на представата за понятието „детски играчки“ чрез активизиране на названия.

Умения:

Съставяне на съобщителни, въпросителни и възклицателни изречения по картинка; съгласуване на прилагателно и съществително име по род и число; употреба на думи с обобщаващо значение (играчки).

Отношение:

Съпреживява и изразява чувствата си с думи.

 

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч

Звукова култура

11/2

„Пуфи в детската градина“, Кирил Писарски

Знания:

Запознаване с разказа „Пуфи в детската градина“ от Кирил Писарски.

Умения:

Съставяне на прости разширени изречения с предлози (на/върху, под, зад, пред, до).

Отношение:

Положително отношение към детската градина като място за забавление и игри.

 

12

Радост и тъга

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

12/1

„Къщичка под снега“, Емилиян Станев

Знания:

Запознаване с приказката „Къщичка под снега“ от Емилиян Станев.

Умения:

Ориентиране в последователността на сюжетното действие по илюстрации, изобразяващи основните моменти; откриване на липсващи илюстрации; умения за изразяване на чувства; преразказване на приказката от позицията на герой (заека).

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите на литературно произведение.

 

Свързана реч

Граматически правилна реч

Звукова култура

12/2

Какво ме радва?

Знания:

Активизиране на общата представа за понятието „чувство“ – радост, щастие, вълнение.

Умения:

Участва активно в диалог по сюжетни картини; съставя кратък повествователен текст по памет; съставя прости разширени изречения по нагледна опора; отделя думите в изречението; онагледява звуковия анализ със звуков модел.

Отношение:

Изразяване на чувствата с думи и изрази.

 

13

В очакване на Коледа

Възприемане на литературно произведение

Речник

Свързана реч

13/1

Празнуваме заедно – разказвам по картини

Знания:

Запознаване със стихотворението „Веселият сурвакар“ от Асен Босев;

активизиране на лексика, свързана с Бъдни вечер, Коледа и Нова година (постни ястия, коледна елха и сурвакари).

Умения:

Участва активно в диалог по сюжетна картина; съотнася постъпките на героите от литературното произведение със собствения си опит;

проявява култура на речево общуване чрез отправяне на благопожелания във фолклорна форма при сурвакане.

Отношение:

Положително отношение към сурвакането.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

13/2

„Срещу Нова година“, Ран Босилек

Знания:

Възприемане на стихотворната приказка „Срещу Нова година“ от Ран Босилек; запознаване със значението на непознатите думи от произведението – млин (баница).

Умения:

Съотнасяне на действията и постъпките на героите със собствения опит; преразказване на приказка.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение – приказка в стихотворна форма.

 
     

16 -20

XII

23 -3

XII

6 -10

   I

13 -17

I

20 -24

    I

14

Зимна приказка

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Звукова култура

14/ 1

„Зима“, Младен Исаев

Знания:

Възприемане на стихотворението „Зима“ от Младен Исаев; обогатяване на представата за зимата чрез конкретизиране на нейния образ и определяне на въздействието ѝ върху природата.

Умения:

Осмисляне на промените в природата, отразени чрез художествените образи; умения за словесно изразяване на чувства; заучаване на стихотворението наизуст; дорисуване на криви линии по пунктир (снежинки); оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Емоционално отношение към зимата.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

14/2

„Бяла приказка“, Валери Петров

Знания:

Запознаване с началото на приказката „Бяла приказка“ от Валери Петров.

Умения:

Умения за създаване на кратък повествователен текст по дадено начало на непознато литературно произведение без завръзка; ориентиране във връзката между началото на приказката и предложената илюстрация.

Отношение:

Изразяване на емоционално отношение към сезона зима.

 

15

Сурва, сурва година, весела година!

16

Играем заедно

Пресъздаване на литературно произведение

Свързана реч

Речник

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

15/1

Сурва, сурва година, весела година!

15/2

Сурва, сурва година, весела година!

16/1

Спортисти – разказвам по картини

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Описва подробно даден предмет или явление.

Разбира основния сюжет в различни познати текстове.

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

Знания:

Разширяване на представата за понятието „зимни спортове“ чрез активизиране на названия.

Умения:

Умение за съставяне на въпросителни изречения с думите: кой, къде, какво; умения за съставяне на кратък повествователен текст по серия от сюжетни картини; разработване на сюжетната линия на разказ съобразно последователността на серията от картини; правилна употреба на сегашно и минало време на глаголите.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към спорта.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

16/2

„Ти гониш“, Лиляна Стефанова

Знания:

Възприемане на стихотворението „Ти гониш“ от Лиляна Стефанова.

Умения:

Съставяне на кратък текст разсъждение по темата на стихотворението и нагледна опора.

Отношение:

Съпреживяване и изразяване на чувствата с думи и изрази.

 

17

В услуга на хората

Звукова култура

Речник

17/1

Откривам звукове в думи

Знания:

Активизиране на общата представа за професиите в сферата на услугите; активизиране на представата за смислоразличителната функция на отделните звукове.

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука;

умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и трисрични думи; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

17/2

Майстор готвач – разказвам по картини

Знания:

Възприемане на стихотворението „Неочакван зъбобол“ от Петя Александрова; разширяване на представата за професията на готвача.

Умения:

Съчиняване на кратък повествователен текст по нагледна опора и ключови думи (готвач, кухня); съставяне на кратък повествователен текст по темата; формиране на умения за изразяване на бъдещи действия.

Отношение:

Положително отношение към професията на готвача.

 

18

Опасности през зимата

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

18/1

„Малък Сечко“, Гео Милев

Знания:

Запознаване със стихотворението „Малък Сечко“ от Гео Милев;

разширяване на представите за климатичните промени на времето и опасностите, свързани с тях, през месец февруари.

Умения:

Съпреживяване на гневното настроение на Малък Сечко, изразено в стихотворението; разбиране и употребяване на думи с преносно значение; заучаване на стихотворението наизуст;

Отношение:

Изразява емоционално отношение към зимата и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

Звукова култура

Речник

18/2

Откривам звукове в думите

Знания:

Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове с акцент на позицията на звука к в началото на думата.

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука;

умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и четирисрични думи; разграничаване и определяне на звук в началото на дума; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

27-31

    I

19

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

19/1

Бяла приказка!

19/2

Бяла приказка!

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

Възприема кратки произведения от художествената литература.

Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него.

 

  3- 7

II

20

Моят рожден ден

Свързана реч

Речник

Звукова култура

20/1

Празнуваме заедно – разказвам по картини

Знания:

Запознаване със стихотворението „Рожден ден“ от Евтим Евтимов;

обогатяване на представите за рождения ден като личен празник чрез активизиране на лексика, свързана с празнуването на рождените дни.

Умения:

Разказване по преживяно; формиране на умения за изразяване на минали действия; използване на речев етикет и проявява култура на речево поведение; умения за дорисуване на крива линия по пунктир.

Отношение:

Изразява емоционално отношение към рождения ден като личен празник.

 

Звукова култура

Речник

20/2

Откривам звукове в думи

Знания:

Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира работата по звукова култура; активизиране на представа за отделните звукове с акцент на позицията на звука р в началото на думата;

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука;

умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и четирисрични думи; разграничаване и определяне на звук в началото на дума; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

10- 14

    II

21

Познати и непознати

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

21/1

„Загубеното нещо“, Радой Киров

Знания:

Запознаване с приказката „Загубеното нещо“ от Радой Киров;

активизиране на лексика, свързана с речевия етикет и културата на речево общуване с близки и познати хора.

Умения:

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение и герои в него.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

21/2

Вълшебните думи

Знания:

Запознаване със стихотворението „Как да поздравя“ от Васил Ив. Стоянов; активизиране на лексика, свързана с речевия етикет и културата на речево общуване с непознати възрастни и връстници.

Умения:

Разбира и използва лексика по темата; активно участва в беседа по картини и ключови думи; използва етикетни думи и изрази за учтивост.

Отношение:

Проявява уважително отношение към събеседника си.

 

17 -21

   II

22

Еднакви и различни

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Звукова култура

22/1

„Бялото и черното агънце“, Йордан Милтенов

Знания:

Възприемане на разказа „Бялото и черното агънце“ от Йордан Милтенов; запознаване с непознатите думи: катран, ведро.

Умения:

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти; преразказване на приказката от името на герой (овчаря); художествено-творческо пресъздаване.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

Звукова култура

Речник

22/2

Откриваме звукове в думите

Знания:

Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове с акцент на позицията на звука и в края на думата;

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); различаване на близки звукове в състава на двусрични, трисрични и четирисрични думи; разграничаване и определяне на звук в края на дума; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

24 -28

   II

23

Моята безопасност

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

23/1

„Трите прасенца“, английска приказка

Знания:

Възприемане на приказката „Трите прасенца“;

затвърждаване на представа за понятия за материали, от които се строят къщи (слама, дърво, тухли).

Умения:

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти.

Отношение:

Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите.

 

Свързана реч

Звукова култура

23/2

„Нова приказка за трите прасенца“, английска приказка

Умения:

Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез трансформация на един от героите – вълка, който се опитва да помогне на прасенцата; оцветяване в рамките на контур; изобразително-творчески умения;

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

 

2 -6

III

24

Обичаи и празници

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

24/1

„Бабомартенска приказка“, Мая Дългъчева

Знания:

Възприемане на стихотворната приказка „Бабомартенска приказка“ от Мая Дългъчева.

Умения:

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение – приказка в стихотворна форма; изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Звукова култура

24/2

„Паметник“, Радой Киров

Знания:

Запознаване със стихотворението „Паметник“ от Радой Киров; обогатяване на представата за Трети март като Национален празник.

Умения:

Съпреживяване на признателността към руските войници, изразена в стихотворението; осмисляне на Трети март като Национален празник; заучаване на стихотворението наизуст; дорисуване на прави и криви линии по пунктир; оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Проявява емоционално отношение към Трети март като Национален празник.

 

 9- 13               III

25

Идва пролетта

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Речник

25/1

„Трите пеперуди“, немска народна приказка

Знания:

Запознаване с приказката „Трите пеперуди“; разширяване на представите за пролетни цветя чрез активизиране на названия.

Умения:

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти; пресъздаване на приказката, като се интерпретират реплики и действия на героите и се влиза в роля.

Отношение:

Изразява емоционално-оценъчно отношение към задружността на пеперудите.

 

Звукова култура

Речник

25/2

Откриваме звукове в думите

Знания:

Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове с акцент на позицията на звука а в края на думата;

Умения:

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); разграничаване и определяне на звук в края на дума; умения за оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете.

 

 16 -20        

   III

26

Пролетно събуждане

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

26/1

„Вълкът и седемте козлета“, Братя Грим

Знания:

Възприемане на приказката „Вълкът и седемте козлета“ от Братя Грим. Умения:

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти.

Отношение:

Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите.

 
   

Свързана реч

Звукова култура

26/2

„Нова приказка за вълка и седемте козлета“, Братя Грим

Умения:

Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез промяна на някой от сюжетните елементи – бакалинът отказва да продаде тебешир на вълка и той решава да влезе през комина.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

23 – 27

    III

27

Животните и техните малки

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

27/1

„Най-хубавото птиче“, Георги Райчев

Знания:

Запознаване с приказката „Най-хубавото птиче“ от Георги Райчев.

Умения:

Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на приказката; откриване на герой по характерни негови белези; пресъздаване на литературно произведение, като се интерпретират реплики и действия и се влиза в роля.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение и герои в него.

 

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч

Речник

27/2

„Кой какво казва“, Петя Александрова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Кой какво казва“ от Петя Александрова.

Умения:

Съставяне на прости разширени изречения с предлога „на“ по нагледна опора; отделяне на думите в изречението; онагледяване на словесния анализ със схематичен модел на изречение; правилна употреба на умалителни съществителни имена.

Отношение:

Изразява емоционално отношение към малките животни и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

30 -3

IV

28

Пролетни празници

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

28/1

„Лазарки“, Ангелина Жекова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Лазарки“ от Ангелина Жекова;

разширяване на представите за пролетните празници.

Умения:

Съпреживяване на радостта от настъпването на празника, изразена в стихотворението; осмисляне и правилна употреба на думи с преносно значение; заучаване на стихотворението наизуст.

Отношение:

Изразява емоционално отношение към пролетните празници и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Звукова култура

28/2

„Великден“, Атанас Цанков

Знания:

Запознаване със стихотворението „Великден“ от Атанас Цанков;

разширяване на представите за празника Великден и традициите, свързани с него.

Умения:

Съпреживяване на радостта от настъпването на Великден, изразена в стихотворението; разказване по преживяно.

Отношение:

Изразява емоционално отношение към пролетните празници и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

6- 10

IV

29

На село

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

29/1

„Най-работливият“, Кина Къдрева

Знания:

Запознаване с приказката „Най-работливият“ от Кина Къдрева.

Умения:

Умения за ориентиране в последователността на действията и преразказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти; правилно употребяване на сравнителна и превъзходна степен.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

Пресъздаване на литературно произведение

29/2

„Най-работливият“, Кина Къдрева

Умения:

Пресъздаване на литературно произведение, като се импровизират реплики и действия и се влиза в роля.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

13 -16

  IV

30

Разходка в града

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

30/1

„Червената шапчица“, Братя Грим

Знания:

Възприемане на приказката „Червената шапчица“ от Братя Грим.

Умения:

Ориентиране в последователността на действията и преразказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти.

Отношение:

Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите.

 

Свързана реч

30/2

Червената шапчица в града

Умения:

Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез промяна на някой от сюжетните елементи и премахване на герои – действието се развива в града.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

21 -24

IV

31

Забавления в парка

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

31/1

„Пързалка за облаче“, Радой Киров

Знания:

Възприемане на стихотворната приказка „Пързалка за облаче“ от Радой Киров.

Умения:

Ориентиране в последователността на действията и преразказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти; съчиняване на продължение с предложени герои – птичка, хвърчило, балонче; съставяне на кратък повествователен текст по нагледна опора.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение – приказка в стихотворна форма; изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

Свързана реч

31/2

В парка

Знания:

Актуализиране на знанията за опасностите при игри на открито.

Умения:

Участва активно в диалог по сюжетни картини; разказва по преживяно.

Отношение:

Възпитаване на положително отношение към правилата за безопасност при игри на открито.

 

27-30

IV

32 Животворната пролет!

Речник Граматически правилна реч Звукова култура

32/1

Животворната пролет!

Назовава правилно качества / характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения.

Съгласува по род и число прилагателни и съществителни.

 
     

32/2

Животворната пролет!

Определя броя на звуковете в думата.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

 

   4-8

    V

33

Книгата говори

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

33/1

„Добрите книжки“, Радой Киров

Знания:

Запознаване със стихотворението „Добрите книжки“ от Радой Киров.

Умения:

Съпреживяване на любовта към книжките, изразена в стихотворението; заучаване на стихотворението наизуст.

Отношение:

Изразяване на емоционално отношение към детските книжки и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

Свързана реч

33/2

Нова приказка за Червената шапчица

Знания:

Актуализиране на приказките „Вълкът и седемте козлета“ и „Червената шапчица“.

Умения:

Творчески преразказ на приказката „Червената шапчица“ от Братя Грим чрез добавяне на нов герой – козата.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите.

 

11-15

   V

34

Лято

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Звукова култура

34/1

„Ех, че лято!“, Ана Александрова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Ех, че лято“ от Ана Александрова;

разширяване на представите за лятото като време за почивка и безгрижни игри.

Умения:

Съпреживяване на радостта от игрите на плажа, изразена в стихотворението; заучаване на стихотворението наизуст; дорисуване на прави и криви линии по пунктир; оцветяване в рамките на контур.

Отношение:

Изразява емоционално отношение към сезона лято и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

Свързана реч

34/2

На море и планина

Знания:

Активизиране на представите за почивка и забавления през лятната ваканция.

Умения:

Активно участие в диалог по сюжетни картини; разказване по преживяно.

Отношение:

Има положително отношение към предстоящата лятна ваканция.

 

18 -22

    V

35

Празник на детето

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

35/1

Знам и мога

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Свързана реч;

Възприемане на литературно произведение;

Пресъздаване на литературно произведение.

 

Граматически правилна реч

Звукова култура

Речник

35/2

Знам и мога

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Граматически правилна реч;

Звукова култура;

Речник.

 

25 -29

   V

 36

Пресъздаване на литературно произведение

Свързана реч

Речник

36/1

Слънчеви игри за летни дни

36/2

Слънчеви игри за летни дни

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Измисля игри по познати литературни произведения.

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

 
               

 


                                                                                                 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

5 – 6-ГОДИШНИ, ПО МАТЕМАТИКА

 

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

16 -20

IX

1

Довиждане, лято!

Измерване

Количествени отношения

Пространствени отношения

Времеви отношения

Равнинни фигури

1/1

Това го знам!

1/2

Това го знам!

1. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина; Определя реда на обект в редица от три предмета; Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и по-малко.

2. Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение, като използва „близо“ и „далече“; Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ; Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник.

Диагностични задачи – входно ниво

23 -27

IX

2

Аз се движа безопасно

Количествени отношения

Времеви отношения Пространствени отношения

2/1

Числата 1 и 2

2/2 Днес или утре

1.     Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2.     Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Целенасочено наблюдение

30 -4

X

3

Есен е!

Количествени отношения

Времеви отношения

Пространствени отношения

Равнинни фигури

3/1

Редицата на числата до 2

3/2

Съседни фигури

1. Подрежда редицата на числата до 5; Ориентира се в последователността на сезоните.

2. Определя мястото на предмети в пространството, като използва „съседство“, „вътре“, „вън“; Комбинира познати геометрични фигури.

Текущо оценяване

7 -11

  X

4

Правила за безопасност

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

Равнинни фигури

4/1

Едно или две

4/2

Къде е?

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото; Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет.

2. Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта, между повече обекти, на всеки спрямо всеки); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Детско портфолио

 

     1

2

3

4

5

6

21 -25

X

6

Животните – мои приятели

Измерване

Времеви отношения

Равнинни фигури

Пространствени отношения

6/1

Аз измервам

6/2

Правоъгълник

1. Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет; Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре).

2. Различава и назовава правоъгълник; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Целенасочено наблюдение


28 -31

X

7

Моето здраве

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

Количествени отношения

7/1

Числото 4

7/2

Първи, втори...

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.

Детско портфолио

4 -8

XI

8

Моето семейство

Количествени отношения

Пространствени отношения

Измерване

Равнинни фигури

8/1

Редицата на числата до 4

8/2

Късо, дълго...

1. Подрежда редицата на числата до 5; Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

2. Подрежда пет предмета във възходящ ред по дължина; Комбинира познати геометрични фигури.

Текущо оценяване

11 -15

    XI

9 Грижи за растенията и животните

Количествени отношения

Времеви отношения

Измерване

Пространствени отношения

9/1

Броя и групирам

9/2

По височина

1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре).

2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Детско портфолио

   18 -22 XI

10

Иде зима

Количествени отношения

Времеви отношения

Пространствени отношения

10/1

Числото 5

10/2

Календар

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото. Ориентира се в последователността на сезоните.

2. Разбира информацията, която съдържа календарът; Определя мястото на предмети в пространството, като използва „съседство“, „вътре“, „вън“.

Текущо оценяване

25 -29

XI

11

Нашата детска градина

Количествени отношения

Пространствени отношения

Количествени отношения

Равнинни фигури

11/1

Редицата на числата до 5

11/2

Кой е подред?

1. Подрежда редицата на числата до 5; Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.

2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Комбинира познати геометрични фигури.

Детско портфолио

   2 -6

   XII

9 -13

   XII

12

Радост и тъга

Измерване

Пространствени отношения

Количествени отношения

Пространствени отношения

12/1

По-нисък или по-висок?

12/2

Броя до 6

1.     Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина; Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око.

2.     Брои до 10 в прав ред; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Целенасочено наблюдение

13

В очакване на Коледа

Количествени отношения

Измерване

Времеви отношения

Равнинни фигури

13/1

Броя и отброявам

13/2

Вчера, днес, утре

1.     Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет.

2.     Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Детско портфолио

16-20

XII

14

Зимна приказка

Равнинни фигури

Измерване

Количествени отношения

Пространствени отношения

14/1

Като правоъгълник

14/2

Толкова, колкото...

1. Различава и назовава правоъгълник; Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина.

2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

Детско портфолио

23-3 XII

15 Сурва, сурва година, весела година!

Времеви отношения

Равнинни фигури

15/1 Сезони

15/2 Житената питка“ от А. Каралийчев

1.Ориентира се в последователността на сезоните.

Разбира информацията, която съдържа календарът.

2. Комбинира познати геометрични фигури.

1.Взаимовръзката между природния и празничния календар.

2.Използвайте игри, в които децата да преоткрият кръглата форма в предмети около тях 

6 -10

I

16

Играем заедно

Количествени отношения

Измерване

Количествени отношения

Равнинни фигури

16/1

Броя до 7

16/2

Шест или седем?

1. Брои до 10 в прав ред; Измерва дължина, като

използва „лентичка“ или друг предмет.

2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Комбинира познати геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

13 -17

I

17

В услуга на хората

Измерване

Количествени отношения

Пространствени отношения

17/1

По дължина

17/2

Числата до 5

1. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина; Определя реда на обект в редица от пет предмета.

2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Детско портфолио

20 -24

   I

18

Опасности през зимата

Количествени отношения

Пространствени отношения

Измерване

Равнинни фигури

18/1

Броя до 8

18/2

Дълги, по-дълги

1.     Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

2.     Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина; Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

27-31

    I

19 Бяла Приказка!

Пространствени отношения

Количествени отношения

19/1 Пространствени отношения  между обекти

19/2 Определя реда на обект в редица.

1/Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

2. Определя реда на обект в редица от пет предмета.

 

3 -7

II

20

Моят рожден ден

Количествени отношения

Времеви отношения

Количествени отношения

Равнинни фигури

20/1

Есен, зима, пролет

20/2 От геометрични фигури

1.     Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Ориентира се в последователността на сезоните.

2.     Комбинира познати геометрични фигури. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Детско портфолио

10-14

II

21

Познати и непознати

Количествени отношения Пространствени отношения Количествени отношения

21/1 Подреждам числата до 5

21/2

Къде е мястото му?

1.     Подрежда редицата на числата до 5; Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/ дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око.

2.     Определя реда на обект в редица от пет предмета; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Текущо оценяване

17 -21

II

22

Еднакви и различни

Количествени отношения

Пространствени

отношения

Количествени отношения

Равнинни фигури

22/1

Броя до 9

22/2

Колко са?

1. Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със

съответната цифра на числото; Комбинира познати геометрични фигури.

Детско портфолио

24 -28

II

23

Моята безопасност

Измерване

Пространствени

отношения

Количествени отношения

Равнинни фигури

23/1

Наляво, надясно

23/2

Броя до 9

1. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина.

2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

2 -6

III

24

Обичаи и празници

Измерване

Количествени отношения

Равнинни фигури

24/1

Широко, по-широко

24/2

От едно до пет

1. Назовава и показва широчината на предмет; Определя реда на обект в редица от пет предмета.

2. Подрежда редицата на числата до 5. Комбинира познати геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

9 -13

III

25

Идва пролетта

Количествени отношения

Пространствени отношения

Количествени отношения

Пространствени отношения

25/1

Ляво, дясно

25/2

Колко са?

1. Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око; Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).

2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт)

Целенасочено наблюдение

16 -20

III

26

Пролетно събуждане

Времеви отношения

Пространствени отношения

Измерване

Равнинни фигури

26/1

Месец от календара

26/2

Високо или дълго

1. Разбира информацията, която съдържа календарът; Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.

2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина; Комбинира познати геометрични фигури.

Текущо оценяване

   23-27

III

27

Животните и техните малки

Количествени отношения

Пространствени отношения

Пространствени

отношения

27/1

Броя до 10

27/2

Лабиринт

1. Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт); Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Детско портфолио

30-3

IV

28

Пролетни празници

Пространствени отношения

Количествени отношения

Количествени отношения

Равнинни фигури

28/1

Определям посоки

28/2

Броя и добавям

1. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; Подрежда редицата на числата до 5.

2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Детско портфолио

6-10

IV

29

На село

Количествени отношения

Количествени отношения

Равнинни фигури

29/1

Кои са 10?

29/2

Числата до 5

1.     Брои до 10 в прав ред.

2.     Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото; Комбинира познати геометрични фигури.

Детско портфолио

13-16

IV

30

Разходка в града

Измерване

Количествени отношения

Пространствени отношения

Равнинни фигури

30/1

Широко, по-широко, Най-широко

30/2

По план

1. Назовава и показва широчината на предмет; Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Детско портфолио

21-24

IV

31

Забавления в парка

Количествени отношения

Равнинни фигури

Количествени отношения

31/1

Кое е мястото му?

31/2

Правоъгълни форми

1.     Определя реда на обект в редица от пет предмета.

2.     Различава и назовава правоъгълник; Комбинира познати геометрични фигури; Определя броя на обекти до пет и ги свързва със съответната цифра на числото.

Детско портфолио

27-30

IV

32

Животворната пролет

Измерване

Времеви отношения

32/1 Измерва дължина

32/2 Календар

1.Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет.

2.Разбира информацията, която съдържа календарът.

 

4-8

V

33

Книгата

говори

Количествени отношения

Времеви отношения

Пространствени отношения

33/1

Мога да броя до 10

33/2

Вчера, днес, утре

1. Брои до 10 в прав ред; Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).

2. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).

Текущо оценяване

11-15

V

34

Лято

Времеви отношения

Количествени отношения

Пространствени отношения

Равнинни фигури

34/1

Сезони

34/2

Къде се намира?

1. Ориентира се в последователността на сезоните. Определя реда на обект в редица от пет предмета.

2. Определя мястото на предмети в пространството, като използва „съседство“, „вътре“, „вън“; Продължава алгоритмични поредици от познати

геометрични фигури.

Детско портфолио

18-22

V

35

Празник на детето

 

35/1

Какво научих?

35/2

Какво научих?

1. Брои до 10 в прав ред; Определя реда на обект в редица от 5 предмета; Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото; Назовава и показва широчината на предмет.

2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт); Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; Комбинира познати геометрични фигури; Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре).

Диагностични задачи – изходно ниво

25-29

V

36

Слънчеви игри за летни дни

Количествени отношения

Равнинни фигури

36/1 Подрежда множества

36/2 Алгоритъм от познати геометрични фигури

1/

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).

2/

Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

 

 


 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

5 – 6-ГОДИШНИ, ПО ОКОЛЕН СВЯТ

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

16-20

IX

23 -27

IX

1

Довиждане, лято!

Самоутвърждавaне и общуване с околните Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

1/1, 2

Семейна разходка

Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си.

Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва ежедневно.

Показва познаване на правилата на пресичане на улицата.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Диагностични задачи

2

Аз се движа безопасно

Социална и здравословна среда

2/1

Движение по улицата

2/2

В магазина

Показва познаване на правила за движение по

улицата, по коридора, на ескалатора.

Наблюдение, текущо оценяване

30 -4

X

7 -11

X

14 -18

X

21 -25

X

3

Есен е!

Светът на природата и неговото опазване

3/1, 2

Времето през есента

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

4

Правила за безопасност

Светът на природата и неговото опазване

4/1

Буря

4/2

Пожар

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и пожар.

Наблюдение, текущо оценяване

5

Есенни плодове и зеленчуци

Светът на природата и неговото опазване

5/1, 2

Есенна трапеза

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци.

Текущо оценяване, детско портфолио

6

Животните – мои приятели

Светът на природата и неговото опазване

6/1 Кой къде живее 6/2

Кой с какво се храни

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им.

Описва начина на хранене на познати животни. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Текущо оценяване, детско портфолио

28-31

X

7

Моето здраве

Социална и здравословна среда

7/1

Аз се храня здравословно

7/2

Грижа за здравето

Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене.

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Има представа за професии от близкото си обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

Наблюдение, текущо оценяване

1

2

3

4

5

6

4-8

XI

11-15

XI

18-22

XI

8

Моето семейство

Самоутвърждавaне и общуване с околните

8/1, 2

Всички се обичаме

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение.

Разбира семейните отношения и мястото си в семейството.

Осъзнава различните чувства.

Наблюдение, текущо оценяване

9

Грижи за растенията и животните

Светът на природата и неговото опазване

9/1, 2

Те ни радват

Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги полива.

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Описва начина на хранене на познати животни.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

10

Иде зима

Светът на природата и неговото опазване

10/1

Времето през зимата

10/2

Животните през зимата

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

25-29

XI

2-6

XII

9-13

XII

11

Нашата детска градина

Социална и здравословна

среда

11/1

Тук растем и играем

11/2

Те се грижат за нас

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Има представа за професии от близкото си обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

Наблюдение, текущо оценяване

12

Радост и тъга

Самоутвърждавaне и общуване с околните

12/1, 2

Как се чувствам?

Осъзнава различните чувства.

Наблюдение, текущо оценяване

13

В очакване на

Коледа

Културни и национални ценности

13/1

В работилницата на Дядо Коледа

13/2

Добре дошъл при нас

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.).

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва обичаи в общността.

Текущо оценяване, детско портфолио

16-20

XII

23-3

I

6-10

   I

13-17

    I

20-24

   I

14

Зимна приказка

Културни и национални ценности

14/1

Нова година

14/2

Къщички в снега

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.).

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва обичаи в общността.

Текущо оценяване, детско портфолио

15

 Сурва, сурва година, весела година

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

15/1Взааимопомощ

15/2 Грижи за растения и животни

1.Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността.

2.Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

Поставете задачи за възприемане на предмети, свързани с празничната обредност; с ориентиране в празничния и природния календар; съпреживяване на еталонни норми на поведение, свързани с празнична среда и с въвеждане в смисъла на наричането и обичаите.

16

Играем заедно

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

16/1

Нашите игри

16/2

Ние сме в отбор

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.

Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Работи продуктивно в партньорство и екипност.

Поддържа интереса към играта.

Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри.

Наблюдение, текущо оценяване

17

В услуга на хората

Социална и здравословна среда

17/1

В града

17/2

В планината

Има представа за професии от близкото си обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

Текущо оценяване, детско портфолио

18

Опасности през зимата

Светът на природата и неговото опазване

18/1

Много сняг е навалял

18/2

Зимни пързалки

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и пожар.

Наблюдение, текущо оценяване

27-31

   I

19

Бяла приказка!

Самоутвърждаване и общуване с околните

Светът на природата и неговото опазване

19/1 Взаимопомощ

19/2 Празниците на Габрово и техните характерности.

1/Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността.

2/Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

 

3-7

II

10-14

   II

17-21

    II

24-28

   II

20

Моят рожден ден

Културни и национални ценности

Самоутвърждавaне и общуване с околните

20/1, 2

Празник в детската градина

Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на Националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници.

Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение.

Текущо оценяване, детско портфолио

21

Познати и непознати

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

21/1, 2

Можем ли да се запознаем

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение.

Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица.

Наблюдение, текущо оценяване

22

Еднакви и различни

Социална и здравословна среда

Самоутвърждавaне и общуване с околните

22/1

Пъстър детски свят

22/2

Различни, но приятели

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Наблюдение, текущо оценяване

23

Моята безопасност

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

23/1

Да играем безопасно

23/2

Опасните предмети

Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници.

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.

Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене.

Наблюдение, текущо оценяване

2-6

III

9-13

III

16-20

III

23-27

III

24

Обичаи и празници

Културни и национални ценности

24/1

Баба Марта

24/2

Национален празник

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва обичаи в общността.

Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на Националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници.

Разпознава националния флаг.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

25

Идва пролетта

Светът на природата и неговото опазване

25/1

Времето през пролетта

25/2 Наводнение

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и пожар.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

26

Пролетно събуждане

Социална и здравословна среда

26/1, 2

В парка

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Наблюдение, текущо оценяване

27

Животните и техните малки

Светът на природата и неговото опазване

27/1

Животните

в гората

27/2

Животните

във фермата

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им.

Описва начина на хранене на познати животни.

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Текущо оценяване, детско портфолио

30-3

IV

6-10

IV

13-16

IV

28

Пролетни празници

Културни и национални ценности

28/1

Пролетни Обичаи

28/2

Великден

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва обичаи в общността.

Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на Националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.).

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

29

На село

Светът на природата и неговото опазване

29/1

В градината

29/2

В стопанския двор

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци.

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

30

Разходка в града

Социална и здравословна среда

30/1, 2

В големия град

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Наблюдение, текущо оценяване

21-24

IV

27-30

IV

    4-8

V

11-15

V

18-22

V

31

Забавления в парка

Социална и здравословна среда

31/1

Игри на открито

31/2

Лунапарк

Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри.

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Наблюдение, текущо оценяване

32 Животворната пролет!

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

32/1

Характерните Габровски хора – чуканото

32/2

Билките на Габровския балкан

1/Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на фолклорни и официални празници.

2/Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

 

33

Книгата говори

Самоутвърждавaне и общуване с околните

33/1

Книжки с картинки

33/2

Скъсаната книжка

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение.

Осъзнава различните чувства.

Наблюдение, текущо оценяване

34

Лято

Светът на природата и неговото опазване

34/1, 2

В очакване на лятото

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци.

Текущо оценяване, детско портфолио

35

Празник на детето

Самоутвърждавaне и общуване с околните Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

35/1, 2

Колко много знам

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение.

Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Осъзнава различните чувства.

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.).

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

Диагностични задачи

25-29

V

36

Слънчеви игри за летни дни

Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

36/1

Здравословното хранене

36/2

Грижи за растения и животни

1/Познава правила за собствена защита на здравето и здравословното хранене.

Има представа за професии от близкото му обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

2/Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение. Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

 


 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

5 – 6-ГОДИШНИ, ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

1/1, 2

В планината

Създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове.

Изграждане на кръгла пластика и използване на подходящи техники при моделиране.

Използване на материали и пособия по апликиране за изграждане на еднослойна апликация чрез изрязване.

Входящото равнище се оценява чрез резултата от изпълнението на изобразителните задачи при рисуване, моделиране и апликиране.

2

Аз се движа безопасно

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

2/1, 2

Аз пресичам улицата

Използва образи и знаци в изобразителната си дейност рисуване.

Рисува превозни средства, като използва едни и същи изходни форми.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

X

3

Есен е!

Художествено възприемане,

Изобразителни материали и техники

3/1, 2

Животни от есенни листа

Усвояване на техниката отпечатване и дорисуване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

4

Правила за безопасност

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

4/1, 2

Злополука

Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване и свързване на точки за изграждане на образ.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

5

Есенни плодове и зеленчуци

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

5/1, 2

Есенен натюрморт

Запознава се с жанра натюрморт чрез изобразителна дейност – рисуване, моделиране, апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

6

Животните – мои приятели

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

6/1, 2

На морското дъно

Създаване на умение на моделиране в релеф.

Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и изкъсване – създаване на еднослойна и многослойна апликация.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и апликиране.

XI

7

Моето здраве

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

7/1, 2

Сезонен гардероб

Създава изображение на познат образ,

като го декорира чрез използване на разнообразни материали и техники.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

8

Моето семейство

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

8/1, 2

Семеен портрет

Формиране на умение за ориентиране в изобразителна действителност и диференциране на изобразителни елементи.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване

 

1

2

3

4

5

6

 

9

Грижи за растенията и животните

Изобразителни материали и техники

9/1, 2

С природни материали

Апликиране на образи от действителността чрез използване на разнообразни материали.

Затвърждаване умението за двуслойно апликиране и знанията за жанра натюрморт.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране.

10

Иде зима

Изобразителни материали и техники

10/1, 2

Зимна картина

Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и изкъсване на познати обекти от действителността.

Използва в изобразителната си дейност декоративно рисуване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране.

XII

11

Нашата детска градина

Изобразителни материали и техники

11/1, 2

Аз и детската градина

Изобразява обекти от света на децата, като се ориентира чрез цветове и форми.

Изгражда композиционни умения при рисуване на свои приятели.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

12

Радост и тъга

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

12/1, 2

Весели и тъжни лица

Придобива най-обща представа за емоционалното състояние на лицето и го пресъздава чрез рисуване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

13

В очакване на Коледа

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

13/1, 2

Празнична украса

Формиране на умение за планиране на дейността.

Практическо използване на материали и пособия при двуслойно апликиране на поздравителна картичка.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране

I

14

Зимна приказка

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

14/1, 2

Снежинки

Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобразителната си дейност.

Комбинира различни материали и техники.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

15

Играем заедно

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

15/1, 2

Зимни приключения

Използва в изобразителната си дейност смесени техники при рисуване на зимни сюжети.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

16

В услуга на хората

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

16/1, 2

Декоративни елементи

Комбинира различни материали и техники при рисуване и апликиране.

Рисува и апликира декоративно.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране

17

Опасности през зимата

Изобразителни материали и техники

17/1, 2

Шейна

Формиране на умение за планиране на дейността.

Практическо използване на материали и пособия при моделиране в кръгло.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване

II

18

Моят рожден ден

Изобразителни материали и техники

18/1, 2

Парти

Създаване на умение за етапност на работата при изграждане на обемна фигура – корона за рожден ден – от хартия.

Практическо използване на материали и пособия при апликиране и затвърждаване умението за изработване на колаж.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при художествено конструиране и апликиране.

19

Познати и непознати

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

19/1, 2

Котарак, петел и лисица

Илюстрира момент от приказка, изразява емоционално отношение към герои от приказка чрез рисунка.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

20

Еднакви и различни

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

20/1, 2

Децата по света

Разширява и обогатява познанията си за жанра портрет чрез рисуване и моделиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

21

Моята безопасност

Изобразителни материали и техники

21/1, 2

Играя безопасно

Създава изображения по впечатление и въображение; използва различни цветове.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

III

22

Обичаи и празници

Изобразителни материали и техники

22/1, 2

Празникът на мама

Създаване на умение за етапност на работа при изграждане на гердан, колие или брошка чрез изработени от солено тесто мъниста и съчетание на разнообразни материали.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и гравиране.

23

Идва пролетта

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

23/1, 2

Пролетни картини

Проявява усет за цвят.

Формиране на умения за естетическо цветово изграждане на релефна апликация.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

24

Пролетно събуждане

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

24/1, 2

Пролетна поляна

Създава проект на пролетна поляна, като използва рециклирани и разнообразни материали за работа.

Използва колажна и смесена техника пастел и акварел.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и рисуване.

25

Животните и техните малки

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

25/1, 2

Фантастични животни

Променя връзка и среда при създаване на фантастични изображения.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

IV

26

Пролетни празници

Изобразителни материали и техники

26/1, 2

Великден

Създаване на умение за емоционално-естетическо отношение към традиционни празници. Използване на разнообразни техники чрез изрязване и изкъсване при апликиране и декориране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

27

На село

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

27/1, 2

Черга и килим

Усвоява знания за приложно-декоративно изкуство като вид изобразително изкуство.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

28

Разходка в града

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

28/1, 2

Жилищен квартал

Разпознаване на визуални особености на форми и силуети.

Подчертава детайлите при моделиране на сгради в релеф.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

V

29

Забавления в парка

Изобразителни материали и техники

29/1, 2

Тротинетка и колело

Рисува познати обекти от действителността, като спазва последователност при изобразяването.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

30

Книгата говори

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

30/1, 2

В света на приказките

Създаване на умение за илюстриране на любим герой от приказка.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

31

Лято

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

31/1, 2

Изобразително изкуство

Различава творби на изобразителното изкуство по вид и жанр.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

32

Празник на детето

Изобразителни материали и техники

32/1, 2

1 юни

Установяване на равнището на знанията и уменията в изобразителните дейности.

Изходното ниво се оценява според изпълнението на изобразителни задачи.

 


                                                                                                ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

5 – 6-ГОДИШНИ, ПО МУЗИКА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

1/1

Отново на детска градина

Разучава „Детско море“, м. Доно Цветков.

Игри: за дишане („Помириши цветето“), за правилно произнасяне на звукове („Стреляй в десетката“, „Открий кой звук се е скрил там“), разпевни упражнения.

Възприема песен със спокойна, напевна мелодия.

Приобщава се към света на музиката.

Припомня си хорово-певческите навици.

 

Възприемане

Музика и игра

1/2

Отново на детска градина

Възприема „Африка“ – вокална група

„Мики Маус“ ft. Валерия Стоянова, м. Вяра Пантелеева, т. Теодора Попова, ар. Петър Ангелов.

Развива артикулационните органи, изработване на правилна дикция. Възприема детска песен с различно от обичайното звучене и аранжимент.

Разширява представите за различни стилове в музиката.

Разширява представите за „инструментите“, изграждащи ритмичната пулсация – в случая това е човешкият гласов и артикулационен апарат (бийтбокс).

Преговор и доразучаване на учена песен от предходната ситуация.

2

Аз се движа безопасно

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

2/1

„Автомобил“,
м. Д. Цветков

„Светофар“,
м. Д. Кърнолски

Разширява слуховите представи за звукоизобразителността в детската песен – клаксон, движение на автомобила и т.н. („Автомобил“).

Изгражда слухови представи за маршовостта в музиката („Светофар“). Извършва игрови действия, чрез които постепенно осъзнава правилата за безопасно движение по улиците.

Игра – „Светофар“, с материали от стаята (кръгли кутии, обръчи, кръгли предмети). Преподавателят може да използва червен и зелен кръг, за да наподоби пешеходния светофар.

Децата с движения показват кога спират на място и кога преминават/пресичат улицата.

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

2/2

„Маршировка“, м. и т. Йордан Колев

Натрупва представи за маршовостта в музиката.

Възприема и реагира на стиловите особености на жанра марш.

С броене на две на глас и с пляскане на ръцете говорно и двигателно отразява маршовата пулсация.

Двигателно отмерва силни и слаби метрични времена.

Свирене с ДМИ. Изработването на ритмичната структура на римите/

фразите, развиване на представите на децата за числата.

Преговор на изучаваните песни.

 


1

2

3

4

5

6

X

3

Есен е!

Възпроизвеждане, Елементи на музикалната изразност

3/1

Гроздобер

Изпълнява песента „Гроздобер“ – м. Хр. Недялков, т. Д. Спасов, с вярна интонация.

Развива гласовия си диапазон. Изработва хорово-певчески навици.

Изработване на песента с танцувални движения: децата са хванати с една ръка по двойки, наредени една зад друга – имитират придвижване по пътя. На припева хващат и свободната си ръка – оформят тунелче и се промушват под двете си ръце (под тунелчето).

Музика и игра

3/2

Музикална работилница

Изработва инструмент.

Обогатява представите си за сезона есен: есенните плодове, листопад, дъждовно време.

Децата изработват с помощ от преподавателя инструмент, имитиращ дъждовните капки, или друг по избор.

Докато децата работят, могат да припяват и да усъвършенстват текстовете на учените песни.

4

Правила за безопасност

Възпроизвеждане

4/1

Балонче

Разучава „Балонче“, м. А. Дреников, т. Ж. Кюлджиева. Реагира на промените в настроението в куплета и припева с движения.

Усъвършенстване на песента „Гроздобер“.

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

Музика и игра

4/2

Пътешествие в света на водните животни

Активно слуша и марширува на песента „Капитан Рачо“ – м. П. Льондев, т. Р. Киров.

Реагира емоционално на текста и мелодията.

Изразява своята артистичност.

Включва се с желание в музикални дейности.

Преговор на основните жанрови характеристики на жанра марш – с движения (маршируване) или пляскане на ръцете.

5

Есенни плодове и зеленчуци

Възпроизвеждане

Музика и игра

5/1

Пътешествие до пазара за животни

Разучава „Весела игра“.

Игри, свързани с отброяване на животните, пляскане според ритъма на песента, имитиране на звуците на домашните животни (петленце, кокошка, коте, кутре, прасенце, овчица, конче).

Възпроизвеждане

5/2

„Слънце грее“

Разучава песента „Слънце грее“. Разучава лесни стъпки на хоро и ръченица.

Реагира на жанровите промени в песента – хоро и ръченица.

Разпознава звученето на народните инструменти – тамбура, гайда, тъпан, кавал.

 

6

Животните – мои приятели

Възпроизвеждане,

Музика и игра

6/1

Музикален театър по „Бременските музиканти“

Възприема „Песен за бременските музиканти“ от едноименния мюзикъл, м. Г. Генков, т. Д. Спасов.

Възприема „Малкото коте“ (Индонезия).

Допълнителна – по избор „Котешко училище“ (испанска народна песен).

Възприема „Кой съм аз?“ (България), м. Борис Тричков, т. Чичо Стоян.

Децата ходят ритмично, маршово или пляскат с ръце в 2/4.

Героите – магаре, куче, коте, петел, децата изрязват от картон, залепват ги като кукли за театър на пръстчета и с тях разиграват историята. Когато се представя даден герой, може да се използват предложените песни.

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

6/2

Музикален театър

„Кученце на витрината“ – (САЩ) б. т. А. Стоянова.

Запознава се с понятия и формира музикален речник: оркестър, валс, песен, марш, изпълнител, музикант.

Формира музикално-слухови представи за жанра валс и тривременен метрум

– запознава се с други танцувални жанрове – менует, танго, салса, туист, рок енд рол, класически балет (споменати в текст на песен).

Свързва музикални изразни средства (ниска звучност, бавно темпо, умерено темпо и др.) с музикалната характеристика на образа на магарето, котето, кучето.

Активно слушане на песни чрез провокиране на вниманието на децата с въпроси, задачи и др.

XI

7

Моето здраве

Възпроизвеждане

7/1

Моето здраве – полезни и вредни храни: Подаръците на пчелите

Разучава „Пчеличка“ – немска народна песен, пътешествие до Германия.

Показва с движения на ръката низходящо движение на тонове от мелодията със сричките „бръм“, „бръм“, „бръм“.

Музикална игра „Пчеличка“ – „Аз свиря на пиано!“.

Вслушва се в съпровождащия инструмент – цигулка, която имитира жуженето на пчелите.

Разширява слуховите си представи за звукоизобразителния характер на музиката.

Преговор на част от песните за животните и свързване на понятия от музикалния речник със звучащото музикално произведение.

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

Музика и игра

7/2

Моето здраве: Полезни и вредни храни

Активно слуша (с поставени задачи) „Пингвинът, който правеше сладолед“, м. Традиционал, б. т. А. Ботушарова. Пътешествие до Южния полюс и до Африка.

Представа за низходящо движение на мелодия – „Танц на пингвинчето“ – италианска песен.

Изработва танц с подскоци.

Музикална игра – изпълнение на песента „Пчеличка“ с имитационно свирене на пиано, като се следват цветните символи и посоката на движение на мелодията – „Аз свиря на пиано!“.

8

Моето семейство

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

8/1

Похвали се зайче

Разучава „Похвали се зайче“, м. Георги Костов, т. Асен Ботев.

Реагира двигателно на различни тонови трайности, като си припява звуците, които издават животните от текста на песента.

Добива слухови представи за скок в мелодията и го изпълнява самостоятелно.

Изработва песента с точна интонация (възходящи интервали).

Игра с дълги и кратки трайности (инспирирана от припева на песента).

Възприемане Възпроизвеждане

8/2

Моето семейство

Възприема „Моето семейство“, м. Красимир Милетков, т. А. Жекова. „Баба“, т. Дора Габе, „Посадила баба“ – народна песен (по избор).

Ориентира се в песни с различен стил.

Разбира смисъла на понятия от музикалния речник: композитор, народна музика.

Разговор за семейството – членове, семейни взаимоотношения, традиции...

9

Грижи за растенията и животните

Възприемане

Музика и игра

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

9/1

Пътешествие в парка и градината през есента

9/2

Пътешествие в парка и градината през есента

Слуша „Кълвачът“, м. традиционал, б. т. А. Ботушарова, пътешествие до Еквадор с помощта на магията на музиката.

Свири с ДМИ.

Развива дикцията си – звукът к.

Разучава „Паячето“ – Пътешествие до Америка, в света на насекомите.

Преговор на външен вид и звучене на цигулката.

Връзки с направление „Околен свят“ – кълвач, круши, плодове, сезони, през кой сезон зреят крушите.

Може да се проведе разговор за грижите на хората за птиците, които остават да зимуват тук, както и за грижите, които полагаме за растенията.

Преговор на песни за есента и за животните – усъвършенстване на текст, произношение, мелодия, ритъм.

10

Иде зима

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

10/1

„Снежен човек“

Разучава припева на „Снежен човек“, м. В. Берова, т. В. Павурджиев.

Изработва ритмичната формула на припева – дълги и къси нотни трайности.

Затвърждава музикално-слухови представи за тонови трайности.

Педагогът по музика може да представи условно тоновите трайности с графичен запис. А децата ще ги усетят по-лесно освен с тяхното зрително възприятие, но и двигателно (с ходене или пляскане).

Възпроизвеждане Музика и игра

10/2

„Песен на врабчето“

Развива дикцията и артикулацията си. Натрупва слухови представи за звукоизобразителността в музиката.

Изработване на „Песента на врабчето“ – „чик-чик-чикирики-чик-чирик“, като ритмична игра.

XII

11

Нашата детска градина

Възпроизвеждане

11/1

„Шапка от картон“

Възприема и разучава „Шапка от картон“ – холандска народна песен, т. А. Стоянова.

Изпълнява песен с внимание върху дикцията и артикулацията.

 

Възприемане

11/2

„Зайче“, м. Д. Цветков

Реагира емоционално на звучаща музика.

Предлага движения, описва чувствата, които е предизвикала песента.

Формира емоционална интелигентност.

Разговор за нещата, които ни правят да се чувстваме радостни, и тези, които ни натъжават.

12

Радост и

тъга

Възпроизвеждане

Музика и игра

Възприемане

12/1

„Чело коте книжки“

12/2

„Най-щастливият котарак“

Възприема песента „Чело коте книжки“, м. и т. Дора Драганова, изпълнение с лесни стъпки, разучаване на текст с мелодия.

Развива емоционалността си.

Усвоява ритмично ходене.

Изпълнява песента с ясна дикция и вярна интонация.

Активно слуша „Най-щастливият котарак“, кубинска народна песен, б. т. А. Стоянова.

Развива емоционалната си култура.

Определя настроение на познати песни.

Изработване на песента с движения, стъпки и съставяне на хореография на танц, предложени от децата.

Децата правят връзка с теми от направление „Околен свят“, свързани с детските забавления, емоции и занимания.

13

В очакване на Коледа

Възпроизвеждане

Музика и игра

13/1

„Кокъц, кокъц, Коледо“

Възпроизвежда „Кокъц, кокъц, Коледо“ – коледарска народна песен.

Добива представи за начини на празнуване на Коледа и ролята на песента и хорото във фолклорните празници.

 

Възпроизвеждане

Музика и игра

13/2

„Стани, нине, господине“

Разучава „Стани, нине, господине“ – коледарска народна песен.

Развива и обогатява представите си за обреда коледуване.

Разбира понятия от музикалния речник: коледуване, коледари, коледарски геги, наричания.

Свързва понятията с лица и действия от коледарската традиция.

 

I

14

Зимна приказка

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

Възпроизвеждане

14/1

„На пързалката“

14/2

Концерт от любими песни

Възпроизвежда „На пързалката“, м. и т. К. Милетков с правилно произношение на текст и вярна мелодия.

Натрупва представи за низходящо движение на мелодия.

Избира любими песни от учения репертоар за възпроизвеждане и възприемане.

Използва музиката в ежедневието си: за създаване на настроение, за раздвижване по време на спортните игри и занимания.

 

15

Играем заедно.

Възпроизвеждане

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

15/1

„Три малки мишки“; „Пътешествие до Англия“

15/2

„Мишокът Зоро“

Възпроизвежда песента „Три малки мишки“.

„Пътешествие до Англия“, б. т. А. Петров.

Следи и показва с ръка посоката на движение на мелодия на низходящата фраза върху думите: „Няма как!“.

Бързо изговаря текста с ясна дикция – упражнение за артикулационните органи.

Възприема „Мишокът Зоро“ – м. традиционал, б. т. А. Ботушарова.

Изпълнява песента с маршируване. Укрепва музикално-слуховите си представи за маршовостта в музиката.

Разговор по темата за игрите и спорта.

Преговор на жанра „марш“ с изпълнение на учени маршови песни.

Съпоставяне с контрастни по характер и настроение учени песни, за да може детето да усети важни принципи в музиката – подобие и контраст.

16

В услуга на хората

Възприемане

16/1

Музикалните инструменти

Запознава се с персонажи от музикалната приказка „Петя и вълкът“, музика С. Прокофиев, из „Две музикални приказки“.

Свързва тембъра на инструмента, музикалната характеристика с персонажи от приказката: Петя, птичка, пате, котка, вълк, дядо, ловци.

Запознава се с музикалните инструменти от приказката: струнен квартет – Петя, флейта – птичка, обой – пате, кларинет – котка, фагот – дядо, 4 валдхорни и тимпан – изстрели на ловците.

Развива тембров слух.

 

Възпроизвеждане

16/2

Оркестър

Формира слухови представи за солово изпълнение и ансамблово изпълнение.

Разучава „Оркестър“, м. и т. Д. Кърнолски.

 

17

Опасности през зимата

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

17/1, 2

Музикална приказка

„Петя и вълкът“

Свързва характерни белези на героите от музикалната приказка с тембъра на съответните инструменти.

Развива тембров слух.

Артистично безсловесно изиграва роли от приказката.

Разбира понятия от музикалния речник: инструменти, музикална приказка, музикален театър, солиращ инструмент, оркестър.

Изработване на кукли за пръстчета. Децата ги

поставят и разиграват, щом зазвучи тема на някой от персонажите в приказката.

II

18

Моят рожден ден

Възпроизвеждане

Възприемане

18/1

Моят рожден ден

18/2

„Жадното облаче“

„Честит Рожден ден“, м. и т. К. Милетков „Празнична торта“, м. П. Льондев, т. М. Йосифова (по избор).

Възприема песен в умерено темпо – „Жадното облаче“.

Формира музикално-слухови представи за умерено темпо.

Възприема песен с джазово звучене.

Затвърждаване на учени песни и музикални инструменти.

19

Познати и непознати

Възприемане,

Възпроизвеждане

Възприемане

Музика и игра

19/1

„Роклята на мама“

19/2

„Ритъмът на Земята“

„Роклята на мама“, м. Доно Цветков, т. Райна Пенева, а. П. Песев.

Възприема пиеса за тромпет.

Запознава се с външен вид и тембър на тромпет.

Възприема нежна, напевна песен.

Разучава текста на песента „Ритъмът на Земята“ – Йоана Драгнева и вокална група „Мики Маус“.

Възпитаване на оценъчно отношение у децата към свое и чуждо изпълнение.

Изява на артистичността в тях.

Развиване на езиковата и емоционалната култура на децата с разговор и обяснение на текста на песента.

Музика и игра „Аз свиря на тромпет“.

20

Еднакви и различни

Възпроизвеждане

Музика и игра

20/1

„На хорото“

Изработва песента „На хорото“ с хороводни стъпки и движения.

Припомня си стъпки и движения на народен танц.

Обогатява музикално-слуховите си представи за жанра хоро.

Съпоставяне на пиеси и песни с маршово и хороводно звучене – в размер 2/4.

Възприемане

Музика и игра

20/2

„Какво ти сторих, Диле?“

Възприема народна песен „Какво ти сторих, Диле?“.

Изработва песента със стъпки на танц ръченица.

Развива музикално-слуховите представи за народна песен и танцова народна музика.

 

21

Моята безопасност

Възпроизвеждане

Възприемане

21/1

Пея за България

21/2

„Зънзън, Ганке ле“

Изпълнява песента „Знамето ни е трицветно“, м. М. Митов, с бодро звучене и маршируване.

Разширява понятия от музикалния речник: марш, празник на България, национални символи.

Развива творческите си способности.

Възприема „Зън-зън, Ганке ле“ народна песен.

Разучава „Събуди ме, мамо“ – народна песен.

Обогатява музикално-слуховите си представи с характерни интонации от народната музика.

 

III

22

Обичаи и празници

Възпроизвеждане

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

Възпроизвеждане

22/1

Я скокнете да скокнем

22/2

Люлка

Възпроизвежда народната песен „Я скокнете да скокнем“ с вярно пресъздаване на народностния ѝ дух.

Възприема тембър на гайда и тъпан.

Разпознава народни инструменти по тембър и външен вид.

Обогатява музикално-слуховите си представи за приспивна песен, бавно темпо и тиха динамика.

Музикална игра: „Аз свиря на гайда“.

23

Идва пролетта

Възприемане

Музика и игра

Възпроизвеждане

23/1

„Мъри момиченце“

23/2

„Ежово хоро“

Активно слуша и извършва движения на народната песен „Мъри момиченце“.

Разучава текста и мелодията на „Теменужка“, м. Доно Цветков.

Разширява музикално-слуховите си представи за хороводна музика.

Разбира значението на понятието от музикалния речник: композитор.

Разбира разликата между народна и авторска музика.

Връзка с направление „Околен свят“ – смяна на сезоните, природата се пробужда, първи пролетни цветя и др.

Може да се разкаже на децата, че и в днешно време има композитори, които са провокирани от красотата на народната музика и продължават да пишат свои песни в типичното за нея звучене.

24

Пролетно събуждане

Възприемане

Възпроизвеждане

24/1

Пролетни птици

Възприема песента „Чучулига“, м. Добри Христов, т. Кирил Христов.

Изпълнява „Лястовичице, пъстрокрилчице“ – лазарска народна песен.

Добива представа за лазарската традиция и начин за празнуване на фолклорен празник.

 

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

24/2

„Щъркова булка“

Възприема песен в умерено темпо – „Щъркова булка“ – немска песен, т. В. Славейкова. Пътешествие до Германия.

Игра: на първите стихове от песента „Щъркова булка“ децата имитират походката на щъркела, на 3-ти и 4-ти стих имитират как хваща жаби и щрака с клюна (разтварят ръце напред и ги затварят – като клюн на щъркел).

25

Животните и техните малки

Възпроизвеждане

Възприемане

25/1

„Веселите патенца“

25/2

„Мъни, мъни, патенца“

Възпроизвежда „Веселите патенца“ – пътешествие до езерце в кралския двор някъде в Италия.

„Мъни, мъни, патенца“ – завръщане отново в нашата любима страна България.

Развива двигателната си култура чрез танцуване на народния танц – ръченица.

Възприема и възпроизвежда стъпките и ритъма на танца ръченица.

 

IV

26

Пролетни празници

Възприемане

Възпроизвеждане

26/1

Пролетни празници

„Провикна се Станка буеница“ – лазарска песен.

Обогатява музикално-слуховите си представи с характерни интонации от народната музика.

„Заспало ми детенце“ – лазарска народна песен.

Запознава се с фолклорния празник – лазаруване. Подготвя се за Великден.

 

Възпроизвеждане

26/2

Великден

Изпълнява с настроение песни за Великден – „Великден“ („Чувате ли вие, че камбана бие“).

Добива представа за наричане чрез „Великден“ – наричане под съпровод на тъпан.

Развива тембров слух.

Разпознава тембър и външен вид на тъпан.

Приобщава се към българската обредност и начини на празнуване.

Запознава се с фолклорния празник – лазаруване.

Подготвя се за Великден.

 

27

На село

Възпроизвеждане

Възприемане

27/1,2

„На село“

Възприема и изпълнява песента „На село“ с различно звучене и аранжимент.

Слухови представи за китари, пиано – соло и рок банда.

Възприема песента „Чудно село“.

Натрупва музикално-слухови представи за две различни песни с една и съща тематика.

Слуша и изпълнява песни, които го приобщават към музикалното изкуство.

Възпроизвежда песни с желание, вярна интонация и ритъм.

 

28

Разходка в града

Възприемане

28/1

„Дъга“

Разучава песента „Дъга“, м. Д. Цветков, т. Райна Пенева, а. Красимир Илиев.

Възприема песен в умерено темпо, изпълнена от дете. Музикален речник – солист.

Натрупва музикално-слухови представи за две различни песни с една и съща тематика.

 
 

Възпроизвеждане

Музика и игра

28/2

Преговаря и сравнява песни с различна бързина.

Свързва конкретно животно от песен с нейното темпо: бързо, умерено, бавно.

Игра „Музикална писта“: Кой герой от песен ще финишира пръв? Първо място – Най-бързата песен „Мишокът Зоро“, второ място – „Щърковата булка“, и трето място – „Кой съм аз?“.

V

29

Забавления В парка

Възприемане

Възпроизвеждане

(песни по избор)

Възпроизвеждане

29/1

Златни рибки – пътешествие до водния свят

29/2

Кирил крокодила – пътешествие до Бразилия

Изпълнява учени песни, които обогатяват емоционалния му свят.

Формира лично отношение към музиката като изкуство.

Включва се в музикални дейности с увереност в собствените си възможности.

Предлага съпровод на песента с ДМИ – творчески импровизации.

Запознава се с музика от различна култура спрямо европейската и в частност българската: бразилска самба, карнавал, маракаси.

Игри и свирене с ДМИ с цел развиване на творческите способности в децата.

30

Книгата говори

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

30/1

„Златни букви“ 30/2

Буквички родни познати

Разучава „Златни букви“, м. Краси Милетков, т. А. Жекова

Затвърждава музикално-слухови представи за бавна, лирична песен.

Изработва музикалната фраза с дълги дъхове, за да не се накъсва прозодията на текста.

 

31

Лято

Възпроизвеждане

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

31/1

„Прилики“

31/2

„Добрата змия“ – пътешествие до Венецуела

„Прилики“, м. Г. Костов, т. Й. Друмников.

Развива музикално-изпълнителските умения и детската артистичност.

„Добрата змия“ – възприема песента и импровизира танцови стъпки.

Възприема песен в умерено темпо.

Развива слуховите си представи за танцувалността в музиката.

Развива двигателната си култура.

Изходящо проследяване

Обследване на децата относно:

1. нивото на развитие на техните музикални способности;

2. знания за изразните средства на музиката чрез определяне на настроението на музикалната пиеса и/или извършване на двигателни реакции съобразно музикалната образност;

3. предлагане на творчески танцувални движения съобразно настроението на музиката или импровизиране на съпровод с ДМИ;

4. познаване и свързване на звучащо произведение със заглавието му;

5. самостоятелно изпълнение на песни по избор;

6. наличие на трайни музикално-слухови представи за народна музика и ориентиране във фолклорните традиции.

32

Празник на детето

Възприемане

Възпроизвеждане (песни по избор)

Музика и игра

32/1,2

Детство мое

Възприема „Детство мое“, м. Вили Казасян, т. Г. Струмски.

Стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да ѝ се радват и да я преживяват.

Формира оценъчно отношение към свое и чуждо изпълнение.

Приобщава се към вълшебния свят на музикалното изкуство.

 

 


 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

5 – 6-ГОДИШНИ, ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Входящо проследяване

1/1

Колко знам и мога

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от втора възрастова група.

Тестови и практически задачи

Конструиране и моделиране

1/2

Етикети, Поставка за четка

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Структурирано наблюдение

2

Аз се движа безопасно

Техника

2/1

Превозни средства, Велосипедист

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване.

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

2/2

Самолет

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване.

Структурирано наблюдение

X

3

Есен е!

Грижи и инициативност

3/1

Грижа за дрехите

Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати.

Облича се и се съблича самостоятелно.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

3/2

Карнавал в гората

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Детско портфолио

4

Правила за безопасност

Техника

4/1

Спешен телефон

Различава устройства за комуникация и информация – телефони.

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

4/2

Чадърче

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

5

Есенни плодове и зеленчуци

Обработване на материали, съединяване и свързване

5/1

Весели плодове

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Детско портфолио

 

1

2

3

4

5

6

   

Обработване на материали, съединяване и свързване

5/2

Гъсеничка

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Детско портфолио

6

Животните– мои приятели

Конструиране и моделиране

6/1

Животните в гората

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

6/2

Таралеж

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

XI

7

Моето здраве

Обработване на материали, съединяване и свързване

7/1

Лекари

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

7/2

Поликлиника

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Структурирано наблюдение

8

Моето семейство

Обработване на материали, съединяване и свързване

8/1

Килимче

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

8/2

Картички

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.

Детско портфолио

9

Грижа за растенията и животните

Грижи

и инициативност

9/1

Моите грижи

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

9/2

Коте

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени

модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

10

Иде зима

Обработване на материали, съединяване и свързване

10/1

Облак със снежинки

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

10/2

Мечка

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Детско портфолио

XII

11

Нашата детска градина

Грижи и инициативност

11/1

Весели игри

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Структурирано наблюдение

Грижи и инициативност

11/2

Пъзели

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Детско портфолио

12

Радост и тъга

Обработване на материали, съединяване и свързване

12/1

Весели животни

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

12/2

Моята усмивка

Свързва, като използва допълнителни елементи като пластилин, кламер, сламка и др.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

13

В очакване на Коледа

Обработване на материали, съединяване и свързване

13/1

Коледни гирлянди

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

13/2

Коледни картички

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Детско портфолио

I

14

Зимна приказка

Обработване на материали, съединяване и свързване

14/1

Сурвакари

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

14/2

На пързалката

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

15

Играем заедно

Грижи и инициативност

15/1

Куклен театър

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

15/2

Театър на пръсти

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

16

В услуга на хората

Конструиране и моделиране

16/1

В планината

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

16/2

Чаша чай

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

17

Опасности през зимата

Техника

17/1

Почистване на сняг

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

17/2

Снегорин

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

II

18

Моят рожден ден

Грижи

и инициативност

18/1

Празник в детската градина

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

18/2

Поздравителна картичка

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Структурирано наблюдение

19

Познати и непознати

Грижи и инициативност

19/1

Това съм аз

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Детско портфолио

Грижи и инициативност

19/2

Любезни и учтиви

Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и отсервира отделни ястия с помощта на възрастен.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Структурирано наблюдение

20

Еднакви и различни

Конструиране и моделиране

20/1

Пъстър детски свят

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

20/2

Разноцветни знамена

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Детско портфолио

21

Моята безопасност

Техника

21/1

Играчки и уреди

Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, светлини, звук, компютри и др.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

21/2

Акробат

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Детско портфолио

III

22

Обичаи и празници

Обработване на материали, съединяване и свързване

22/1

Мартеници

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

22/2

Картичка за 3 март

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Детско портфолио

23

Идва пролетта

Конструиране и моделиране

Конструиране и моделиране

23/1

Цветна градина

23/2

Пролетна корона

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

Детско портфолио

24

Пролетно събуждане

Обработване на материали, съединяване и свързване

24/1

Птиците долитат

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

24/2

Птица

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

25

Животните и техните малки

Конструиране и моделиране

25/1

Лисици

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

25/2

Ферма

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

IV

26

Пролетни празници

Конструиране и моделиране

26/1

Великденски яйца

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

26/2

Украса за празника

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Структурирано наблюдение

27

На село

Обработване на материали, съединяване и свързване

27/1

Моркови в градината

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

27/2

Зайче

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Детско портфолио

28

Разходка в града

Обработване на материали, съединяване и свързване

28/1

Нашата улица 1

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

28/2

Нашата улица 2

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Структурирано наблюдение

V

29

Забавления в парка

Конструиране и моделиране

29/1

Увеселителен парк

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

29/2

Весели игри

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Структурирано наблюдение

30

Книгата говори

Конструиране и моделиране

30/1

Весели книжки 1

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

30/2

Весели

книжки 2

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

31

Лято

Конструиране и моделиране

31/1

Октоподче

Изработва модел или изделие, като следва

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

Грижи и инициативност

31/2

Аз предлагам

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.

Структурирано наблюдение

32

Празник на детето

Изходно проследяване

32/1

Какво научих и мога

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от трета подготвителна възрастова група.

Тестови и практически задачи

Обработване на материали, съединяване и свързване

32/2

Направи си риба

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Структурирано наблюдение

 

 

 

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

5 – 6-ГОДИШНИ, ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

ЕПДД ФД

1/1

Ходене, лазене, търкаляне

Изпълнява разучени във втора група двигателни действия:

–    ходене в колона с престрояване в кръг и обратно;

–    равновесно ходене по торбички;

–    лазене от коленна опора с провиране;

–    търкаляне на топка от клек към предмет.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (подвижна игра с бягане).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, поточен, посменен и игрови метод.

СПДД ФД

1/2

Туризъм (излет)

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност.

Прилага двигателни умения в подвижни игри сред природата.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

двигателно упражняване и игрови метод.

ИДД ФД

1/3

Музикални подвижни игри

Прилага овладени двигателни умения в музикални подвижни игри.

Подобрява координацията на движенията си.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение и игрови метод.

2

Аз се движа безопасно

ЕПДД ФД

2/1

Бягане, скачане, хвърляне

Изпълнява разучени във втора група двигателни действия:

–    бягане в права посока и на зигзаг;

–    скок на дължина от място с два крака;

–    хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце в далечина.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, поточен, посменен и игрови метод.

ФД

2/2

Измерване физическата дееспособност на децата (входящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на ръцете и раменен пояс:

–    бягане на 40 м;

–    хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отгоре.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

ИДД ФД

2/3

Народни подвижни игри

Прилага овладени естествено-приложни движения в народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение и игрови метод.

 

1

2

3

4

5

6

X

3

Есен е!

ЕПДД ФД

3/1

Ходене, лазене, провиране

Изпълнява разучени във втора група двигателни действия:

–    катерене по ниска катерушка;

–    прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин;

–    хвърляне на малка топка с една ръка отгоре във вертикална цел.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (подвижна игра с бягане).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и станционен метод.

ФД

3/2

Измерване физическата дееспособност на децата (входящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателното качество взривна сила на долните крайници и точност на стрелбата:

–    скок на дължина от място;

–    хвърляне на малка плътна топка от 80 г във вертикална цел.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

ИДД ФД

3/3

Всеки на своето място

Прилага разучени двигателни действия в игри с организационен характер.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение и игрови метод.

4

Правила за безопасност

ЕПДД ФД

4/1

Строй се!

Придобива представа за строяване от разпръснат строй в колона, в редица, в кръг и обратно – разучаване.

Изпълнява:

–    бягане с вземане и оставяне на предмет;

–    прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин;

–    подскоци с придвижване напред.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество взривна сила (на долните крайници).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, посменен и станционен метод.

СПДД ФД

4/2

Игри с топка (детски футбол)

Придобива представа за търкаляне на голяма гумена топка с долната част на ходилото на място (с десен и ляв крак) и търкаляне на топка от място към стена с вътрешната част на ходилото – разучаване.

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане, хвърляне и катерене.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява интерес към разучаваните елементи от футболната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и станционен метод.

ИДД ФД

4/3

Подвижни игри

Прилага комбинации от двигателни действия в подвижни игри за развитие на моториката.

Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание и игрови метод.

5

Есенни плодове и зеленчуци

ЕПДД ФД

5/1

Ходене (равновесно)

Придобива представа за равновесно ходене по тясна повърхност (гимнастическа пейка с височина 30 см и ширина 15 см) – разучаване.

Изпълнява:

–    строяване от разпръснат строй в колона, редица, кръг;

–    придвижване от свита стояща опора към ориентир;

–    бягане с вземане и оставяне на предмет.

Развива равновесна устойчивост.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, посменен и станционен метод.

СПДД ФД

5/2

Игри с топка (детски футбол)

Придобива представа за водене с търкаляне на топката напред с предно-горна част на ходилото, подаване по двойки на голяма гумена топка (с вътрешната част на ходилото) и спиране на подадена топка – разучаване. Бяга и играе подвижни игри с бягане.

Развива скоростно-силови качества на долните крайници. Изразява стремеж към взаимодействие с партньор.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

5/3

Подвижни игри

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения:

–     равновесно ходене по гимнастическа пейка;

–     прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин;

–     бягане с вземане и оставяне на предмет.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

6

Животните – мои приятели

ЕПДД ФД

6/1

Аз мога (усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    строяване от разпръснат строй в колона, редица, кръг и обратно;

–    равновесно ходене по пейка;

–    комбинации от разучени приложни двигателни действия – бягане, лазене, катерене, скачане.

Повишава физическата си дееспособност чрез комплексно развиване на двигателните качества.

Свързва определени движения с придвижването на различни животни.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и станционен метод.

СПДД ФД

6/2

Игри с топка (детски футбол)

Придобива представа за удар с вътрешната част на ходилото към стена (многократно) – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от футболната игра:

–    водене по права;

–    подаване по двойки.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Изразява стремеж към взаимодействие с партньор.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и групов метод.

ИДД ФД

6/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага овладените елементи от футболната игра в игрови условия.

Изпълнява народни подвижни игри.

Развива координираност на движенията.

Изразява стремеж към коопериране и взаимодействие в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

XI

7

Моето здраве

ЕПДД ФД

7/1

Ходене

Придобива представа за придвижване чрез странично ходене (с догонваща крачка) – разучаване.

Изпълнява:

–    равновесно ходене по гимнастическа пейка с различно положение на ръцете;

–    лазене от коленна опора с провиране.

–    Развива бързина на единичните движения чрез бързо клякане и изправяне.

Проявява положително отношение към двигателната дейност и разбира връзката „спорт – здраве“.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

7/2

Игри с топка (детски футбол)

Изпълнява комплексно изучените елементи от детския футбол.

Прилага овладените елементи в отборни и съревнователни игри.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силовите двигателни способности (бързо бягане на къси отсечки).

Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, групов и посменен метод.

ИДД ФД

7/3

Подвижни игри

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения:

–    странично ходене с догонваща крачка;

–    равновесно ходене по гимнастическа пейка;

–    лазене от колeнна опора с провиране.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи: показ, описание

обяснение, игрови метод.

8

Моето семейство

ЕПДД ФД

8/1

Ходене с преодоляване на препятствия

Придобива представа за ходене в коридор над и между ниски препятствия – разучаване.

Изпълнява:

–    странично ходене по дебело въже;

–      хвърляне с две ръце отгоре на гумена топка в далечина.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост (бързо бягане с промяна на посоката, комбинирано с провиране и прекатерване).

Проявява интерес към разучаваните действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражнение, игрови, поточен, посменен и станционен метод.

СПДД ФД

8/2

Игри с топка (детски баскетбол)

Придобива представа за водене (дрибъл) на място и по права с една ръка на голяма гумена топка – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския футбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци).

Проявява стремеж към точно изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

8/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия разучени елементи от детския футбол.

Изпълнява народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

9

Грижи за растенията и животните

ЕПДД

ФД

9/1

На горската поляна (бягане с преодоляване на препятствия)

Придобива представа за бягане в права посока и

зигзаг над и между различни препятствия – разучаване.

Изпълнява:

– странично ходене по дебело въже;

– хвърляне на малка топка в далечина с една ръка.

Развива двигателното качество бързина (стартове

от различни изходни положения).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

9/2

Игри с топка (детски баскетбол)

Придобива представа за подаване на топка с две ръце от гърди по двойки – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския баскетбол и футбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на долните крайници (клекове).

Проявява познавателен интерес към баскетболната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

9/3

Подвижни игри

Прилага в игрови условия разучени двигателни действия:

–    бягане над и между различни препятствия;

–    странично ходене с догонваща крачка;

–    хвърляне с една ръка на малка топка във вертикална цел.

Повишава физическата си дееспособност.

Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

10

Иде зима

ЕПДД ФД

10/1

Аз мога усъвършенстване

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    странично ходене по дебело въже;

–    ходене в коридор над и между ниски препятствия в различно темпо;

–    бягане над и между различни препятствия;

–    хвърляне на малка топка с една ръка отгоре във вертикална цел.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателните качества бързина и ловкост.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

10/2

Игри с топка (детски баскетбол)

Придобива представа за хвърляне с две ръце на голяма гумена топка в повдигната хоризонтална цел (височина 160 см) от разстояние 2 м – разучаване.

Изпълнява водене на топка по права и подаване по двойки.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци на два крака с придвижване).

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

10/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия разучени елементи от детския футбол и баскетбол.

Изпълнява народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към взаимодействие със съиграчи.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание обяснение, игрови метод.

XII

11

Нашата детска градина

ЕПДД ФД

11/1

Бягане

Придобива представа за изпълнение на подскочно бягане – разучаване.

Изпълнява:

–    бягане в права посока и в зигзаг над и между различни препятствия;

–    вертикални подскоци за достигане на предмет.

–    Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силови качества.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен

метод.

СПДД ФД

11/2

Игри с топка (детски баскетбол)

Изпълнява комплексно овладени елементи от детския баскетбол – подаване по двойки, водене на топка по права и хвърляне в кош.

Прилага овладените елементи в игрови условия.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

11/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-приложен характер:

–    бягане между различни препятствия;

–    странично ходене по дебело въже;

–    хвърляне на топка с две ръце отгоре напред във вертикална цел.

Взаимодейства игрово с останалите в групата.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

12

Радост и тъга

ЕПДД ФД

12/1

Скачане

Придобива представа за скачане от ниско на високо с отскачане на един крак и стъпване с два крака – разучаване.

Изпълнява:

–     подскочно бягане;

–     бягане в зигзаг над и между различни препятствия;

–     подаване по двойки на голяма гумена топка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (честота на движенията на долните крайници чрез ситно бягане на място с максимална честота).

Проявява емоционално отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

12/2

Гимнастици

Придобива представа за лазене от коленна опора върху пейка с последователно изпълнение на лява и дясна опорно-коленна везна.

Изпълнява равновесно ходене по пейка в комбинация с допълнителни движения – лек полуклек, равновесен стоеж.

Участва в подвижна игри с разпръснато бягане.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на издръжливост.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

12/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага разучени елементи от детския футбол и баскетбол в игрови условия.

Изпълнява народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към взаимодействие и работа в екип.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание обяснение игрови метод.

13

В очакване на Коледа

ЕПДД ФД

13/1

Аз мога (затвърдяване и усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    подскочно бягане;

–    скачане от ниско на високо с отскачане от един и стъпване с два крак;

–    подаване по двойки на голяма гумена топка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество скоростна издръжливост (по-продължително бързо бягане).

Проявява интерес към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

13/2

Гимнастици

Придобива представа за изпълнение на двигателни действия с обръч – въртене с ръцете и около кръста; търкаляне и догонване; скачане с обръч.

Изпълнява:

–    лазене от коленна опора по пейка в комбинация с лява и дясна опорно-коленна везна;

–    равновесно ходене по торбички.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила на горни крайници (хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отгоре в далечина).

Има положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови и поточен метод.

ИДД

13/3

Весели игри

Участва в подвижни игри с коледни и новогодишни мотиви.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

I

14

Зимна приказка

ЕПДД ФД

14/1

Бягане

Придобива представа за изпълнението на насрещно бягане единично и по двойки – разучаване.

Изпълнява:

–    подскоци с придвижване напред;

–    прекатерване на уред (с височина 40 см) по свободен начин.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

При подходяща атмосферна обстановка участва в игри при снежни условия.

Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

14/2

Гимнастици

Придобива представа за двигателното действие опорен свит лицев прескок на пейка – разучаване.

Изпълнява:

–    упражнения с обръч (търкаляне, въртене, провиране);

–    лазене от коленна опора по пейка с изпълнение на лява и дясна опорно-коленна везна.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (щафетна игра с бягане).

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

14/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-приложен характер:

–    скачане от ниско на високо с отскачане на един крак и стъпване с два крака;

–    подаване и ловене на топка;

–    вертикални подскоци.

При подходяща атмосферна обстановка участва в игри при снежни условия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

15

Играем заедно

ЕПДД ФД

15/1

Скачане

Придобива представа за изпълнение на скок на височина със засилване – разучаване.

Изпълнява:

–    насрещно бягане единично и по двойки;

–    лазене от свита стояща опора по гимнастическа пейка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

15/2

Гимнастици

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    опорен свит лицев прескок;

–    упражнения с обръч – търкаляне, въртене, провиране;

–    равновесно ходене по пейка с изпълнение на кръгомно обръщане, равновесен стоеж.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на горните крайници (хвърляне на плътна топка от 1 кг в далечина).

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и поточен метод.

ИДД ФД

15/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския футбол и баскетбол.

Изпитва емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

16

В услуга на хората

ЕПДД ФД

16/1

Хвърляне и ловене

Придобива представа за подхвърляне вертикално нагоре на малка гумена топка и ловене – разучаване. Изпълнява:

–    скок на височина със засилване;

–    лазене от свита стояща опора по пейка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (щафетна игра с бягане).

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

16/2

Игри с топка (детски хандбал)

Придобива представа за тупкане на средно голяма топка с една ръка на място и подхвърляне вертикално нагоре и ловене – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския футбол и баскетбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на ловкост.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

16/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-приложен характер:

–    скок на височина със засилване;

–    насрещно бягане единично и по двойки;

–    подхвърляне и ловене на топка.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

17

Опасности през зимата

ЕПДД ФД

17/1

Аз мога (затвърдяване и усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    подхвърляне вертикално нагоре на малка гумена топка и ловене (тупкане в земята и ловене);

–    скок на височина със засилване;

–    насрещно бягане по двойки.

Подобрява координационните си способности.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

17/2

Игри с топка (детски хандбал)

Придобива представа за подаване с една ръка над рамо към партньор по двойки – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския хандбал и баскетбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долни крайници (подскоци с придвижване).

Проявява познавателен интерес към хандбалната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

17/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския футбол, баскетбол и хандбал.

Изпълнява народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

II

18

Моят рожден ден

ЕПДД ФД

18/1

Хвърляне и ловене

Придобива представа за подаване и ловене на малка гумена топка (на разстояние 1,5 м) – разучаване.

Изпълнява:

–    подхвърляне вертикално нагоре на малка гумена топка и ловене (тупкане в земята и ловене);

–    скок на дължина от място (многоскоци).

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

18/2

Скоклива топка (детски тенис на маса)

Придобива представа за самостоятелно многократно търкаляне на топчето по масичка, поставена до стената (с вътрешната и външната част на хилката)

– разучаване.

Изпълнява овладени елементи от детския баскетбол и хандбал.

Развива координационните си способности.

Взаимодейства игрово с връстниците си.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

18/3

Подвижни игри

Прилага в игрови условия овладени двигателни действия с естествено-приложен характер:

–    насрещно бягане по двойки;

–    скок на височина със засилване;

–    подхвърляне вертикално нагоре и ловене на малка топка.

Повишава физическата си дееспособност.

Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание обяснение, игрови метод.

19

Познати и непознати

ЕПДД

ФД

19/1

Лазене

Придобива представа за лазене в колeнно-лакътна

опора – разучаване.

Изпълнява:

– подаване и ловене на малка гумена топка по

двойки на разстояние 1,5 м;

– бягане с вземане и оставяне на предмет.

Повишава физическата си дееспособност чрез

развиване на бързина и ловкост.

Проявява интерес към разучаваните двигателни

действия.

Форма:

ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

19/2

Скоклива топка (детски тенис на маса)

Придобива представа за търкаляне на топче по двойки на масичка.

Изпълнява разучени елементи от детския футбол и баскетбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (бегови упражнения, стартове от различни изходни положения, щафетна игра).

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

19/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския баскетбол и тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

20

Еднакви и различни

ЕПДД ФД

20/1

Катерене

Придобива представа за катерене по гимнастическа стена (или катерушка) със странично хоризонтално придвижване – разучаване.

Изпълнява:

–    лазене в колeнно-лакътна опора в комбинация с провиране и прекатерване;

–    подскоци с два крака с придвижване.

Повишава физическата си дееспособност чрез комплексно развиване на силовите си способности.

Старае се към прецизно изпълнение на двигателните действия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен посменен и станционен метод.

СПДД ФД

20/2

Скоклива топка (детски тенис на корт)

Придобива представа за изпълнение на двигателни действия без ракета:

–    тупкане и улавяне на топката;

–    подхвърляне нагоре и улавяне;

–    улавяне на топка, отскочила от стена.

Изпълнява разучени елементи от детския тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на ловкост.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

20/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени естествено– приложни движения:

–    лазене от колeнно-лакътна опора с провиране;

–    подскоци с два крака с придвижване;

–    подаване и ловене на топка.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание обяснение, игрови метод.

21

Моята безопасност

ЕПДД ФД

21/1

Аз мога

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    катерене по висока катерушка или гимнастическа стена със странично хоризонтално придвижване;

–    лазене от колeнно-лакътна опора в комбинация с провиране и прекатерване;

–    подаване и ловене на малка гумена топка по двойки.

Повишава физическата си дееспособност.

Стреми се към усъвършенстване на движенията.

Движи се и играе безопасно в групата.

Форма: ПС.

Методи: обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

21/2

Скоклива топка (детски тенис на корт)

Придобива представа за изпълнение на двигателни действия с ракета:

–     тупкане на топката с ракетата надолу към земята;

–     тупкане на топката нагоре (с малък летеж).

Изпълнява разучени елементи от детския тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и ловкост.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

21/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския баскетбол и тенис на корт.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, игрови метод.

III

22

Обичаи и празници

ЕПДД ФД

22/1

Скачане лъвски скок

Придобива представа за двигателното действие „скок на дължина със засилване“ – разучаване.

Изпълнява:

–    катерене по висока катерушка или гимнастическа стена със странично хоризонтално придвижване;

–    хвърляне на малка плътна топка с една ръка отгоре в далечина.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силовите способности.

Проявява стремеж към постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

22/2

Скоклива топка (детски тенис на корт)

Придобива представа за изпълнение на лек дланов удар по отскочила след пускане топка към стена – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския тенис и баскетбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Има положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

22/3

Подвижни игри

Прилага овладени двигателни умения в игрови условия:

–    катерене по гимнастическа стена със странично хоризонтално придвижване;

–    лазене от коленно-лакътна опора с провиране;

–    бягане на зигзаг.

Повишава физическата си дееспособност.

Стреми се към спазване на правила и норми на поведение в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

23

Идва пролетта

ЕПДД ФД

23/1

Лазене

Придобива представа за лазене от колeнна опора в права посока (до 3 м) с торбичка на гърба – разучаване.

Изпълнява:

–     скок на дължина със засилване;

–     хвърляне на малка плътна топка с една ръка отгоре в далечина.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силовите способности.

Проявява отношение към собствените постижения.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

23/2

Скоклива топка (тенис на корт)

Придобива представа за изпълнение на лек обратен удар по топката към стена – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския тенис и баскетбол.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Проявява емоционална удовлетвореност от спортно-подготвителната двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

23/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрови условия разучени елементи от детския баскетбол и тенис на корт.

Повишава физическата си дееспособност.

Взаимодейства игрово с връстниците си.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

24

Пролетно събуждане

ЕПДД ФД

24/1

Скачане с въже

Придобива представа за скачане на въже с два крака на място – разучаване.

Изпълнява:

–     лазене от коленна опора в права посока с торбичка на гърба;

–     бягане в права посока (и в зигзаг) – за бързина и ловкост.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

24/2

Топка над мрежа (детски волейбол)

Придобива представа за тупкане и ловене, подхвърляне и ловене на надуваема плажна топка.

Изпълнява разучени елементи от детския футбол и тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (щафетна игра с бягане).

Проявява интерес към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

24/3

Подвижни игри

Прилага разучени двигателни действия в игрови условия:

–     скок на дължина със засилване;

–     хвърляне на малка плътна топка в далечина;

–     разпръснато бягане.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към усъвършенстване на възприетите движения.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови метод.

25

Животните и техните малки

ЕПДД ФД

25/1

Аз мога затвърдяване и усъвършенстване

Изпълнява разучени двигателни действия:

–     скачане на въже с два крака;

–     лазене от коленна опора с торбичка на гърба;

–     скок на дължина със засилване;

–     бягане над и между различни препятствия.

Повишава физическата си дееспособност.

Стреми се към усъвършенстване на движенията.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

25/2

Топка над мрежа (детски волейбол)

Придобива представа за подхвърляне на лека топка с две ръце и подаване към стена – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детски футбол и тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

25/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в спортно-подготвителни игри овладени елементи от детски футбол и тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност. Взаимодейства игрово с връстниците си.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

IV

26

Пролетни празници

ЕПДД ФД

26/1

Хвърляне и ловене

Придобива представа за хвърляне вертикално нагоре и ловене на малка гумена топка с една ръка

–    разучаване.

Изпълнява:

–    скачане на въже с два крака;

–    хвърляне на малка топка с една ръка отгоре във вертикална цел;

–    бягане между различни препятствия.

Подобрява координацията на движенията си.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

26/2

Топка над мрежа (детски волейбол)

Придобива представа за подаване по двойки на лека надуваема плажна топка – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от детския волейбол и хандбал.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (щафетна игра с бягане).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

26/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени двигателни умения:

–    скачане на въже с два крака;

–    прекатерване и провиране.

Повишава физическата си дееспособност.

Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

27

На село

ЕПДД ФД

27/1

Катерене

Придобива представа за катерене и слизане по наклонена стълба – разучаване.

Изпълнява:

–    хвърляне вертикално нагоре и ловене на малка гумена топка с една ръка;

–    разпръснато бягане (за издръжливост).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

27/2

Обичам да спортувам

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския волейбол и тенис на маса.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и ловкост.

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

27/3

Спортно-подготвителни игри

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете волейбол и баскетбол.

Изпълнява народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание обяснение, двигателно упражняване, игрови метод.

28

Разходка в града

ЕПДД ФД

28/1

Аз мога (затвърдяване и усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    катерене и слизане по наклонена стълба;

–    хвърляне вертикално нагоре и ловене на малка гумена топка с една ръка (със смяна на ръцете);

–    скачане на въже с два крака.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови и посменен метод.

СПДД ФД

28/2

Обичам да спортувам

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете футбол и хандбал.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, игрови метод.

ИДД ФД

28/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-приложен характер.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

V

29

Забавления в парка

ЕПДД ФД

29/1

Ходене, бягане, лазене, катерене

Изпълнява комбинации от различни естествено-приложни движения в игрови условия.

Развива комплексно-двигателните си качества – бързина, сила, издръжливост, ловкост.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

29/2

Туризъм (излет)

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност.

Прилага двигателни умения в подвижни игри сред природата.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

двигателно упражняване и игрови метод.

ИДД ФД

29/3

Спортно-подготвителни игри

Усъвършенства в игра овладени елементи от тенис на маса и баскетбол.

Играе народни подвижни игри.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

30

Книгата говори

ЕПДД ФД

30/1

Хвърляне, ловене, катерене и прекатерване

Изпълнява комбинации от различни естествено-приложни движения в игрови условия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови и станционен метод.

СПДД ФД

30/2

Обичам да спортувам

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете волейбол и хандбал.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, игрови метод.

ИДД ФД

30/3

Подвижни игри

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-приложен характер.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

31

Лято

ЕПДД ФД

31/1

Измерване физическата дееспособност на децата (изходящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на ръцете и раменен пояс:

–    бягане на 40 м;

–    хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отгоре.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

СПДД ФД

31/2

Обичам да спортувам

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете баскетбол и тенис на корт.

Повишава физическата си дееспособност.

Има положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, игрови метод.

ИДД ФД

31/3

Любими игри

Владее широк набор от подвижни игри.

Участва в игри по собствен избор.

Появява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

32

Празник на детето

ЕПДД ФД

32/1

Измерване физическата дееспособност на децата (изходящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателното качество взривна сила на долните крайници и точност на стрелбата:

–    скок на дължина от място;

–    хвърляне на малка плътна топка от 80 г във вертикална цел.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

СПДД ФД

32/2

Спортен празник

Прилага овладените двигателни умения в отборни и щафетни игри.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови и състезателен метод.

ИДД

32/3

Любими игри

Владее широк набор от подвижни игри.

Участва в игри по собствен избор.

Появява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

 

ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ,

 

или

нашето предложение за основни форми на педагогическо взаимодействие съобразно

организацията на редовното учебно време в детските градини до 36 седмици

 

Уважаеми колеги,

В полза на детския учител разработихме четири допълнителни учебни седмици с целия обем на планиран минимум от основни педагогически форми по всички образователни направления за всички възрастови групи при спазен Държавен образователен стандарт за предучилищно образование.

Четирите допълнителни седмици са планирани по една в месец декември, януари, април и

май и допълват до 36 седмици редовното учебно време. Тематичните разпределения имат следното съдържание:

  • Месец
  • Седмица
  • Образователно направление
  • Образователно ядро
  • Тема
  • Очаквани резултати
  • Методи и форми на педагогическото взаимодействие.

Предложеният вариант може да бъде използван в сборните групи, които се сформират около официални празници или грипни/„дървени“ ваканции.

Препоръчваме го и за смесените по възраст групи като матрица за разработване на годишно тематично разпределение, като се комбинира в зависимост от конкретните нужди.

Предложението ни няма задължителен характер и е примерно. То може да бъде използвано като инструмент, чрез който предучилищният педагог да демонстрира своята творческа автономност.

Желаем Ви ползотворна и успешна работа с поредиците на издателска група

„Просвета“!


ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

предложение за основни форми на педагогическо взаимодействие съобразно организацията на учебното време в детските градини

Месец

Седмица

Образователно направление

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

Първа възрастова

група

Втора възрастова група

Трета подготвителна възрастова група

Четвърта подготвителна възрастова група

ХІІ

Първа допълнителна седмица

БЕЛ

Пресъздаване на литературно произведение

Свързана реч

Речник

Възприемане на литературно произведение

Сурва, сурва година, весела година!

1/

Наизустява според възможностите си цялостно или част от кратки стихотворения и римушки.

Разбира общоприети изрази.

Произнася думите правилно.

1/

Казва наизуст стихотворения, гатанки и римушки и преразказва по дадени опори кратка приказка.

Назовава правилно предмети, лица, явления, събития.

1/

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Описва подробно даден предмет или явление.

1/

Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация.

Използвайте словесна игра; евристична беседа.

Използвайте познати литературни произведения с акцент върху празника. (С приказката „Житената питка“ от Ангел Каралийчев)

 

2/

Дава прости обяснения за своите действия.

2/

Разбира основния сюжет в различни познати текстове.

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

2/

Съставя устно кратък описателен текст.

3/

Участва в драматизиране на приказки и разкази.

Разбира и използва думи с абстрактно значение.

                       

 

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

   

МАТ

Времеви отношения

Равнинни фигури

 

1/

Има представа за годишните сезони.

1/

Разпознава и назовава

годишните сезони.

Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг.

1/

Ориентира се в последователността на сезоните.

Разбира информацията, която съдържа календарът.

1/

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.

Насочете вниманието на децата към взаимовръзката между природния и празничния календар.

2/

Комбинира познати геометрични фигури.

2/

Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

Използвайте игри, в които децата да преоткрият кръглата форма в предмети около тях (сурвачка), в илюстрации към приказката „Житената питка“ от А. Каралийчев.

3/

Моделира по образец познати геометрични фигури.

Графично възпроизвежда геометрични фигури.

ОС

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

1/

Разпознава образа си и разпознава пола си.

Изразява привързаност към членове на семейството.

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие.

Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

Назовава в природни картини метеорологичното време.

1/

Описва собствените си преживявания и постъпки.

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на значими официални празници, както и на местни празници на общността.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им.

Познава типични признаци на времето за сезона.

1/

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността.

1/

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Проявява толерантност.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Поставете задачи за възприемане на предмети, свързани с празничната обредност; с ориентиране в празничния и природния календар; съпреживяване на еталонни норми на поведение, свързани с празнична среда и с въвеждане в смисъла на наричането и обичаите.

2/

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

2/

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

ИИ

Художествено възприемане

Изобразително творчество

Изобразителни материали и техники

1/

Познава и назовава обекти при разглеждането на картини, илюстрации и произведения на народното творчество.

1/

Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.

1/

Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително творчество.

1/

Изгражда представи за творби на приложно-декоративните изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

Поставете творчески изобразителни задачи – диференциране на образни представи. За кръг в обекти, свързани с празничната обредност.

2/

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

2/

Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма.

Използва декоративни елементи и съчетава при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество.

2/

Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, бои).

Създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип.

2/

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства.

Използва безопасно различни видове материали и пособия за изобразяване.

МУЗ

Възпроизвеждане

Музика и игра

1/

Пее до три научени кратки песни.

1/

Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности.

1/

Пее до четири различни по тематика песни от репертоара на детската градина.

1/

Пее до пет научени песни.

Използвайте познати музикални произведения с акцент върху празника.

2/

Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица – хванати за ръце и един зад друг.

2/

Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки.

2/

Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц.

2/

Спазва хореографията при изпълнение на танц.

КТ

Конструиране и моделиране

Грижи и инициативност

1/

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Облича се и се съблича с помощта на възрастен.

1/

Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване на модел.

Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени модели и ги включва в игрови дейности.

Подбира прибори за хранене.

1/

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя от снимки и технически рисунки.

1/

Самостоятелно довършва модел по образец като подбира разнообразни материали и инструменти.

Направете беседа с акцент върху празника.

Нека децата да споделят впечатления си от изявите си в детската градина и това, с което са участвали в подготовката на празника у дома. Използвайте модели на сурвачки.

Направете показ.

2/

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Следва указания при поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на занималнята.

2/

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

ФК

Игрова двигателна дейност

Физическа дееспособност

1/

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

1/

Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване.

1/

Проявява двигателни умения и качества, определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност.

1/

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

Използвайте интегративен подход с другите образователни направления.

2/

Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри.

2/

Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер, за развитие на моториката и двигателните способности, музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и др.

2/

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри.

2/

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

3/

Включва се в организирана двигателна дейност.

3/

Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателна дейност.

3/

Назовава двигателните качества бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост.

3/

Изпълнява физически упражнения за развитие на двигателни качества.

                         

 Месец

Седмица

Образователно направление

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

Първа възрастова

група

Втора възрастова

група

Трета подготвителна възрастова група

Четвърта подготвителна възрастова група

 

Втора допълнителна седмица

 

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

Бяла приказка!

1/

Разбира общоприети изрази.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Възприема кратки приказки.

1/

Разбира инструкции. Дава прости обяснения за своите действия.

1/

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

1/

Съставя устно кратък описателен текст.

 

2/

Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки.

Изразява отношението си към постъпките на даден герой.

2/

Възприема кратки произведения от художествената литература.

Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него.

2/

Възприема познати литературни произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното.

3/

Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.

Съотнася постъпките на литературни герои към собствения си опит.

МАТ

Пространствени отношения

Количествени отношения

1/

Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение – горе, долу, отпред, отзад.

1/

Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение като използва „близо“ и „далече“.

1/

Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

1/

Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

 
         

Различава „едно“ и „много“.

Определя реда на обект в редица от три предмета.

     

2/ Определя реда на обект в редица от пет предмета.

2/

Определя реда на обект в редица от десет предмета.

3/

Описва пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, като използва „отляво“, „отдясно“.

ОС

Самоутвърждаване и общуване с околните

Светът на природата и неговото опазване

1/

Описва себе си като назовава името си и посочва близките си приятели, както и предпочитанията си към облекло и играчки. Участва в игри с други деца.

Назовава в природни картини метеорологичното време, като слънчево, дъждовно, снежно.

1/

Описва собствените си преживявания и постъпки.

Създава приятелства.

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона (дъжд, сняг, град).

1/

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността.

1/

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Проявява толерантност.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

 

2/

Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

2/

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона и местността.

ИИ

Художествено възприемане

Изобразително творчество

1/

Познава и назовава обекти при разглеждането на картини, илюстрации и произведения на народното творчество.

1/

Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.

1/

Разглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства.

1/

Изгражда представи за творби на приложно-декоративните изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

 

2/

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

2/

Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект.

2/

Умее да изобразява характерна поза или движение.

Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика и др.

2/

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства.

         

2/

Проявява желание да изпълнява елементи от зимни спортове и да преодолява естествени препятствия.

2/

Познава характерни различия между популярни зимни спортове, както и местата и изискванията за провеждането им.

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игрова двигателна дейност на открито при зимни условия.

2/

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри.

2/

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

 

3/

Движи се и играе безопасно в групата, в салона, при игри на открито.

3/

Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на елементи от различни зимни спортове.

Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за безопасността на другите деца.

3/

Проявява двигателни умения и качества, определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност.

Разбира значението на „честна игра“.

3/

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

Познава и спазва духа на „честната игра“.

 Месец

Седмица

Образователно направление

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

Първа възрастова

група

Втора възрастова

група

Трета подготвителна възрастова група

Четвърта подготвителна възрастова група

IV

Трета допълнителна седмица

БЕЛ

Речник Граматически правилна реч Звукова култура

Животворната пролет!

1/

Произнася думите правилно.

Използва кратки прости изречения.

Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.

1/

Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения).

Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо.

1/

Назовава правилно качества / характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения.

Съгласува по род и число прилагателни и съществителни.

1/

Разбира и използва думи с абстрактно значение.

 

2/

Говори за лични събития в миналото и в бъдещето.

Съставя въпросителни изречения.

2/

Определя броя на звуковете в думата.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

2/

Различава изречение от текст.

Разказва кратки истории, като използва подходящ „времеви речник“.

3/ Демонстрира начални графични умения.

МАТ

Измерване

Времеви отношения

1/

Практически обследва

височината на предметите.

Разпознава ден и нощ.

Има представа за годишните сезони.

1/ Назовава и показва дължина на предмети, като използва „дълъг“, „къс“, „по-дълъг“, „по-къс“.

Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва „в началото – после“; „по-рано – по-късно“; „преди – след това“.

1/

Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет.

1/

Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

             

2/

Разбира информацията, която съдържа календарът.

2/

Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност.

 

3/

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

ОС

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

 

1/

Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

Назовава домашни животни и техните малки.

1/

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на значими официални празници, както и на местни празници на общността.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.

1/

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на фолклорни и официални празници.

1/

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Свързва конкретни празници с личности и събития.

 

2/

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.

Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

2/

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони. Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона. Обяснява природозащитната дейност на човека.

ИИ

Художествено възприемане

Изобразително творчество

Изобразителни материали и техники

1/

Познава и назовава обекти при разглеждането на картини, илюстрации и произведения на народното творчество.

1/

Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.

1/

Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително творчество.

1/

Изгражда представи за творби на приложно-декоративните изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

 

2/

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

2/

Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма.

Използва декоративни елементи и съчетава при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество.

2/

Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, бои).

Създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип.

2/

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства.

Използва безопасно различни видове материали и пособия за изобразяване.

   

МУЗ

Възпроизвеждане

Музика и игра

 

1/

Пее до три научени кратки песни.

1/

Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности.

Свири подражателно на д.м.и.

1/

Пее до четири песни от репертоара на детската градина.

Използва д.м.и. за възпроизвеждане на позната мелодия.

1/

Пее до пет научени песни.

Импровизира елементарен съпровод с д.м.и.

По собствен замисъл или със задача от учителя.

 

2/

Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица – хванати за ръце и един зад друг.

2/

Отразява двигателно според възможностите си темпови промени на музиката.

2/

Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц.

2/

Спазва хореографията при изпълнение на танц.

КТ

Конструиране и моделиране Обработване на материали, съединяване и свързване

1/

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Лепи хартиени ленти върху лист.

Промушва конци и прежда през отвор.

1/

Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване на модел.

Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени модели и ги включва в игрови дейности.

Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване.

Свързва чрез нанизване и промушване.

1/

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя от снимки и технически рисунки.

1/

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

 

2/

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.

2/

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

ФК

Игрова двигателна дейност Физическа дееспособност

1/

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

1/

Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване.

1/

Проявява двигателни умения и качества, определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност.

1/

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

 
         

2/

Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри.

2/

Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер за развитие на моториката и двигателните способности, музикално-двигателни спортно-подготвителни, щафетни и др.

2/

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри.

2/

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване на техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

 

3/

Включва се в организирана двигателна дейност.

3/

Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателна дейност.

3/

Назовава двигателните качества бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост.

3/

Изпълнява физически упражнения за развитие на двигателни качества.

 

 


Месец

Седмица

Образователно направление

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Трета подготвителна възрастова група

Четвърта подготвителна възрастова група

V

Четвърта допълнителна седмица

БЕЛ

Пресъздаване на литературно произведение

Свързана реч

Речник

Слънчеви дни за летни игри

1/

Наизустява според възможностите си цялостно или част от кратки стихотворения и римушки.

Разбира общоприети изрази.

Произнася думите правилно.

1/

Казва наизуст стихотворения, гатанки и римушки и преразказва по дадени опори кратка приказка.

Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения.

1/

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Измисля игри по познати литературни произведения.

1/

Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация.

Участва в драматизиране на приказки и разкази.

 

2/

Дава прости обяснения за своите действия.

Разбира инструкции. Назовава правилно предмети, лица, явления, събития.

2/

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

2/

Разбира основния сюжет в различни познати текстове.

Съставя устно кратък описателен текст.

3/

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Разбира и използва думи с абстрактно значение.

 

1

2

3

4

5

6

7

6.1

6.2

6.3

6.4

   

МАТ

Количествени отношения

Равнинни фигури

 

1/

Сравнява две предметни групи (до три предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

Избира назованата фигура.

1/

Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и по-малко.

Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник.

1/

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).

1/

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

 
   

2/

Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

2/

Графично възпроизвежда геометрични фигури.

 

3/

Свързва по форма обекти от околната среда с познати геометрични фигури.

Моделира по образец познати геометрични фигури.

ОС

Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

1/

Познава професии, свързани с грижите за децата в детската градина.

Назовава в природни картини метеорологичното време.

1/

Има представа за професиите на своите родители и това, че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си.

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора.

Познава типични признаци на времето в природната местност и сезона.

1/

Познава правила за собствена защита на здравето и здравословното хранене.

Има представа за професии от близкото му обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

1/

Сравнява състояние на здраве и болест.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

 

2/

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение. Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

2/

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

ИИ

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

1/

Апликира образ, като използва готови изрязани форми.

1/

Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване.

1/

Умее да апликира двуслойно.

1/

Използва многослойно апликиране при изпълнение на изобразителни задачи.

 

2/

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

Избира средства за изобразяване.

2/

Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма.

Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

2/

Умее да изобразява характерна поза или движение.

Създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип.

2/

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Планира последователността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразителните задачи самостоятелно или в група.

МУЗ

Възпроизвеждане

Музика и игра

1/

Пее до три научени кратки песни.

1/

Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности.

1/

Пее до четири различни по тематика песни от репертоара на детската градина.

1/

Пее до пет научени песни.

 

2/

Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица – хванати за ръце и един зад друг.

Марширува на подходяща музика.

2/

Отразява двигателно, според възможностите си темпови промени на музиката.

2/

Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни танци.

2/

Импровизира танцови стъпки и движения на различна по характер и националност музика.

КТ

Грижи и инициативност

Техника

1/

Има представа за изискванията за безопасност и чистота.

Различава инструменти, които използва в своята дейност – четка, молив, прибор за хранене и др.

1/

Има представа за лично

участие в общите дейности на групата.

Има представа за устройства за информация и комуникация – телевизия, аудиоустройства.

1/

Стреми се към сътрудничество при съвместна

дейност.

1/

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

 

2/

Различава устройства за комуникация и информация – телефони.

2/

Познава отделни възможности на устройствата за комуникация и информация.

ФК

Игрова двигателна дейност

1/

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

1/

Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване.

1/

Проявява двигателни умения и качества, определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност.

1/

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

 

2/

Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри.

2/

Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер, за развитие на моториката и двигателните способности, музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и др.

2/

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри.

2/

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване на техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

   

3/

Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката.

3/

Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за безопасността на другите деца.

3/

Разбира значението на „честна игра“.

3/

Познава и спазва духа на „честната игра“.