Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 6-7г.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7-ГОДИШНИ, ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1. Довиждане, лято!

Свързана реч

Речник

1.1. Знам и мога – входящо проследяване

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Свързана реч:

–      участва в диалогична комуникация, съобщава трите си имена, адрес, имена на родители и близки;

–    описва кратко познат предмет или лесен път до вкъщи;

–    разбира сюжетната линия в познати текстове.

Речник:

–    разбира значението на думи и ги използва правилно в различни ситуации.

 

Граматически правилна реч

Звукова култура

1.2.  Знам и мога – входящо проследяване

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Граматически правилна реч:

–    служи си с прости изречения;

–    съставя изречения по нагледна опора;

–    използва в ежедневната си реч подходящ времеви речник.

Звукова култура:

–    изговаря правилно думите в речевата си комуникация;

–    разпознава изречение и дума;

–    открива писмена информация и демонстрира ниво на графични умения.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

1.3. Знам и мога

– входящо проследяване

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Възприемане на литературно произведение:

–    възприема с интерес художествена литература за деца – проза или поезия;

–    демонстрира степен на познаване на изучавани приказки и техните герои.

Пресъздаване на литературно произведение:

–    преразказва приказка или разказ, като използва реплики и подходящи невербални средства за комуникация.

 

2. На път за детската градина

Свързана реч

2.1. „Моята улица“ – разказ по картина

Умения за съставяне на повествователен текст по нагледна опора;

Умения за съчиняване на повествование на база на личен житейски опит на деца;

Има положително отношение към правилата за движение по пътищата.

 
             

 

1

2

3

4

5

6

   

Звукова култура

2.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Звукова култура

2.3. Пресичам безопасно

Запознаване със стихотворението „Моята улица“ от Цв. Димитров;

Отделя и преброява думите в изречението;

Осъзнава словесния състав на изречения с малка дума;

Има положително отношение към правилата за движение по пътищата.

 

X

3. Есен е!

Свързана реч

Речник

3.1. Добре дошла, есен!

Разширяване на представата за есенно облекло и конкретизиране на нейното съдържание чрез активизиране на названия;

Активно участие в разговор по сюжетни картини за уточняване на промените в природата през есента;

Умения за съставяне на повествователен текст с елементи на описание по сюжетна картина;

Емоционално отношение към есента.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Речник

3.2. Лятото отмина...

Възприемане на стихотворението „Сбогом, лято“ от Емануил Попдимитров;

Обогатяване на представата за есента чрез конкретизиране на нейния образ и определяне на въздействието ѝ върху природата;

Осмисляне на промените в природата, отразени чрез художествените образи;

Умения за словесно изразяване на чувства.

Заучаване на стихотворението наизуст;

Емоционално отношение към есента.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

3.3. „Двамата шивачи“, Радой Киров

Възприемане на стихотворната приказка „Двамата шивачи“ от Радой Киров;

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации;

изобразяващи основните моменти;

Пресъздаване на епизод от литературно произведение чрез влизане в роля, импровизиране на реплики и действия;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение;

Изразяване на отношение към постъпките на героите в него.

 

4. Грижи за растенията

Звукова култура

Свързана реч

Граматически правилна реч

4.1. Витамини. Играя с думи и изречения

Затвърдяване на представа за изречение;

Умения за съставяне на разширени прости изречения по илюстрации;

Умения за определяне на броя на думите в изречението;

Умения за съставяне на кратък повествователен текст;

Изразяване на положително отношение към есенните плодове и зеленчуци.

 

Възприемане на литературно произведение

Речник

Граматически правилна реч

4.2. „Есенен панаир“, Виолета Кънчева

Възприемане на разказа „Есенен панаир“ от Виолета Кънчева;

Обогатяване на речника с названия на състояния;

Ориентиране в последователността на действието и събеседване върху съдържанието на произведението;

Умения за словесно изразяване на чувства;

Умения за определяне на броя на думите в изречението;

Изразява емоционално-оценъчно отношение към художествени произведения.

 

Пресъздаване на литературно произведение

Речник

4.3. „Есенен панаир“, Виолета Кънчева

Пресъздаване на епизод от литературно произведение чрез импровизиране на реплики и действия с влизане в роля;

Изразяване на отношение към героите на разказа.

 

5. Животните през есента

Свързана реч

Речник

Граматически правилна реч

5.1. Прелетни птици

Затвърдяване на представа за изречение;

Умения за съставяне на прости разширени изречения по илюстрации;

Умения за определяне на броя на думите в изречението;

Умения за съставяне на кратък повествователен текст;

Изразяване на положително отношение към прелетните птици щъркел, лястовица и славей.

 

Звукова култура

5.2. Рисувам и пиша

елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 
 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

5.3. „Закъснели птици“, Лъчезар Станчев

Запознаване с разказа „Закъснели птици“ от Лъчезар Станчев;

Умения за преразказ на произведението по илюстрации;

Съотнасяне на постъпките на героите с промените в природата;

Определяне на броя на думите в изречението;

Осъзнаване на словесния състав на сложни съчинени изречения със съюз а;

Изразяване на положително отношение към героите в разказа.

 

6. Богатството на есента

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

6.1. „Добрите стопани“, Асен Разцветников

Запознаване с приказката „Добрите стопани“ от Асен Разцветников;

Представа в емпиричен план за пословицата като жанр;

Запознаване с пословицата „Който не работи, не трябва да яде“;

Пресъздаване на епизод от литературно произведение чрез импровизиране на реплики и действия на героите;

Съотнасяне на постъпките на героите от приказката със собствения опит;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността на пословицата „Който не работи, не трябва да яде“;

Изразяване на отношението към приказката и към постъпките на героите в нея;

Изразяване на отношение към въведената пословица.

 

Звукова култура

6.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Пресъздаване на литературно произведение

Свързана реч

6.3. „Работливко и Работливка“

Актуализиране и затвърдяване на представата за устен текст;

Представа в емпиричен план за пословицата като жанр;

Запознаване с пословицата „Който е работен, ще бъде имотен“;

Умения за създаване на кратък повествователен текст чрез творчески преразказ на познато литературно произведение;

Умения за трансформиране на качествата и характеристиките на героите;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността на пословиците „Който не работи, не трябва да яде“ и „Който е работен, ще бъде имотен“;

Изразяване на оценъчно отношение към героите;

Изразяване на отношение към въведените пословици.

 
 

7. Да бъдем здрави!

Възприемане на литературно произведение

Речник

7.1. „Заекът и костенурката“, Лафонтен

Възприемане на баснята „Заекът и костенурката“ от Лафонтен;

Запознаване на емпирична основа с най-общите черти на баснята като жанр;

Запознаване с пословицата „Стъпка по стъпка планина се прехвърля“;

Умения за ориентиране в последователността на действието и съотнасяне на постъпките на героите със собствения опит;

Умения за интерпретиране на иносказателността на пословицата „Стъпка по стъпка планина се прехвърля“;

Сравняване на качествата на заека и костенурката;

Изразяване на оценъчно отношение към постъпките на героите от баснята;

Изразяване на отношение към въведената пословица.

 

Пресъздаване на литературно произведение

7.2. „Заекът и костенурката“, Лафонтен

Представа в емпиричен план за пословицата като жанр;

Актуализиране и затвърдяване на адекватната интерпретация на познатата пословица „Стъпка по стъпка планина се прехвърля“;

Запознаване с поговорката „Бързай бавно“;

Сравнява качествата на заека и костенурката;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността;

Пресъздаване на баснята от името на героите чрез импровизиране на реплики и действия, влизане в роля.

 

Възприемане на литературно произведение

Речник

7.3. „Страната с „не“ отпред“, Джани Родари

Запознаване с приказката „Страната с „не“ отпред“ на Джани Родари с оглед въвеждане в смисъла на думите с противоположно значение;

Представа в емпиричен план за противоположни думи (антоними);

Правилна употреба на антонимни двойки (чист – мръсен; здрав – болен) и на база на тях образуване на съответстващите им по смисъл съществителни имена (чистота – мръсотия; здраве – болест);

Проявяване на словотворчески умения чрез описване на още предмети в страната с „не“ отпред;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературното произведение.

 

XI

8. Да прогоним болестите!

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

8.1. „Аз обичам чистотата“, Мария Петрова

Запознаване със стихотворението „Аз обичам чистотата“ от Мария Петрова;

Съчиняване на разсъждение върху значението на личната хигиена за опазване на здравето;

Построяване на прости разширени изречения (правила за лична хигиена) чрез включване на допълнение, обстоятелствено пояснение за време;

Отделяне и преброяване на думите в потока на речта;

Формиране на положително отношение към личната хигиена и осъзнаване на значението ѝ за здравето.

 

Звукова култура

8.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

8.3. „Най-голямото богатство“, Ран Босилек

Представа в емпиричен план за пословицата като жанр;

Запознаване с приказката „Най-голямото богатство“;

Запознаване с пословицата „Здравето е най-голямото богатство“;

Работа по посока на изграждане на умения за извеждане на поука от словесно художествено произведение;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността на пословицата „Здравето е най-голямото богатство“;

Пресъздаване на литературно произведение чрез импровизиране на реплики и действия с влизане в роля;

Изразяване на отношение към героите в приказката;

Провокиране на интерес към иносказателността.

 

9.

В природния ни кът

Възприемане на литературно произведение

Речник

9.1. „Цветята на малката Ида“, Ханс Кристиан Андерсен

Гледане на детския игрален филм „Цветята на малката Ида“;

Разширяване на представата за цветята и конкретизиране на нейното съдържание чрез активизиране на названия.

 

Звукова култура

9.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Пресъздаване на литературно произведение

9.3. „Цветята на малката Ида“, Ханс Кристиан Андерсен

Умения за разказване на познат детски игрален филм и конкретни моменти от него;

Умения за ориентиране в героите на познат детски игрален филм;

Умения за пресъздаване на момент от филма чрез илюстрации;

Назоваване и разпознаване на изображения на цветя;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към познат детски игрален филм и към неговите герои.

 

10. В очакване на зимата

Речник

Звукова култура

10.1. Зимно облекло

Разширяване на представата за зимно облекло;

Актуализиране и обогатяване на речника с достъпни за възрастта многозначни думи, свързани с облеклото (пера, шия, карета);

Умения за осмисляне на достъпни за възрастта многозначни думи с помощта на контекст и илюстрации;

Провокиране на интерес към многозначността на думи в

българския език.

 

Звукова култура

10.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Граматически правилна реч

10.3. „В гнездото“, Ангел Каралийчев

Запознаване с разказа „В гнездото“ от Ангел Каралийчев;

Умения за преразказ на произведението по илюстрации;

Съотнасяне на постъпките на героите със собствения опит;

Определяне на броя на думите в изречението;

Осъзнаване на словесния състав на сложни съчинени изречения със съюз а;

Изразяване на положително отношение към героите в разказа.

 
 

11. Грижи за животните през зимата

Свързана реч

Речник

11.1. Във фермата

Актуализиране на знанията за имената на малките на различни домашни животни (крава – теле – теленце;

овца – агне – агънце; коза – козле – козленце;

свиня – прасе – прасенце);

Умения за адекватна употреба на думите, назоваващи малките на различни животни;

Съставяне на кратък повествователен текст по картини;

Изразяване на уважително отношение към труда на животновъдите.

 

Звукова култура

11.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Граматически правилна реч

11.3. „Чудната лампичка“, Петя Йорданова

Запознаване с разказа „Чудната лампичка“ на Петя Йорданова;

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти;

Откриване на липсващи епизоди;

Умения за адекватна употреба на думи, назоваващи нравствени качества;

Определяне на броя на думите в изречението;

Осъзнаване на словесния състав на сложни съчинени изречения със съюз но;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение;

Изразяване на отношение към постъпките на героите в него.

 

XII

12. Имаме приятели

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

12.1. „Светулката и счупеното фенерче“, Мартин Илиев

Запознаване с началото на стихотворната приказка „Светулката и счупеното фенерче“ от Мартин Илиев;

Умения за създаване на кратък повествователен текст по дадено начало на непознато литературно произведение със завръзка;

Установяване на връзка между предложените герои

и проблемната ситуация в слухово възприетия текст на приказката;

Умения за звуков анализ на названията на героите от приказката;

Изразяване на оценъчно отношение към приятелството.

 

Пресъздаване на литературно произведение

Речник

12.2. „Светулката и счупеното фенерче“, Мартин Илиев

Актуализиране на представата за театъра като изкуство;

Откриване на основните характеристики във външния вид на определени герои с цел избор на подходящи костюм и маска;

Предлагане на собствен вариант на продължение на приказката чрез импровизиране на реплики и действия с влизане в роля;

Използване на подходяща интонация и невербални изразни средства при драматизиране;

Умения за използване на словесни етикетни изрази за вежливост;

Изразяване на отношение към героите и към театъра като изкуство.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Граматически правилна реч

12.3. „Снежинки“, Петя Дубарова

Възприемане на стихотворението „Снежинки“

на Петя Дубарова;

Обогатяване на представата за снежинките чрез олицетворяване и конкретизиране на техния образ;

Умения за словесно изразяване на чувства;

Умения за съгласуване на прилагателно и съществително име;

Заучаване на стихотворението наизуст;

Изразяване на емоционално отношение към красотата на снежинките.

 

13. Коледа пристига

Свързана реч

Граматически правилна реч

13.1. Писмо до Дядо Коледа

Актуализиране на знанията за „писане“ на писмо;

Изразяване на желанията в писмо;

Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка защото;

Разграничаване на думите в изречението;

Провокиране на интерес към предстоящите зимни празници;

Проявяване на уважително отношение към събеседника в писмо.

 

Звукова култура

13.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

13.3. „Как се кичи дрян“, Атанас Цанков

Запознаване със стихотворението „Как се кичи дрян“ от Атанас Цанков;

Съставяне на кратък повествователен текст по преживяване;

Уточняване на заглавието и последователността на изложението;

Обогатяване на практическия опит за споделяне на емоционални преживявания и изразяване на бъдещи действия;

Възпроизвеждане на народни благословии във връзка с обичая сурвакане;

Отправяне на благопожелания във връзка с Коледа и Нова година;

Провокиране на интерес към народните традиции, свързани със зимните празници.

 
 

14. Зимна приказка

Звукова култура

Речник

14.1. Коледна елха.

Играя с думи и със срички: дума, части на думата – срички.

Представа в практически план за сричката;

Умения за разделяне думите на срички;

Умения за правилна употреба на думи с обобщаващо значение;

Положително отношение към звуковия анализ като към забавна и приятна дейност.

 
   

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

14.2. „Зайо Байо Дългоух“, Мартин Илиев

Запознаване с началото на стихотворната приказка „Зайо Байо Дългоух“ от Мартин Илиев;

Представа в емпиричен план на пословицата като жанр;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността на пословицата „Който зло прави, зло намира“;

Умения за създаване на кратък повествователен текст по дадено начало на непознато литературно произведение без завръзка;

Установяване на връзка между изобразения герой и изразяване на оценъчно отношение към героите;

Провокиране на интерес към иносказателността.

 
   

Възприемане на литературно произведение

Речник

Граматически правилна реч

14.3. „Нова година“, Асен Босев

Запознаване със стихотворението „Нова година“ от Асен Босев;

Съчиняване на описание на обект (подарък за Нова година) по уточнени изисквания за вид, форма, цвят, големина и предназначение;

Правилна употреба на думи с обобщаващо значение;

Групиране на думи по род и число – числително (един, една, едно) и с наречието много;

Изразяване на емоционално отношение към зимните празници.

 
 

15. Сурва, сурва година, весела година!

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Речник

Възприемане на литературно произведение

15.1 . Сурва, сурва година, весела година

Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация.

 
   

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Речник

Възприемане на литературно произведение

15.2. Сурва, сурва година, весела година

Съставя устно кратък описателен текст.

 
   

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Речник

Възприемане на литературно произведение

15.3. Сурва, сурва година, весела година

Участва в драматизиране на приказки и разкази.

Разбира и използва думи с абстрактно значение.

 

I

16. Бяла приказка

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

16.1. Бяла приказка

Съставя устно кратък описателен текст.

 
   

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

16.2. Бяла приказка

Възприема познати литературни произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното.

 
   

Свързана реч

Възприемане на литературно произведение

16.3. Бяла приказка

Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.

Съотнася постъпките на литературни герои към собствения си опит.

 
 

17. Детски забавления

Граматически правилна реч

17.1. Магазин с гатанки

Актуализиране на представа за прилагателно име;

Актуализиране на представа за сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена;

Адекватна употреба на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена.

 

Възприемане на литературно произведение Свързана реч

Речник

17.2. „Силният лъв и малката мишка“, българска народна приказка

Актуализиране на представа за противоположни думи;

Запознаване с българската народна приказка „Силният лъв и малката мишка“;

Умения за създаване на кратък повествователен текст по даден край на непознато литературно произведение;

Установяване на връзка между изобразените герои и края на приказката;

Изразяване на оценъчно отношение към постъпките на героите.

 

Звукова култура

Речник

17.3. Кой звук е в началото на думата? Пароними

Обогатяване на речника с паронимни двойки и ясна представа за смислоразличителната функция на звука в тях (шапка – капка; кола – пола; пушка – чушка; мечка – печка; торта – порта, пече – сече – тече);

Актуализиране на представата за глагол;

Умения за звуков анализ с акцент ориентиране в първия звук на думата;

Положително отношение към звуковия анализ като към забавна и приятна дейност;

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилно произнасяне на звуковете във връзка с тяхната смислоразличителна функция.

 

18. В града или на село

Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на

литературно произведение

18.1. „Бързата работа – срам за майстора“, Ран Босилек

Запознаване с приказката „Бързата работа – срам за майстора“ от Ран Босилек;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността на пословиците „Бързата работа – срам за майстора“ и „Не по думите, а по делата да съдим“;

Ориентиране в последователността на действието, откриване на грешна илюстрация и разказване на основните моменти по нагледна опора;

Изразяване на отношение към героите;

Провокиране на интерес към иносказателността.

 

Звукова култура

18.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Звукова култура Речник

18.3. Кой звук е в края на думата?

Разширяване на представата за професия и конкретизиране на нейното съдържание чрез активизиране на названия;

Умения за звуков анализ с акцент ориентиране в последния звук на думата;

Групиране на думи по род и число – числително (един, една, едно) и с наречието много;

Правилна употреба на думи с обобщаващо значение;

Положително отношение към звуковия анализ като към забавна и приятна дейност;

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилно произнасяне на звуковете във връзка с тяхната смислоразличителна функция.

 

19. Аз пътувам

Свързана реч

Речник

19.1. Разказвам по сродни думи

Разширяване на представата за превозните средства и конкретизиране на нейното съдържание чрез активизиране на названия;

Съставяне на кратък повествователен текст по сродни думи (автомобил – велосипед);

Правилно употребяване на думи с обобщаващо значение;

Проявяване на лично отношение към превозните средства и значението им за живота на хората.

 

Звукова култура

19.2. Кой звук е в средата на думата?

Обогатяване на речника с паронимни двойки и ясна представа за смислоразличителната функция на звука в тях;

Умения за звуков анализ с акцент ориентиране в гласните звукове (сал – сол; път – пет; гора – гара; кула – кола; билет – балет);

Положително отношение към звуковия анализ като към приятна и забавна дейност;

Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на звуковете във връзка с тяхната смислоразличителна функция.

 

Свързана реч

Речник

19.3. Разказвам и пропускам забранените думи

Разширяване на представата за превозните средства и конкретизиране на нейното съдържание чрез активизиране на названия;

Обогатяване на речника с части на речта и описания за забранените думи;

Съставяне на кратък описателен текст по забранени думи (волан, кормило, гуми, седалка);

Употребява правилно прилагателни имена;

Проявяване на лично отношение към превозните средства и значението им за живота на хората.

 

    II

20. Моят празник

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

20.1. „Рожден ден“, Георги Струмски

Запознаване със стихотворението „Рожден ден“ от Георги Струмски;

Обогатяване на представата за рождения ден като личен празник;

Съпреживяване на радостта от празника, изразена в стихотворението;

Осмисляне на рождения ден като личен празник;

Заучаване на стихотворението наизуст;

Изразяване на емоционално отношение към рождения ден като личен празник.

 

Звукова култура

20.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;
Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Звукова култура

20.3. Играя със звук и буква А.

Открива звук А в началото, края и средата на думата;

Изговаря правилно думи, съдържащи звук А;

Разпознава печатната буква А.

 

21. Обичам да играя

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч

21.1. „Дървено конче“, Леда Милева

Запознаване със стихотворението „Дървено конче“ от Леда Милева;

Ориентиране в последователността на действието и съчиняване на кратък текст по илюстрация на стихотворението;

Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка където по илюстрации на стихотворението;

Разграничаване на думите в изречението;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение.

 

Свързана реч

Речник

21.2. Разказвам и фантазирам

Обогатяване на представата за часовниците чрез конкретизиране на нейното съдържание и активизиране на названия;

Съставяне на творчески разказ по фантазен бином (петел – часовник);

Проявяване на лично отношение към измисления

собствен герой.

Звукова култура

21.3. Играя със звук и буква О

Открива звук О в началото, края и средата на думата;

Изговаря думи, съдържащи звук О;

Разпознава печатната буква на О.

 

22. За народните обичаи

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

22.1. „Мартенички“, Виолета Кънчева

Възприемане на разказа „Мартенички“ от Виолета Кънчева;

Умения за преразказ на текста по илюстрации;

Умения за словесно изразяване на чувства;

Изразяване на оценъчно отношение към постъпките на героите.

 

Свързана реч

22.2. „Как Зъбчо отиде в царството на зъбките“, Христо Радевски

Запознаване с откъс от поемата „Събко Зъбко“ от Христо Радевски;

Актуализиране на познанията за устната хигиена;

Умения за съчиняване на кратък текст на основата на тема – фабулна основа на действието;

Умения за разказване по схематична план-схема;

Проявяване на лично отношение към измисления собствен герой.

 

Звукова култура

22.3. Играя със звук и буква И

Открива звук И в началото, края и средата на думата;

Изговаря думи, съдържащи звук И;

Разпознава печатната буква на И.

 

  

23. България е моята родина

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

23.1. „Трети март“, Ангелина Жекова

Запознаване със стихотворението „Трети март“ от Ангелина Жекова;

Обогатяване на представата за Трети март като Национален празник;

Съпреживяване на признателността към хайдушките дружини, изразена в стихотворението;

Осмисляне на Трети март като Национален празник;

Заучаване на стихотворението наизуст;

Проявява емоционално отношение към Трети март като Национален празник.

 

Звукова култура

23.2. Рисувам и пиша

елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

23.3. „Благодаря ти, мамо!“, Асен Босев

Възприемане на стихотворението „Благодаря ти, мамо!“ от Асен Босев;

Споделяне на мисли за обичта към своята майка;

Включване в беседа и характеризиране на труда на майката в семейството;

Съчиняване на разсъждение със заглавие „Защо обичам мама?“;

Умения за словесно изразяване на чувства между дете и майка (мило, нежно, грижовно, обичливо);

Изразяване на признателност и любов към майката;

Положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

III

24. Искам да съм като тях

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч

24.1. „Портокаловите пламъчета“, Иван Паунов

Запознаване с разказа „Портокаловите пламъчета“ от Иван Паунов;

Ориентиране в последователността на действието и съчиняване на кратък текст по илюстрации на разказа;

Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка когато по илюстрации на разказа;

Разграничаване на думите в изречението;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение.

 
   

Звукова култура

24.2. Рисувам и пиша елементи на букви

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред;

Има положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност.

 
   

Звукова култура

24.3. Играя със звук и буква Е

Открива звук Е в началото, края и средата на думата;

Изговаря думи, съдържащи звук Е;

Разпознава печатната буква на Е.

 
 

25. Идва пролетта

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

25.1. „Пролетна приказка“, Асен Босев

Възприемане на приказката „Пролетна приказка“ от Асен Босев;

Наблюдаване на природата, забелязване и назоваване на промените в нея;

Участие в беседа за промените в живота на хората, растенията и животните през пролетта;

Съставяне на кратък повествователен текст с елементи на описание на тема „Как пристига пролетта?“;

Изразяване на емоционално отношение към пролетта.

 

Свързана реч

25.2. „Аз съм Стъкленият човек“, Джани Родари

Запознаване със стихотворението „Стъклените човеци“ от Джани Родари;

Умения за съчиняване на кратък описателен текст от собствена позиция по тема с измислен герой;

Умения за разказване по морфологична кутия на измислен герой;

Проявяване на лично отношение към измисления собствен герой.

 

Звукова

култура

25.3. Играя със звукове и букви М и Н

Прави звуков анализ на думи, съдържащи по един от звуковете М и Н в началото, в средата или в края;

Разпознава букви М, Н;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 

26. Всичко се събужда

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

26.1.„За да имаш приятели“, Йордан Радичков

Запознаване с приказката „За да имаш приятели“ от Йордан Радичков;

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти;

Съотнасяне на постъпките на герой от литературно произведение със собствения опит;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение;

Изразяване на отношение към постъпките на героите в него.

 

Пресъздаване на литературно произведение

26.2. „За да имаш приятели“, Йордан Радичков

Пресъздаване на епизод от литературно произведение с влизане в роля, импровизиране на реплики и действия;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение;

Изразяване на отношение към постъпките на героите в него.

 

Звукова култура

26.3. Играя със звукове и букви Л и Р

Прави звуков анализ на думи, съдържащи по един

от звуковете Л или Р в началото, в средата или в

края;

Разпознава букви Л и Р;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 

27. Животворната пролет

Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура

27.1 .Животворната пролет

Разбира и използва думи с абстрактно значение.

 
 

Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура

27.2. Животворната пролет

Различава изречение от текст.

Разказва кратки истории, като използва подходящ времеви речник.

 
 

Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура

27.3. Животворната пролет

Демонстрира начални графични умения.

 

IV

28. Животните са заети

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

28.1. „Пролет в гората“, Леда Милева

Запознаване със стихотворението „Пролет в гората“ от Леда Милева;

Разширяване на представите за промените в природата и поведението на животните с настъпването на пролетта;

Откриване на сгрешени илюстрации и създаване на повествователен текст по нагледна опора;

Изразяване на емоционално отношение към пролетта и горските животни;

Положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

Свързана реч

28.2. Какво би станало, ако на Земята дойдат извънземни?

Разширяване на представите за извънземни форми на живот;

Умения за съчиняване на разсъждение по фантастична хипотеза;

Умения за разказване по мисловна карта;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към извънземни форми на живот.

 

Звукова култура

28.3. Играя със звукове и букви З и С

Прави звуков анализ на думи, съдържащи по един от звуковете З или С в началото, в средата или в края;

Разпознава букви З, С;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 
 

29.Празнуваме през пролетта

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

Речник

29.1. „Венци“, народна песен

Запознаване с народната песен „Венци“;

Формиране на представа за народните празнични традиции, свързани с Лазаровден и Цветница;

Умения за анализиране на сюжетна картина и разпознаване на изобразените на нея обреди и обичаи;

Актуализиране на индивидуалните спомени от Лазаровден и Цветница и подбиране на моменти от празниците, в които децата са участвали;

Обогатяване речника с названия, типични за празниците (Лазаровден, лазарки, лазаруване; Цветница, Връбница, върбово клонче);

Провокиране на интерес към българските народни обичаи, свързани с Лазаровден и Цветница.

 
   

Пресъздаване на литературно произведение

29.2. „Златното яйце“, по Светослав Минков

Запознаване с началото на разказа „Златното яйце“ от Светослав Минков (адаптиран вариант);

Умения за създаване на кратък повествователен текст по дадено начало на непознато литературно произведение;

Установяване на връзка между предложените илюстрации и проблемната ситуация в слухово възприетия текст на разказа;

Изразяване на отношение към героите в разказа;

Провокиране на интерес към българските народни обичаи, свързани с празника Великден.

 
   

Свързана реч

29.3. Играя със звукове и букви Б и П

Разграничава звуковете Б и П;

Прави звуков анализ на думи и открива по един от звуковете Б и П в началото, в средата или в края;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 

  

30. Пролет е!

Възприемане на литературно произведение

Речник

30.1. „Най-скъпоценният плод“, българска народна приказка

Представа в емпиричен план за пословицата като жанр;

Запознаване с приказката „Най-скъпоценният плод“;

Запознаване с пословицата „Ум се

с пари не купува, но най-много пари струва“;

Умения за ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти;

Актуализиране на умения за правилна употреба на превъзходна степен на прилагателните имена;

Умения за адекватно интерпретиране на иносказателността на пословицата „Ум се с пари не купува, но

най-много пари струва“;

Изразяване на отношение към героите в приказката;

Провокиране на интерес към иносказателността.

 

Пресъздаване на литературно произведение

30.2. „Най-скъпоценният плод“, българска народна приказка

Пресъздава литературно произведение чрез импровизиране на реплики и действия с влизане в роля;

Изразяване на отношение към героите в приказката.

 

Звукова култура

30.3. Играя със звукове и букви Ги К

Разграничава звуковете Г и К;

Прави звуков анализ на думи и открива по един от звуковете Г и К в началото, в средата или в края;

Разпознава букви Г и К;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 

31. Аз пазя природата

Възприемане на литературно произведение

Речник

31.1. „Приказка за облачето“, Доналд Бисет

Възприемане на приказката „Приказка за облачето“ от Доналд Бисет;

Актуализиране и обогатяване на знанията на децата за кръговрата на водата;

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти;

На практическа основа съотнасяне на различните превъплъщения на облачето със състоянията на водата;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герой на литературно произведение;

Възпитаване на отговорно отношение към опазването на чистотата на водата.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

31.2. „Приказка за облачето“, Доналд Бисет

Пресъздаване на литературно произведение чрез импровизиране на реплики и действия с влизане в роля;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герой на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение чрез импровизиране на реплики и действия с влизане в роля;

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герой на литературно произведение.

 

Звукова култура

31.3. Съчинявам вълшебна приказка

Разширяване на представите за вълшебната приказка като жанр;

Умения за съчиняване на вълшебна приказка по съвместно избрано заглавие;

Умения за разказване по мисловна карта;

Проявяване на лично отношение към измислен собствен герой/и;

Изразяване на емоционално отношение при справяне с по-трудна словотворческа задача.

 
 

32. Аз ще бъда ученик

Свързана реч

Граматически правилна реч

32.1. Аз ще бъда ученик

Съставяне на разказ по картина за описание на емоционално състояние и определяне на причината за него;

Активизиране на названия, означаващи емоционални състояния;

Обогатяване на опита за построяване на сложно съставно изречения за причина със съюз защото;

Изразяване на положително отношение към бъдещата позиция на ученик.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Речник

32.2. „Книжка пъструшка“, Калина Малина

Запознаване със стихотворението „Книжка пъструшка“ от Калина Малина;

Съпреживяване на любовта на детето към книжката, изразена в стихотворението;

Заучаване на стихотворението наизуст;

Изразяване на емоционално отношение към детската книжка и положително отношение към красотата на римуваното слово.

 

Звукова култура

32.3. Играя със звукове и букви В и Ф

Разграничава звуковете В и Ф;

Прави звуков анализ на думи и открива по един от звуковете В и Ф в началото, в средата или в края;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 

V

33. Искам да чета

Звукова култура

33.1. Познавам буквите - 1  

Осъзнава единиците на речта: изречение, дума, сричка, звук;

Познава символите на главните печатни букви;

Извършва сричков и звуков анализ на думи;

Съставя изречение по картина;

Проявява положително отношение към звуковия анализ като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

33.2. „Буквите на Кирил и Методий“, Иван Николов

Запознаване със стихотворението „Буквите на Кирил и Методий“ от Иван Николов;

Представа за нашата азбука и нейните създатели;

Съпреживяване на любовта на детето към буквите, изразена в стихотворението;

Заучаване на стихотворението наизуст;

Изразяване на чувство на гордост от величието на делото на Кирил и Методий;

Проявяване на интерес към азбуката и към писането като към забавна и приятна дейност.

 

Звукова култура

33.3. Играя със звукове и букви Д и Т

Разграничава звуковете Д и Т;

Прави звуков анализ на думи и открива по един от звуковете Д или Т в началото, в средата или в края;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 
 

34. Очакваме лятото

Звукова култура

34.1. Познавам буквите – 2

Осъзнава единиците на речта: изречение, дума, сричка, звук;

Познава символите на главните печатни букви;

Извършва сричков и звуков анализ на думи;

Съставя изречение по картина;

Проявява положително отношение към звуковия анализ като към забавна и приятна дейност.

 

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

34.2. „Лятото рисува“, Кинка

Константинова

Запознаване със стихотворението „Лятото рисува“ от Кинка Константинова;

Съпреживяване на любовта към лятото, изразена в стихотворението;

Споделяне на очакванията за предстоящата лятна ваканция;

Обогатяване на практическия опит за изразяване на бъдещи действия;

Изразяване на емоционално отношение към предстоящата лятна ваканция.

 

Звукова култура

34.3. Играя със звукове и букви Ж и Ш

Разграничава звуковете Ж и Ш;

Прави звуков анализ на думи и открива по един от звуковете Ж и Ш в началото, в средата или в края;

Има представа за елементи на графични знаци;

Овладява графични умения;

Умее да се ориентира в широк ред.

 

35. Сезоните са четири

Свързана реч

Речник

35.1. Знам и мога – изходящо проследяване

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра:

Свързана реч; Речник.

 

Граматически правилна реч

Звукова култура

35.2. Знам и мога – изходящо проследяване

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: Граматически правилна реч; Звукова култура.

 

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

35.3. Знам и мога – изходящо проследяване

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: Възприемане на литературно произведение;

Пресъздаване на литературно произведение.

 
 

36. Слънчеви дни за летни игри

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Речник

36.1. Слънчеви дни за летни игри

Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация.

Участва в драматизиране на приказки и разкази.

 
   

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Речник

36.2. Слънчеви дни за летни игри

Разбира основния сюжет в различни познати текстове.

Съставя устно кратък описателен текст.

 
 
   

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Речник

36.3. Слънчеви дни за летни игри

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси. Разбира и използва думи с абстрактно значение.

 

  

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7-ГОДИШНИ,

ПО МАТЕМАТИКА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1.Довиждане, лято!

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

Времеви отношения

Равнинни фигури

1.1. Числата до 5

1.2. Кой е най...

1.3. Сезони. Вчера, днес, утре

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със

съответната цифра на числото.

2. Подрежда 5 предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина;

Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.

3. Ориентира се в последователността на сезоните;

Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре);

Комбинира познати геометрични фигури;

Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Диагностични задачи – входно ниво

2. На път за детската градина

Измерване

Количествени отношения

2.1. По най-краткия път

2.2. Повече или по-малко?

2.3. Мястото на числото 5

1. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

2. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

3. Определя реда на обект в редица от 10 предмета.

Приложение „Числата до 10“

Целенасочено наблюдение

X

3. Есен е!

4. Грижи за растенията

Времеви отношения

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

Равнинни фигури

Количествени отношения

3.1. Сезони

3.2. Колко са?

3.3. Къс или дълъг?

1. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона есен.

2. Определя броя на обекти (до 10) и ги свързва със съответната цифра на числото.

3. Подрежда предмети във възходящ и низходящ ред по дължина.

Приложение „Сгради“

Целенасочено наблюдение

4.1. Вътре или вън?

4.2. Кръг или квадрат?

4.3. Редицата на числата до 5

1. Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено).

2. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

3. Подрежда редицата на числата до 10.

Приложение „Числата до 10“

Детско портфолио

1

2

3

4

5

6

 

5.Животните през есента

Количествени отношения

Измерване

5.1. Числото 6

5.2. Висок или дълъг?

5.3. Нашият квартал

1. Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.

2. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина;

Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено).

3. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

Приложение „Сгради“

Детско портфолио

6.

Богатството на есента

Количествени отношения

Измерване

6.1. Числата до 6

6.2. Броя до 6

6.3. Редицата на числата до 6

1. Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10; Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото; Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица.

2. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото; Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

3. Подрежда редицата на числата до 10.

Приложение „Числата до 10“

Детско портфолио

 

7. Да бъдем здрави!

Измерване

Количествени отношения

7.1. По-висок или по-дълъг?

7.2. Всеки на своето място

7.3. Смятам до 6

1. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина.

2. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица; Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

3. Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

Приложение „Аз смятам“

Текущо оценяване

XI

8. Да прогоним болестите!

Количествени отношения

Пространствени отношения

Равнинни фигури

8.1. Повече или по-малко?

8.2. Над, под...

8.3. Като пъзел

1. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

2. Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.).

3. Моделира по образец познати геометрични фигури.

Приложение „Геометрични фигури“

Целенасочено наблюдение

9. В природния ни кът

Количествени отношения

Времеви отношения

Измерване

9.1. Числото 7

9.2. Дните на седмицата

9.3. Педя човек

1. Брои до 10 в прав и в обратен ред, отброява предмети до 10; Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2. Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност.

3. Избира мярка (предметна) за измерване на височина, дължина и ширина.

Игри за измерване

Текущо оценяване

10.В очакване на зимата

Количествени отношения

Равнинни фигури

10.1. Числата до 7

10.2. Броя до 7

10.3. Прилича на...

1. Брои до 10 в прав и в обратен ред, отброява предмети до 10; Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

2. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

3. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

Приложение „Фигури“

Детско портфолио

 

11.

Животните през зимата

Количествени отношения

Измерване

11.1. Добавяне и отнемане

11.2. Повече или по-малко?

11.3. Кой по ред?

1. Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

2. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества;

Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица.

3. Определя реда на обект в редица от седем предмета.

Приложение „Шарено килимче“

Детско портфолио

   XII

12. Имаме приятели

Количествени отношения

Измерване

Времеви отношения

12.1. Всеки на своето място

12.2. Зима

12.3. Висок или нисък?

1. Подрежда редицата на числата до 10; Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица.

2. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

3. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина.

Приложение „Сгради“

Текущо оценяване

13. Коледа пристига

Количествени отношения

13.1. Числото 8

13.2. Броя до 8

13.3. Редицата на числата до 8

1. Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10.

2. Определя броя на обекти до 8 и ги свързва със съответната цифра на числото;

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група;

Подрежда редицата на числата до 10.

3. Подрежда редицата на числата до 10.

Приложение „Числата до 10“

Детско портфолио

 

14. Сурва, сурва, година, весела година!

Времеви отношения

Равнинни фигури

14.1. Сурва, сурва, година, весела година!

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.

Целенасочено наблюдение

   

Времеви отношения

Равнинни фигури

14.2. Сурва, сурва, година, весела година!

Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

   
   

Времеви отношения

Равнинни фигури

14.3. Сурва, сурва, година, весела година!

Моделира по образец познати геометрични фигури.

Графично възпроизвежда геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

 

15. Зимна приказка

Количествени отношения

Пространствени отношения

15.1. Повече или по-малко?

15.2. Къде е?

15.3. Смятам до 8

1.    Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

2.    Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.);

3.    Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено).

4.    Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

Приложение „Аз смятам“

Целенасочено наблюдение

I

16. Бяла приказка

Пространствени отношения

Количествени отношения

17.1,2,3. Бяла приказка

Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.).

Определя реда на обект в редица от десет предмета.

Описва пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, като използва отляво, отдясно.

Целенасочено наблюдение

17. Детски забавления

Измерване

Количествени отношения

Пространствени отношения

17.1. По-широк или по-тесен?

17.2. Добавяне и отнемане

17.3. Къде е мястото му?

1. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

2. Брои до 10 в прав и в обратен ред, отброява предмети до 10; Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група;

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

3. Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (отпред/отзад; близо/далече; по средата).

Приложение „Мозайка“

Детско портфолио

18. В града или на село

Равнинни фигури

Количествени отношения

Измерване

18.1. Геометрични фигури

18.2. Числата до 8

18.3. Аз измервам

1. Моделира по образец познати геометрични фигури;

Определя реда на обект в редица от 10 предмета;

Подрежда редицата на числата до 10.

2. Брои до 8 в прав и в обратен ред, отброява предмети до 8.

3. Избира мярка (предметна) за измерване на ширина.

Игри за измерване

Детско портфолио

19. Аз пътувам

Времеви отношения

Количествени отношения

Измерване

19.1. Това е часовник!

19.2. Числото 9

19.3. Широк или тесен?

1. Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.

2. Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10; Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

3. Подрежда 3 предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина.

Игри за измерване

Детско портфолио

    II

20. Моят

празник

Равнинни фигури

Количествени отношения

Измерване

20.1. Забавни фигури

20.2. Числата до 9

20.3. Аз измервам (2)

1. Графично възпроизвежда геометрични фигури.

2. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото;

Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10;

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

3. Избира мярка (предметна) за измерване на височина, дължина и ширина.

Игри за измерване

Детско портфолио

     

21. Обичам да играя

Пространствени отношения

Измерване

Количествени отношения

21.1. Кое къде е?

21.2. Кое следва?

21.3. Мястото на числото 9

1. Определя взаимното разположение на обекти

(до, върху, на и др.).

2. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица; Подрежда редицата на числата до 10.

3. Определя реда на обект в редица от 9 предмета.

Приложение „Числата до 10“

Целенасочено наблюдение

22. За народните обичаи

Времеви отношения

Количествени отношения

Измерване

22.1. Пролет

22.2. Редицата на числата до 9.

22.3. Лек или тежък?

1. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

2. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото; Подрежда редицата на числата до 10.

3. Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва лек/тежък.

Игри за измерване

Целенасочено наблюдение

 

23. България е моята родина

Количествени отношения

Равнинни фигури

Пространствени отношения

23.1. Добавяне и отнемане

23.2. Геометрични фигури

23.3. Накъде? (играта „Топло, студено“)

1. Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група; Определя взаимното разположение на обекти.

2. Брои до 10 в прав и в обратен ред, отброява предмети до 10; Графично възпроизвежда геометрични фигури; Моделира по образец познати геометрични фигури.

3. Използва пространствени термини за посоки,

местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далече; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

Игра за ориентиране

Детско портфолио

III

24. Искам да съм като тях

Количествени отношения

Пространствени отношения

24.1. Броя до 9

24.2. Отляво, отдясно...

24.3. Повече или по-малко?

1. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото;

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

2. Описва пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, като използва отляво/отдясно.

3. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Приложение „Числата до 10“

Детско портфолио

   

25. Идва пролетта

Количествени отношения

Пространствени отношения

Измерване

25.1. Числото 0

25.2. Кой къде се движи?

25.3. Аз измервам

1. Брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10; Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група; Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2. Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и Пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далече; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

3. Сравнява обекти по техни признаци: дължина,

височина и ширина; Определя реда на обект в редица от 10 предмета.

Игра за измерване

Детско портфолио

26. Всичко се събужда

Количествени отношения

Пространствени отношения

26.1. Числото 10

26.2. Наляво – надясно

26.3. Кой поред?

1. Брои до 10 в прав и в обратен ред, отброява предмети до 10;

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2. Описва пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, като използва отляво/отдясно;

Използва Пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далече; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

3. Определя реда на обект в редица от 10 предмета.

Приложение „Шарено килимче“

Детско портфолио

27.

Животните са заети

Количествени отношения

Пространствени отношения

27.1. Числата до 10

27.2. Броя до 10

27.3. Къде е?

1.    Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото;

2.    Подрежда редицата на числата до 10.

3.    Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

4.    Използва пространствени термини за местоположения (горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

Приложение „Мозайка“

Целенасочено наблюдение

    IV

28. Пролет е!

Количествени отношения

Времеви отношения

Измерване

28.1. Сравнявам и броя до 10

28.2. Часовник

28.3. Кое е следващото?

1. Сравнява броя на обектите до 10 в две множества;

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото.

2. Познава предназначението на часовника като

уред за измерване на времето.

3. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица..   Приложение „Аз смятам“.

Детско портфолио

 

29. Празнуваме през пролетта

Количествени отношения

Равнинни фигури

29.1. Добавяне и отнемане

29.2. Геометрични фигури

29.3. Първо, второ

1. Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

2. Графично възпроизвежда геометрични фигури.

3. Определя реда на обект в редица от 10 предмета.

Приложение „Шарено килимче“

Текущо оценяване

 
 

30.

Животворна

та пролет

Измерване

Времеви отношения

30.1. Животворната пролет

Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина.

Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица.

Целенасочено наблюдение

 
 

Измерване

Времеви отношения

30.2. Животворната пролет

Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност.

Целенасочено наблюдение

   
 

Измерване

Времеви отношения

30.3. Животворната пролет

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

Целенасочено наблюдение

31. Аз пазя природата

Количествени отношения

Пространствени отношения

31.1. Числова редица

31.2. Какво означават знаците?

31.3. Две напред, три назад („Царю честити“)

1. Подрежда редицата на числата до 10;

Определя реда на обект в редица от 10 предмета.

2. Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.);

Представя графично пространствени отношения.

3. Използва пространствени термини за посоки,

местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далече; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

Игра с крачки – следване на указания за придвижване в пространството – индивидуално и групово (отбори)

Детско портфолио

V

32. Аз ще бъда ученик

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

32.1. Броя до 10

32.2. Кое следва?

32.3. Къде е?

1. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото;

Подрежда редицата на числата до 10;

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група.

2. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица; Подрежда редицата на числата до 10.

3. Използва пространствени термини за местоположения (горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.).

Приложение „Мозайка“

Детско портфолио

33. Искам да чета

Времеви отношения

Пространствени отношения

33.1 . Лято

33.2. Видове часовници

33.3. Аз смятам

1.    Познава, назовава и подрежда месеците, отнасящи се към всеки сезон.

2.    Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.

3.    Използва пространствени термини за посоки,

местоположения, разстояния и пространствени отношения (редом, по средата, на върха).

Приложение „Аз смятам“

Целенасочено наблюдение

34. Очакваме лятото

Времеви отношения

Пространствени отношения

Равнинни фигури

34.1. Годишните сезони

34.2. Кой къде е?

34.3. От геометрични фигури

1.   Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон.

2.    Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далече; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.); Подрежда редицата на числата до 10.

3.    Моделира по образец познати геометрични фигури.

Приложение „Геометрични фигури“

Детско портфолио

35. Сезоните

са четири

Количествени отношения

Измерване

Времеви отношения

Равнинни фигури

Пространствени отношения

35.1. Количествени отношения

35.2. Времеви и пространствени отношения.

Равнинни фигури

35.3. Пространствени отношения

1. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото; Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група; Определя реда на обект в редица от 10 предмета.

2. Сравнява обекти по техните признаци: дължина, височина и ширина; Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица; Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност.

3. Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето; Представя графично пространствени отношения; Моделира по образец познати геометрични фигури.

Диагностични задача – изходно ниво

 

36. Слънчеви дни за летни игри

Количествени отношения

Равнинни фигури

36.1. Слънчеви дни за летни игри

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.

Целенасочено наблюдение

   

Количествени отношения

Равнинни фигури

36.2. Слънчеви дни за летни игри

Графично възпроизвежда геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

   

Количествени отношения

Равнинни фигури

36.3. Слънчеви дни за летни игри

Свързва по форма обекти от околната среда с познати геометрични фигури.

Моделира по образец познати геометрични фигури.

Целенасочено наблюдение

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

6 – 7-ГОДИШНИ, ПО ОКОЛЕН СВЯТ

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1.Довиждане, лято!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

1.1, 2. Спомен от ваканцията

Разбира семейните отношения и мястото си в семейството.

Осъзнава различните чувства.

Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри.

Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене.

Разпознава националното знаме.

Описва начина на хранене на познати животни.

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им.

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и пожар.

Диагностични задачи

2. На път за детската градина

Социална и здравословна среда

Социална и здравословна среда

2.1. Аз се движа безопасно

2.2. На улицата

Разбира необходимото поведение и спазване на правила, когато е наулицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

Познава основните обществени правила и норми за пресичане на кръстовище.

Наблюдение, текущо оценяване

X

3. Есен е!

Светът на природата и неговото опазване

3.1, 2

Времето се променя

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Текущо оценяване, детско портфолио

4. Грижи за растенията

Светът на природата и неговото опазване

Светът на природата и неговото опазване

4.1. В градината

4.2. Гостоприемният планински дом

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Обогатяване на знанията на децата за растенията и животните в Национален парк „Централен Балкан” и Природен парк „Българка”.

Наблюдение, текущо оценяване

5.Животните през есента

Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна среда

5.1 . Подготовка за зимата

5.2. Пътувам с автобус

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Демонстрира адекватно културно и социално присъствие на спирката и в автобуса.

Текущо оценяване, детско портфолио

6.Богатството на есента

Светът на природата и неговото опазване

6.1. Пъстра есен

6.2. Есенен пазар

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

7. Да бъдем здрави!

Социална и здравословна среда

7.1. Спорт и игри

7.2. Полезно и вкусно

Сравнява състояние на здраве и на болест.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Наблюдение, текущо оценяване

XI

8. Да прогоним болестите!

Социална и здравословна среда

8.1. Болен и здрав

8.2. Помощ за здравето

Сравнява състояние на здраве и на болест.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

Наблюдение, текущо оценяване

 

9.

В природния ни кът

Светът на природата и неговото опазване

9.1. Цвете в саксия

9.2. Грижи за растенията

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Наблюдение, текущо оценяване

 

10. В очакване на зимата

Самоутвърждаване и общуване с околните

Светът на природата и неговото опазване

10.1. Студено е!

10.2. Зимно облекло

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

11. Грижи за животните през зимата

Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

11.1. Градът, в който живея

11.2. Животните в

гората

Спазва правила на поведение и има културни навици при движение в родното място. Детето познава и описва забележителности на родното място.

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Наблюдение, текущо оценяване

XII

12. Имаме приятели

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

12.1. Играем заедно

12.2. Всички си помагаме

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Проявява толерантност към деца и възрастни с различия.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Наблюдение, текущо оценяване

 

13. Коледа пристига

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

13.1. Подготовка за празника

13.2. Къщите на животните

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Описване как зимуват обитателите на Природен парк „Българка”.

Поставяне на храна за птиците и наблюдаване поведението на животните.

Наблюдение, текущо оценяване, детско портфолио

 

14. Сурва, сурва година, весела година!

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

14.1. Сурва, сурва година, весела година!

14.2. Сурва, сурва година, весела година!

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. Проявява толерантност.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони. Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона. Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Наблюдение, текущо оценяване

 

15. Зимна приказка

Културни и национални ценности

Самоутвърждавaне и общуване с околните

15.1. Нова година

14.2. Снежни игри

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Текущо оценяване, детско портфолио

I

16.  Бяла приказка

Самоутвърждаване и общуване с околните Светът на природата и неговото опазване

16.1,2.  Бяла приказка

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. Проявява толерантност.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава. Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона и местността.

 
 

17. Детски забавления

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

17.1. Местата, които обичам

17.2. В детския клуб

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава.

Наблюдение, текущо оценяване

 

18. В града или на село

Социална и здравословна среда

18.1. Нова сграда

18.2. Знам за тези професии

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

19. Аз пътувам

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

19.1. По суша, въздух или вода

19.2. Хайде да играем

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация

Текущо оценяване, детско портфолио

II

20. Моят празник

Културни и национални ценности

Самоутвърждавaне и общуване с околните

20.1. Рожден ден

20.2. Днес празнувам

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Проявява толерантност към деца и възрастни с различия.

Текущо оценяване, детско портфолио

           

 

21. Обичам да играя

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

21.1. Играем заедно

21.2. Игрите имат свои правила

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Наблюдение, текущо оценяване

 

22. За народните обичаи

Културни и национални ценности

22.1. Кукери

22.2. Баба Марта бързала

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

23. България е моята родина

Културни и национални ценности

23.1. Националният ни празник

23.2. Химнът

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции. Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18 февруари, 2 юни). Разпознава националния химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит.

Наблюдение, текущо оценяване

III

24. Искам да съм като тях

Социална и здравословна среда

24.1. Пожарникар и полицай

24.2. Моят път до детската градина

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

Познава безопасния маршрут до детската градина. Изразява готовност за спазване на правила за придвижване.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

25. Идва пролетта

Светът на природата и неговото опазване

Светът на природата и неговото опазване

25.1. Времето се затопля

25.2. Пролетно настроение

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Обогатяване на представите на децата за промени, които настъпват в местната природа през пролетта – Природен парк „Българка”.

Развитие на детската наблюдателност и внимание. Стимулиране интереса на децата към промените в природата.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

26. Всичко се събужда

Светът на природата и неговото опазване

Светът на природата и неговото опазване

26.1. Първите цветя през пролетта

26.2. Приятели или врагове

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Описване на поведението на различни видове животни при среща с неприятели. Потайните обитатели на Природен парк „Българка”.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

27.

Животните са

заети

Светът на природата и неговото опазване

27.1. Пролетни стада

27.2. Ята и рояци

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Текущо оценяване, детско портфолио

IV

28. Пролет е!

Светът на природата и неговото опазване

28.1, 2. Свежи зеленчуци и вкусни плодове

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

29. Празнуваме през пролетта

Културни и национални ценности

29.1. Цветница

29.2. Великден

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

30.Животворната пролет

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

30.1,2. Животворната пролет

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Свързва конкретни празници с личности и събития.

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони. Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона. Обяснява природозащитната дейност на човека.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

31. Аз пазя природата

Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

Светът на природата и неговото опазване

31.1. В парка

31.2. Кой се крие в храстите и тревите

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Обогатяване на представите за домовете на различни животни в Национален парк „Централен Балкан” и Природен парк „Българка”.

Наблюдение, текущо оценяване

 

32. Аз ще бъда ученик

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

32.1. На училище

32.2. В книжарницата

Има конкретна представа за социалната роля ученик.

Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика.

Наблюдение, текущо оценяване

V

33. Очакваме лятото

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

33.1. В планината

33.2. Довиждане, детска

градина!

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Текущо оценяване, детско портфолио

 

34. Искам да чета

Културни и национални ценности

34.1. 24 май

34.2. Любими книги

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Наблюдение, текущо оценяване

 

35. Сезоните са четири

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

35.1, 2. Колко много знам

Има конкретна представа за социалната роля ученик.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Диагностични задачи

 

36. Слънчеви дни за летни игри

Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

36.1,2. Слънчеви дни за летни игри

Сравнява състояние на здраве и болест.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

 
 
 

 

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

6 – 7-ГОДИШНИ, ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1.Довиждане, лято!

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

1.1, 2. Весело лято

Създаване на рисунка и отразяване на впечатления и преживявания на случки от лятото.

Изграждане на кръгла пластика и използване на подходящи техники при моделиране.

Използване на материали и пособия по апликиране за изграждане на едно/двуслойна апликация чрез изрязване.

Входящото равнище се оценява чрез резултата от изпълнението на изобразителните задачи при рисуване, моделиране и апликиране.

2. На път за детската градина

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

2.1. Моята улица

2.2. Моят квартал

Използване на образи и знаци в изобразителната дейност рисуване.

Практическо използване на материали и пособия за апликиране на обекти от заобикалящата среда.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

X

3. Есен е!

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

3.1,2. Есенни картини

Формиране на умение за използване на подходящи изобразителни техники на работа с водни бои (печатане, мокро до мокро).

Формиране на композиционно умение и усет за цветово съчетание при апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

4. Грижи за растенията

Изобразителни материали и техники

4.1, 2. Есенни плодове и зеленчуци

Усвояване на техниката отпечатване.

Моделиране на различни по форма и големина плодове и зеленчуци чрез подходяща техника на работа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

5. Животните през есента

Изобразителни материали и техники

5.1, 2. Животните в гората

Моделиране на горско животно чрез овалване, разточване, изостряне, прилепване, гравиране.

Използване на природни материали

Използване на техниката на колажа в изобразителната дейност със спазване на етапите на работа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване.

6.Богатството на есента

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

6.1. Есенен дъжд

6.2. В гората

Формиране на умение за използване на тъмни цветове при изграждане на рисунка.

Създаване на еднослойна или многослойна апликация чрез техниките изрязване, изкъсване и комбиниране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

 

7. Да бъдем здрави!

Изобразителни материали и техники

7.1, 2. Обичам да спортувам

Създаване на умение за моделиране в кръгло на човешка фигура от цяло парче чрез разцепване.

Създаване на умение за изграждане на рисунка – фигурална композиция.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване.

1

2

3

4

5

6

XI

8. Да прогоним болестите!

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

8.1, 2. Инструментите на лекаря

Моделиране на инструменти на лекаря в кръгло с техниките овалване, разточване, налепване, гравиране.

Създаване на умение за изграждане на картичка от шаблон и предварително изрязани форми.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и апликиране.

9. В природния ни кът

Изобразителни материали и техники

9.1, 2. Цвете в саксия

Моделиране в кръгло с техниката разточване и моделиране в релеф.

Рисуване и отпечатване с природни материали.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване.

10.В очакване на зимата

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

10.1, 2. Зимни картини

Рисуване на зимен сюжет с едноцветен материал върху тъмна основа.

Апликиране на зимна картина и рисуване на различни видове снежинки.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

 

11. Грижи за животните през зимата

Изобразителни материали и техники

11.1, 2. Врабчетата

Създаване на умение за моделиране в кръгло чрез подходящи техники и предаване на характерност.

Формиране на умение за изработване на даден обект чрез последователност при апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване.

   XII

12. Имаме приятели

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

12.1, 2. Различни лица

Затвърдяване на умението за рисуване на портрет и предаване на емоционално състояние.

Формиране на умение за работа в екип при създаване на причудлив портрет, използване на техниката на колажа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване, апликиране и моделиране.

13. Коледа пристига

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

13.1, 2. Еленчето Рудолф

Създаване на образ чрез печатане с пръст и композиционни умения при разполагане върху нарисувана основа. Апликиране на поздравителна картичка чрез използване на подходящи техники на работа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

 

14. Сурва, сурва година, весела година!

Художествено възприемане

Изобразително творчество

Изобразителни материали и техники

14.1,2. Сурва, сурва година, весела година!

Изгражда представи за творби на приложно-декоративните изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства.

Използва безопасно различни видове материали и пособия за изобразяване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване.

 

15. Зимна приказка

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

15.1. Фойерверки

15.2. Сурвачка

Използване на смесена техника при рисуване на фойерверки.

Развиване на творческото въображение при изработване на сурвачка с разнообразни материали.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и художествено конструиране.

I

16. Бяла приказка

Художествено възприемане Изобразително творчество

16.1,2. Бяла приказка

Изгражда представи за творби на приложно-декоративните изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства.

Планира последователността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразителни задачи самостоятелно или в група.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

17. Детски забавления

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

17.1, 2. Куклен театър

Изграждане на умения за описване на впечатления от различни музеи, галерии, куклен театър и илюстрации в детски книги.

Пресъздаване на герои от приказка чрез художествено конструиране и различни материали на работа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при художествено конструиране.

18. В града или на село

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

18.1, 2. Къщи и блокове

Изграждане на умение за създаване на колаж на обекти от действителността и работа в екип.

Създаване на умение за моделиране в релеф на обекти от действителността.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и моделиране.

19. Аз пътувам

Изобразителни материали и техники

19.1, 2. Различни превозни

средства

Моделиране в кръгло на самолет, кораб, кола, влак с използване на подходящи техники.

Използване в изобразителната дейност на техниката на колажа при апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и апликиране.

    II

20. Моят празник

Изобразителни материали и техники

20.1, 2. Рожден ден

Планиране на последователността на действията и използване на различни материали и техники в изобразителната дейност.

Изграждане на композиционни умения при рисуване на рожден ден.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и рисуване.

 

21. Обичам да играя

Изобразителни материали и техники

Изобразителни материали и техники

21.1. Робот

21.2. Кои знаци познава велосипедиста

Възпроизвеждане на прави и криви линии и елементи от знаци при рисуване на познат обект. Използване и комбиниране на геометрични форми при пресъздаване на познат обект чрез апликиране.

Познава пътни знаци за велосипедисти.

Използване и комбиниране на геометрични форми при пресъздаване на познат обект чрез апликиране

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

22. За народните обичаи

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

22.1. Мартеници

22.2. Кукерска маска

Практическо използване на материали и пособия за изработване на мартеници.

Създаване на умение за изработване на кукерска маска с разнообразни материали при апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване, художествено конструиране и апликиране.

 

23. България е моята родина

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

23.1. Трети март

23.2. Черга

Възприемане и пресъздаване на исторически обекти.

Усвояване на знания за приложно-декоративното изкуство като вид изобразително изкуство.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

III

24. Искам да съм като тях

Изобразителни материали и техники

24.1, 2. Пожарникар

Възпроизвеждане на прави и криви линии и елементи от знаци при рисуване на обект от социалната сфера.

Графично изобразяване на обект от действителността.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

   

25. Идва пролетта

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

25.1, 2. Пролетни картини

Създаване на умение за емоционално-естетическо отношение към красотата на природата чрез прилагане на изобразителни техники при рисуване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

26. Всичко се събужда

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

26.1,2. Пролетни цветя

Практическо използване на материали и пособия за изработване на пластична апликация.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране.

27.

Животните са заети

Изобразителни материали и техники

27.1. Домашни животни

27.2. Щъркел

Създаване на умение за рисуване на животни и птици от изходни форми с графичен материал.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

IV

28. Пролет е!

Изобразителни материали и техники

28.1, 2. Пролетен пазар

Моделиране на различни по форма и големина плодове и зеленчуци чрез подходяща техника на работа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране.

 

29.

Празнуваме през пролетта

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

29.1, 2. Великденски яйца

Създаване на умение за емоционално-естетическо отношение към традиционни празници.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

 

30.

Животворна-

та пролет

Художествено възприемане Изобразително творчество Изобразителни материали и техники

30.1. Животворната пролет

30.2. Животворната пролет

Изгражда представи за творби на приложно-декоративните изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство.

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства.

Използва безопасно различни видове материали и пособия за изобразяване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

           
 

31. Аз пазя природата

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

31.1, 2. Картини от пластмасови капачки

Създаване на проект с морски обитатели с използване на рециклирани материали.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и рисуване.

 

32. Аз ще бъда ученик

Изобразителни материали и техники

32.1. Бухал

32.2. Портрет

Създаване на проект за бухал с използване на апликиране с художествено конструиране самостоятелно.

Планиране на последователността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразителни задачи.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и художествено конструиране.

V

33. Искам да чета

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники

33.1. Да си направим книжка

33.2. На площадката за велосипеди

Създаване на умение за илюстриране на любим герой от приказка.

Създаване на рисунка и отразяване на впечатления и преживявания на случки от площадката за велосипедисти. Демонстриране на готовност за спазване на правила и регулиране на поведението.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

 

34. Очакваме лятото

Изобразителни материали и техники

34.1. Дъга

34.2. 1 юни

Практическо използване на материали и пособия.

Създаване на рисунка по впечатления и преживявания.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

35. Сезоните са четири

Изобразителни материали и техники

35.1, 2. Знам и мога

Установяване на равнището на знанията и уменията в изобразителните дейности.

Изходното ниво се оценява от изпълнението на изобразителни задачи.

 

36.  Слънчеви дни за летни игри

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество

36.1. Слънчеви дни за летни игри

36.2. Слънчеви дни за летни игри

Използва многослойно апликиране при изпълнение на изобразителни задачи.

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.

Планира последователността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразителните задачи самостоятелно или в група.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи.

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,

6 – 7-ГОДИШНИ, ПО МУЗИКА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методически насоки

1

2

3

4

5

6

IX

1.Довиждане, лято!

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

1.1. Щастливи сме, когато сме заедно!

Детето откликва емоционално на музиката.

С радост и желание се включва в музикалните дейности.

Формира музикално-слухови представи за солово и хорово изпълнение.

Преговор и възпитаване на хоровопевчески навици, правилно дишане и звукообразуване.

При възприемането и разучаването на песента „Щастлива песничка“ музикалният педагог може да направи кратко диагностициране на децата в групата: мелодичен слух, ритмичен усет, хорови навици, умения за слушане на музика и степен на емоционално откликване на музикално произведение.

Възпроизвеждане и изработване на съпровод на „Щастлива песничка“ с пляскане или свирене с детски музикални инструменти (ДМИ).

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

1.2. Оранжева песен

Детето формира музикално-слухови представи за жанра марш, както и за маршовостта в музиката.

Детето откликва емоционално на музиката.

С радост и желание се включва в музикалните дейности.

Диагностични процедури – музикалност и музикални заложби.

Възприемане на „Оранжева песен“. Движения според темпото и характера на „Оранжева песен“, маршируване и пляскане в двувременен метрум (пляскане на 2), редуване на силен и слаб метричен момент.

2. На път за детската градина

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

2.1. Готови ли сме за музикални приключения? (гара „Америка“)

Възприемане и възпроизвеждане на мелодията на песента с вярна интонация и ритмика, ауфтакт, паузи.

Възприемане на мъжки, детски гласове, звукоизобразителни моменти в песен.

Ритмично изпълнение на движения според темпото и настроението на музиката.

Изпълнение на песента „Чудният автобус“ с движения, имитиране на движения от текста (показване с ръце как се въртят колелата, отваряне и затваряне на вратите и т.н.).

Може да се предложи на децата творческа игра, в която те сами да импровизират движения според текста на песента.

Възприемане

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

2.2. Приключения с китари

Детето разпознава инструмента китара по тембър и външен вид.

Развиване на тембровия слух на детето.

Възприемане на пиеса за китара.

Възпроизвеждане на песента

„Ало, ало, Слънчице“, м. Доно Цветков.

 

1

2

3

4

5

6

X

3. Есен е!

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

3.1. Гара „Венеция – площад „Сан Марко“, при Червения абат“ – Легенда за четирите

годишни времена, „Принцът на Есента“

Детето слуша активно музикална приказка, в която действат комплексно изразните средства от музика и литература и спомагат цялостното възприемане на музикалния образ.

Възприемане на тембри на струнни инструменти.

Запознаване с тембър и външен вид на цигулка.

Детето формира слухови представи за звукоизобразителния характер на музиката.

Възприемане на „Легенда за четирите годишни времена“ по едноименната творба на Антонио Вивалди, автор на текста и музикален редактор Румяна Каракостова, „Принцът на Есента“.

Възпроизвеждане

Музика и игра

3.2. „Нощен концерт“, м. Е. Струнджев

Детето формира и обогатява своя музикален речник: диригент, дирижиране, китара, цигулки, барабан, броене, оркестър, концерт.

Разучаване на песента

„Нощен концерт“ м. Е. Струнджев.

4. Грижи за растенията

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

4.1. Гара „Звездна нощ“

Формиране на музикално-слухови представи за солова песен, изпълнена от детски глас.

Формиране на представи за жанра валс.

Формиране на представи за тривременен метрум.

Възприемане на приспивна песен, тиха нежна звучност, умерено темпо.

Детето възприема приспивна песен и свързва изразните средства на музиката с художествения образ на нощната картина.

Възпроизвеждане на „Светулчица“ – италианска народна песен, б. т. А. Стоянова.

Музикалният педагог провокира децата да предложат музикално-творчески двигателни импровизации върху валсовия метрум и според текста на песента.

Междупредметни връзки: светещи животни през нощта, денонощен цикъл – редуване на ден и нощ, звезди и планети, нощно небе.

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

4.2. „Легенда за четирите годишни времена“

Възприемане на тембри на струнни инструменти.

Звукоизобразителен характер на музиката.

Детето познава основните моменти от музикалната приказка.

Целенасочено следи разказа и музикалния текст.

Възприемане на част от „Легенда за четирите годишни времена“ – „Принцът на Есента“ по музика на Антонио Вивалди – продължение.

5.Животните през есента

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

5.1. Есенни приключения

Изработване на песента с вярна интонация и ритмика. Свирене с детски ударни инструменти – дървено конче.

Запознаване с ударния инструмент дървено конче.

Разучаване и изпълнение на

„Ивка Работливка“ м. А. Текелиев, т. Ив. Рудников.

Междупредметни връзки – промени на природата през сезона есен.

Разговор за гроздобера и есенните плодове.

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

5.2. „Легенда за четирите годишни времена“

Детето познава музикалната приказка.

Разказва основни моменти от нея и може да свърже литературния текст с характерни звукови мелодии.

Възприема тембри на струнни инструменти.

Разширява слуховите си представи за звукоизобразителния характер на музиката.

Възприемане на част от „Легенда за четирите годишни времена“ – „Принцът на Есента“ – продължение.

6. Богатството на есента

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

6.1, 2. „Съкровища от България – гайда и тамбура

Формиране на музикално-слухови представи за народно пеене, хороводна песен, фолклорни интонации, народни инструменти – духови и струнни – гайда и тамбура.

Запознаване със звученето и външния вид на народните инструменти – гайда и тамбура.

Формиране на музикално-слухови представи за духови и струнни народни инструменти.

Развитие на тембровия слух на детето.

„Шарена гайда“ – възприемане и разучаване на българска народна песен, възприемане на народните инструменти гайда и тамбура

Хороводно изпълнение на песента – децата вървят заловени за ръце, като ритмично стъпват в двувременния метрум.

Възприемане на гайда (чист тембър) и тамбура (чист тембър), тъпан (чист тембър).

 

7. Да бъдем здрави!

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

7.1, 2. Гара „Лебедово езеро“ в руската шир

Знания за жанра балет, за танцова музика, класически балет.

Натрупване на слухови представи за танцувалността в музиката.

Детето слуша приказката и проследява как музиката пресъздава образите от литературния текст.

Възприемане на чат от „Музикална приказка за деца и родители – Малкият музикант представя „Лебедово езеро“ по едноименния балет от П. И. Чайковски.

XI.

8. Да прогоним болестите!

Възприемане,

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

8.1, 2. Гара „Улица в Италия“ – „Да танцуваме с малката продавачка“

Детето осъзнава разлики в движенията от класическия балет и съвременния танц.
Двигателно възпроизвеждане на двувременен метрум.

Възприемане на „Малката продавачка“ – италианска народна песен, б. т. А. Стоянова.

Изработване на песента като танц с движения в двувременен метрум.

С песента „Малката продавачка“ детето може да разучи лесни танцови стъпки и да успее да направи разлика между класически балет и съвременен танц.

9. В природния ни кът

Възприемане

9.1. Гара Франция – „Карнавал на животните“

Запознаване с френската музикална култура, с жанра марш, умерено темпо.

Детето възприема инструментална музика.

Детето проследява музикалната характеристика на лъва.

Припомня си характерни белези на жанра марш, но този път звученето на марша не е свързано с

типичната бодрост, а с една нова звучност, имитираща царствената походка на лъва – Кралски марш.

Възприемане на Въведение и Кралски марш на лъва – 2

пиана и струнни из „Карнавал на животните“ по музика на Камий Сен-Санс.

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

Музика и игра

9.2. Гара „В света на приказките“

Провокиране на творчески импровизации от страна на децата към възприеманите творби.

Свързване на музикална характеристика на животните с картини.

Изпълнение на песента „Патешки танц“ с танцови движения, имитиращи патенца.

Двата музикални примера „Патешки танц“ и „Въведение и Кралски марш на лъва“ са контрастни по жанр, звучност и характер и децата може да бъдат провокирани да предложат различни танцови движения или да изберат подходящи илюстрации, свързани с характера на пиесата, която слушат, и тембър на пиано и струнни инструменти.

10. В очакване на зимата

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

10.1, 2. Гара „В света на приказките“ – Контрабасът магьосник

Запознаване с тембър и външен вид на контрабас.

Възприемане на струнен инструмент с ниска звучност. Преговор на струнни инструменти.

Детето свързва изразни средства – темпо, динамика, мелодия с характерни белези на слона.

Следи, открива и описва музикалната характеристика на слона.

Преговор на жанра валс и тривременен метрум.

Възприемане на пиесата „Слон“ из „Карнавал на животните“ на Камий Сен-Санс в изпълнение на соло контрабас и акомпанимент на пиано.

Преподавателят може да се опита да запознае децата с „музикалната шега на композитора – слонът, най-тежкото и най-голямото животно танцува един от най-елегантните танци – валса“. Възпроизвеждане на „Десет слончета“ – ирландска народна песен, б. т. А. Стоянова. Връзка с направление „Математика“ – броене от 1 до 10, противоположности: нисък/висок, голям/малък, тромав/танцувален и др.

 

11. Грижи за животните през зимата

Възприемане

Възпроизвеждане

11.1. Зимна песничка

Детето възприема различни по тембър гласове, оркестрова звучност в популярна песен.

Детето свързва характерното движение на шейната с музикално представяне на музикалната ѝ характеристика.

Изработване на песен с правилна дикция и вярна интонация.

Възприемане и разучаване на „Зимна песничка“, м. Хр. Недялков. Прибавяне на ритмичен съпровод със звънчета към песента.

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

11.2. Зимна приказка

Преговор на струнни инструменти, цигулка, контрабас, музикална приказка.

Детето използва материали от заобикалящата го среда (хартия, найлонови пликчета, стъклени бурканчета, метални предмети, семена и др.), с които да наподоби звуци от природата.

Възприемане на част

от „Легенда за четирите годишни времена“ по едноименната творба на Антонио Вивалди, автор на текста и музикален редактор Румяна Каракостова, „Принцът на Зимата“.

Детето разказва за впечатленията си от музиката и приказката.

XII.

12. Имаме приятели

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

12.1. Отворете, отворете, коледари посрещнете!

Пресъздаване на фолклорните традиция в обреда коледуване.

Натрупване на представи за звученето на народни инструменти, народна музика във връзка с изпълнението на народни обичаи.

Детето знае и пресъздава традиции, свързани със зимната обредност.

Възприемане на „Коледна песен на дете“, м. и т. народни

– пайдушко хоро. Възпроизвежда „Коладе ладе“, м. Д. Христов, т. народен.

Възпроизвеждане

Музика и игра

12.2. Сурвакари

Пресъздаване на фолклорните традиция в обичая сурвакане.

Натрупване на представи за фолклорна музика.

Познаване на зимни фолклорни обичаи.

Емоционално откликване на звучащи песни и инструментални мелодии.

Възпроизвеждане на „Сурвакари“, м. Б. Карадимчев, т. Х. Харалампиев.

Двигателно отразяване на промяната на размерите в песента „Сурвакари“.

Разговор за обичаите коледуване, сурвакане, посрещане на Нова година.

13. Коледа пристига

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

13.1, 2. Звънът на празника

Запознаване с културни традиции, свързани с отбелязване на зимни празници по света.

Възприемане на „Дядо Коледа“, м. Д. Христов, т. Дядо Чочко.

По желание на преподавателя или ако има деца от групата с друга националност, преподавателят може да се подготви да разкаже за различни културни традиции, свързани с отбелязване на зимни празници по света.

 

14. Сурва, сурва година, весела година!

Възпроизвеждане

Музика и игра

14.1,2.  Сурва, сурва година, весела година!

Детето пее до пет научени песни.

Спазва хореографията при изпълнение на танц.

Децата пеят и танцуват познати музикални произведения на коледна и новогодишна тематика.

           
 

15. Зимна приказка

Възпроизвеждане

Музика и игра

15.1. Новогодишен карнавал

Децата предлагат песни, които са ги докоснали емоционално, т.е. песни, които те слушат и изпълняват с желание.

Развиване на емоционалността на децата.

Децата избират любими техни пиеси, при възприемане на които да потанцуват като на новогодишния бал.

Възпроизвеждане на „Първи сняг“, м. и т. народни.

Възпроизвеждане

Музика и игра

15.2. Музикални фойерверки

Изпълнение на песен с вярна интонация, ритмика и добра дикция.

Възпроизвеждане на „Към пързалките“, м. и т. Добри Христов.

I.

16. Бяла приказка

Възпроизвеждане

Музика и игра

16.1. Бяла приказка

Детето пее до пет научени песни.

Спазва хореографията при изпълнение на танц.

Децата пеят и танцуват познати музикални произведения, свързани с настоящия сезон – зима.

         

17. Детски забавления

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

17.1. Гара „Виена“ – Наричаха го детето чудо

Детето се запознава с класически образци, развиващи неговата музикалност, формиращи естетически вкус. Възпитание на музикална публика.

Възприемане на част от музикална приказка от поредицата

„Малкият музикант представя“ – „Животът на Волфганг Амадеус Моцарт“.

Детето възприема пиеси в различни жанрове на Моцарт.

Възпроизвеждане

Музика и игра

17.2. „Науката голяма за числата“

С любими песни детето брои с желание.

Изпълнение на песни с желание.

Възпроизвеждане на „Песен за числата“, м. Х. Агасян, т. М. Дългъчева, допълнителна: „Математика, ура“.

18. Обичам да играя

Възприемане

Музика и игра

18.1. Гара „България“

18.2. „Дамбара, думбара“, народна песен („Тръгна Желка на оране“)

Натрупване на слухови представи за народен танц – ръченица.

Детето преговаря характерния метрум на танца ръченица, успява да съпровожда песента с пляскане, свирене с ДМИ или с характерната танцова стъпка.

Емоционално откликване на детето чрез включване в музикалните дейности.

Възприемане на „Чудно село“ – м. и т. Мария Гашева (ръченица).

Изработване на ритмичен съпровод с пляскане в неравноделния метрум на танца ръченица.

Преговор на народни танци.

Възпроизвеждане на „Дамбара, думбара“, народна песен. Игри за разпознаване на равноделен и неравноделен размер, както и на жанровете право хоро и ръченица.

19. Аз пътувам

Възпроизвеждане

19.1. Магията на народната музика

Детето изпълнява народни песни, търси подходящи движения, като полюлявания, полюшвания, които да са съобразени с текста и звученето на песента.

Детето възприема народна песен и детски гласове.

Възпроизвеждане на „Огреяла месечинка“ – народна песен.

Допълнително: „Мятало Ленче ябълка“.

Музика и игра

19.2. Кукери (темата може да се предложи съобразно календара на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ или около Нова година)

Детето натрупва познания за: маскарадни игри, чанове, кукерски хлопки, звънци и др.

Свирене със звънчета, двигателно пресъздаване на характерни подскоци и звънене на чановете около кръста на кукерите.

II

20. Моят празник

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

Музика и игра

20.1. Приключение със странни животни

Детето възприема скоклива, накъсана мелодична линия и съпровожда музиката с движения, преговор на тембър и външен вид на пиано.

Възприемане на част

от музикалната приказка „Кенгуру“ из „Карнавал на животните“ от Сен-Санс, изпълнение на 2 пиана.

При прослушване на пиесата „Кенгуру“ децата могат да съпровождат музиката от място, имитирайки подскоци. Детето научава за диви животни от други континенти, разширява представите за кенгуруто (местообитание – Австралия).

Възпроизвеждане

Музика и игра

20.2. „Песен за игуаната“ – колумбийска народна песен

Чрез песента детето разширява знанията си за животните.

Възпроизвеждане на „Песен за игуаната“ – колумбийска народна песен, б. т. А. Ботушарова. Връзка с направление „Околен свят“ – игуаната (вид гущер), местообитание – саваната на Централна и Южна Америка.

 

21. В града или на село

Възприемане

Възпроизвеждане

21.1, 2. Бате, кой е този синеок герой?

Възприемане и възпроизвеждане на песни, тематично свързани с национални герои.

Възпитание на национално самосъзнание и национална идентичност.

Възприемане на „Кажи ми, горо“ – нар. песен за Васил Левски.

Възпроизвеждане на „Песен за Апостола“.

Беседа за героите на България, за Левски, за делото му и за неговия подвиг.

 

22. Идва пролетта

Възпроизвеждане

Музика и игра

22.1, 2. Баба Марта пристига!

Детето отбелязва празника Баба Марта.

Разказва и празнува типичен фолклорен празник закичване с мартеници.

„Мартенички“ – разучаване на песента.

Преговор на фолклорни пиеси по избор от изучаваните (народни инструменти, неравноделни равноделни ритми, жанрове).

 

23. България е моята родина

Възприемане

Възпроизвеждане

23.1, 2. България е моята родина

Детето обогатява знанията

си за националните герои.

Свободно говори и за своята културна принадлежност.

Възприемане на „Ботев марш“

– изпълнение на духов оркестър.

Допълнителни: „Де е България?“, „Хубава си татковино!“

Възпроизвеждане на „Родина“, м. Г.

         

Спасов, т. М. Исаев, „За моята България“ – м. и т. Галина Иванова; „За моята слънчева България, за моя роден бащин край“ (по избор)

 

24. За народните обичаи

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

24.1. „Горска сватба“

Възприемане на фолклорната традиция – българска сватба, неравноделен метрум, народни инструменти.

Детето възприема солово изпълнение на детски глас и съпровод на народен оркестър Дайчово хоро – отмерване на неравноделния размер 9/8.

Разучаване на „Горска сватба“ – м. и т. Йордан Колев (размер 9/8).

Артистично разиграване на текста на песента.

Съпровождане на песента с пляскане в неравноделен метрум.

Беседа за начин на празнуване, пресъздаване на празнична атмосфера.

Възприемане Музика и игра

24.2. „Како Костадино“ – народна песен

Възприемане и танцувално изпълнение на хороводна песен.

Развитие на метроритмичен усет.

Възпроизвеждане на двувременен метрум.

Разпознаване на хороводни мелодии.

Възприемане на „Како Костадино“ – народна песен.

Изпълнение на стъпки към „Како Костадино“ – творчески двигателни импровизации.

III

25. Искам да съм като тях

Възприемане

Музика и игра

25.1. „Имало едно време...“ – приказките на баба

25.2. „Прела баба“ – м. Михаил Кочев, т. Цанко Церковски

Детето разширява познанията си за бита на българката от старо време.

Възприема и съпровожда право хоро, като свири с ДМИ.

Детето преговаря и затвърждава познанията си за народни инструменти, жанрове, народна музика.

Разширяване на представи за народна музика, фолклорен бит на старите българи.

Съпровождане на хороводна мелодия с ДМИ.

Възприемане на „Хитрото мишленце“, м. народна, т. Веса Паспалеева.

Разучаване и изпълнение на

„Прела баба“ – м. Михаил Кочев, т. Цанко Церковски. Детето разширява познанията си за бита на българката от старо време – предене, тъкане, кроене, шиене.

 

26. Всичко се събужда

Възприемане

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

26.1, 2. Мила моя мамо

Детето разучава песен за любими хора.

Възприема песен в бавно темпо, плавна мелодия, нежна звучност и лирично настроение.

Възприемане на „Нани, нани, детенце“.

Възпроизвеждане на „Мама“ – м. Д. Кърнолски.

27. Животните са заети

Възпроизвеждане

Музика и игра

27.1. Пролетни премеждия

Запознаване с нов аранжимент на „Жаба Жабурана“ – в началото соло на ударни инструменти и джаз звучене.

Възпроизвеждане на „Жаба Жабурана“ – м. Красимир Милетков, т. Радой Киров.

Изработване на инструменталната част с движения.

Децата могат да движат ръцете вляво и вдясно и на определените места в песента да извикват „ква-ква“.

Връзка с „Околен свят“ – жизнен цикъл на жабите, промени, които настъпват през сезона пролет.

Възприемане

Елементи на музикалната изразност

27.2. Принцът на Пролетта

Натрупване на представи за класически инструменти, оркестрова звучност.

Чрез въздействието на словото и музиката в музикалната приказка се провокира въображението на детето да възприеме музикалната образност цялостно и пълноценно.

Възприемане на част

от „Легенда за четирите годишни времена“ по едноименната творба на Антонио Вивалди, автор на текста и музикален редактор Румяна Каракостова.

IV

28. Пролет е!

Възприемане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

28.1. Пролетни танци

Детето възприема песен в изпълнение на солист и

детски хор – детето разграничава солово от хорово изпълнение.

Запознава се с танци на други националности – полка. Развиване на метроритмичния усет: двувременен метрум.

Равномерно ходене, разучаване на танцови стъпки.

Музикален речник: солист, певец, хор, хористи, диригент, инструменталист и др.

Възприемане на „Жабешка полка“, м. Хр. Илиев, т. народен.

Разучаване на стъпки към песента, децата танцуват, хванати за ръце, по двойки – вървят в двувременен метрум, потропват с пети, въртят се, хванати за ръце.

Възпроизвеждане

Музика и игра

28.2. Животните са заети

Детето изпълнява песен с вярна интонация и ритмика. Изгражда хоровопевчески навици.

Детето открива и описва промените в природата с настъпване на пролетта.

Възпроизвеждане на песента

„Гост от юг“ – К. Милетков. Музикални импровизационни игри – свирене с бърдуче с цел имитиране на птички, изработване на пролетна горска картина – птици и кукувичка с инструменти и с глас.

Слушане на популярни класически творби за пролетта (по избор на музикалния ръководител) и стимулиране на децата да предложат/импровизират движения, да нарисуват подходяща картина или да разкажат впечатленията си.

 

29. Аз пазя природата

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

29.1, 2. Стани, стани, детенце, да посрещнеш лазарки

Преговор на народни инструменти.

Детето разказва за празниците Лазаровден и Цветница.

Запознаване с фолклорната традиция лазаруване.

Възпроизвеждане на „Малка

мома“ – народна песен „Огреяло ясно слънце“ (по избор).

Лазарски песни и танци – възприемане и изпълнение. Разговор за имениците, които носят имена на цветя и билки.

30.

Празнуваме през пролетта

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

30.1, 2. Как празнуват Великден по света и у дома

Детето предлага съпровод с ДМИ при изпълнение на учени песни, двувременен метрум.

Натрупва представи за начина на празнуване на Великден.

Възприемане на „Великденското конче Джони“. Възпроизвеждане на една от следните песни по избор на музикалния ръководител: „Зададе се Великдена“, „Великденски яйца“, „Великденски камбани“ – Б. Тричков.

 

31.Животвор-ната пролет

 

31.1,2.  Животворната пролет

Пее до пет научени песни. Импровизира елементарен съпровод с ДМИ по собствен замисъл или със задача от учителя.

Спазва хореографията при изпълнение на танц.

Децата пеят и импровизират познати музикални произведения.

Децата танцуват познати песни музикални произведения.

 

32. Аз ще бъда ученик

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност

32.1. Ръченица

Преговор на народния танц ръченица.

Формиране на музикално-слухови представи на жанра ръченица.

Детето познава жанра ръченица, участва в музикални дейности, като пее, свири и танцува ръченица.

Познава и назовава изпълнение на народен оркестър и детски гласове, определя вида на изпълнението като народно пеене.

Възприемане на народната песен „Какво ти сторих, Диле?“. Изработване на стъпки и съпровод с ДМИ в размер 7/8, пляскане на 3 със задържане на третия дял.

Възприемане

Възпроизвеждане

32.2. Кавалче мило, галено

Развиване на тембров слух и обогатяване на познанията за духови дървени народни инструменти.

Познава външния вид и тембър на кавал.

Възпроизвеждане на „Мъри, момиченце“ – народна песен. Възприемане на изпълнение на кавал.

    V

33. Искам да чета

Възприемане

Възпроизвеждане

33.1, 2. Искам да чета

Детето разпознава изпълнение на женски глас.

Възприемане на „Учената крава“ – испанска народна песен.

Песента „Учената крава“ може да се свърже с темата, че децата са бъдещи първолачета. Да се изведе посланието от думите на кравата „Ще уча! Искам в живота да сполуча!“ (женски глас).

Възпроизвеждане на една от следните песни по избор на преподавателя: „Скоро ще сме в първи клас“, м. К. Попов, т. А. Жекова, „Първокласник“, м. К. Милетков.

 

34. Очакваме лятото

Възпроизвеждане

Музика и игра

34.1. Гара „Игриви думи”

Възпроизвеждане „Игриви думи“ – кубинска народна песен, б. т. А. Стоянова.

Свирене с ДМИ – маракаси.

Връзка с направление „Околен свят“ – общуване, значение и използване на „добрите“ думи, поведение и етикет в семейството и на обществени места.

Възприемане

34.2. Акордеон

Детето разпознава инструмента акордеон по външен вид и тембър.

Развиване на тембров слух.

Възприемане на пиеса за акордеон.

35. Сезоните са четири

Възприемане

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

35.1. Приключение с добро другарче

Детето изпълнява песен, свързана с един трепетен момент от живота му – тръгването на училище, разбира значението на думи – буквар, книга, училище.

Детето възприема песен във връзка с Празника на буквите – 24 май, и двамата братя св. св. Кирил и Методий.

„Букварче“ – м. и т. Йордан Колев – възприемане и разучаване.

Допълнителна: „На славянските народи“.

Допълнителна: „Химн на св. св. Кирил и Методий“ – П. Пипков. Беседа за предстоящото тръгване на училище, за буквите и за книгите.

Възприемане

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност

35.2. Последна гара „Довиждане, детска градина!“

Спомени от музикалното пътешествие – изходящо проследяване

Детето чрез сглобяване на пъзели, показване и отговор на въпроси, демонстрира нивото на овладяване на музикалната информация и на придобитите музикални компетентности.

Игри с пъзелите към комплекта. Свързване на звучащи инструменти и музикални жанрове със съответната картина. Разпознаване на класически, народни инструменти, жанрове.

Възприемане и възпроизвеждане на „Песничка за довиждане“ – американска народна песен, б. т. А. Стоянова

 

36. Слънчеви дни за летни игри

Възпроизвеждане

Музика и игра

36.1. Слънчеви дни за летни игри

36.2. Слънчеви дни за летни игри

Пее до пет научени песни.

Импровизира танцови стъпки и движения на различна по характер и националност музика.

Децата пеят и танцуват познати музикални произведения.

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7-ГОДИШНИ,

ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1.Довиждане, лято!

Входящо проследяване

1.1. Какво научих и мога

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от 3. група

Тестови и практически задачи

Конструиране и моделиране

1.2. Етикети

Съединява елементи, като залепва.

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Структурирано наблюдение

2. На път за детската градина

Техника

2.1. Спазвам правилата

Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка.

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

2.2. Кръстовище

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

X

3. Есен е!

Конструиране и моделиране

3.1. Слънчоглед

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

3.2. Природен календар

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

4. Грижи за растенията

Обработване на материали, съединяване и свързване

4.1. Плодове

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

4.2. Ябълково дърво

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

 

1

2

3

4

5

6

 

5.Животните през есента

Обработване на материали, съединяване и свързване

5.1. Есен в гората

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Съединява елементи, като залепва.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

5.2. Катеричка

Съединява елементи, като залепва.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

6. Богатството на есента

Грижи и инициативност

6.1. Есенни листа

Участва в малък общ проект в детската градина.

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

6.2. Домашни консерви

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Структурирано наблюдение

 

7. Да бъдем здрави!

Грижи и инициативност

7.1. Маса за хранене

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.

Детско портфолио

Грижи и инициативност

7.2. Поставка за салфетки

Познава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.

Структурирано наблюдение

    XI

8. Да прогоним болестите!

Техника

8.1. Телефони и компютри

Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Детско портфолио

Техника

8.2. Горска линейка

Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Детско портфолио

9.

В природния ни кът

Грижи и инициативност

9.1. Украса за цветя

Участва в малък общ проект в детската градина.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

9.2. Градински инструменти

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

10.

В очакване на зимата

Техника

10.1. Перална машина.

Сгъване на дрехи

Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди и правилата за безопасност.

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Структурирано наблюдение

Грижи и инициативност

10.2. Елече за круша

Познава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Структурирано наблюдение

 

11. Грижи за животните през зимата

Обработване на материали, съединяване и свързване

11.1. Животните през зимата. Птица

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

11.2. Игра с фигури

Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

XII

12. Имаме приятели

Грижи и инициативност

12.1. Играем и учим заедно

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

Участва в малък общ проект в детската градина.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

12.2. Игра „Цирк“

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Участва в малък общ проект в детската градина.

Детско портфолио

13. Коледа пристига

Обработване на материали, съединяване и свързване

13.1. Коледна украса

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Участва в малък общ проект в детската градина.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

13.2. Писмо до Дядо Коледа

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Детско портфолио

 

14. Сурва, сурва година, весела година!

Конструиране и моделиране

Грижи и инициативност

14.1,2. Сурва, сурва година, весела година!

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

Структурирано наблюдение

 

15. Зимна приказка

Конструиране и моделиране

15.1. Зимни дрехи

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

15.2. Снежен човек

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Структурирано наблюдение

I

16. Бяла приказка

Грижи и инициативност

Техника

16.1,2.  Бяла приказка

Познава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина.

Участва в малък общ проект в детската градина.

Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка.

 

17. Детски забавления

Конструиране и моделиране

17.1. Смешни маски и корони

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

17.2. Театър. Сцена и герои

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Структурирано наблюдение

18. В града или на село

Конструиране и моделиране

18.1. Нова сграда

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Детско портфолио

Техника

18.2. В кухнята

Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди и правилата за безопасност.

Спазва правила за култура на хранене и сервиране.

Структурирано наблюдение

19. Аз пътувам

Обработване на материали, съединяване и свързване

19.1. Професии

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

19.2. Влак

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Детско портфолио

II

20.

Моят празник

Грижи и инициативност

20.1. Празник в детската градина

Участва в малък общ проект в детската градина.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

20.2. С картофи и клечки

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Детско портфолио

 

21. Обичам да играя

Конструиране и моделиране

21.1. Фигурките оживяват

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

21.2. Риболов

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

22. За народните обичаи

Обработване на материали, съединяване и свързване

22.1. Мартеници

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

22.2. Кукери

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

 

23. България е моята Родина

Грижи и инициативност

23.1. Украса за

празника

Участва в малък общ проект в детската градина.

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Структурирано наблюдение

Обработване на материали, съединяване и свързване

23.2. Знамена

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Детско портфолио

III

24. Искам да съм като тях

Обработване на материали, съединяване и свързване

24.1. Пожарна команда

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Структурирано наблюдение

   

Обработване на материали, съединяване и свързване

24.2. Полиция

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Структурирано наблюдение

 

25. Идва пролетта

Обработване на материали, съединяване и свързване

25.1. Пролетно слънце

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

25.2. Моите дрехи

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Структурирано наблюдение

26. Всичко се събужда

Обработване на материали, съединяване и свързване

26.1. Пролетна градина

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

26.2. Калинка и стоножка

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

27. Животните са заети

Обработване на материали, съединяване и свързване

27.1. Птиците долитат

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

27.2. Домашни животни

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Прегъва последователно неколкократно хартия и картон.

Структурирано наблюдение

IV

28. Пролет е!

Обработване на материали, съединяване и свързване

28.1. Зеленчукова градина

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

Обработване на материали, съединяване и свързване

28.2. Ягоди и череши

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Структурирано наблюдение

29.

Празнуваме през пролетта

Грижи и инициативност

29.1. Великденски яйца

Участва в малък общ проект в детската градина.

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл Реже хартия и картон, като използва шаблон.

Структурирано наблюдение

 

Обработване на материали, съединяване и свързване

29.2. Поставка за яйца

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване.

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Детско портфолио

30. Аз пазя природата!

Конструиране и моделиране

30.1. Зоопарк

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел. Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързване

30.2. Изправност на велосипеда

Разпознаваосновните части на велосипеда и техните функции. Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Съединява елементи, като ги залепва.

Детско портфолио

 

31. Животворна-та пролет!

Конструиране и моделиране Обработване на материали, съединяване и свързване

31.1,2. Животворната пролет!

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности. Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Структурирано наблюдение

 

32. Аз ще бъда ученик

Конструиране и моделиране

32.1. Училище 1

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

Конструиране и моделиране

32.2. Училище 2

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

    V

33. Очакваме лятото

Конструиране и моделиране

33.1. Игра

„Открий и запомни“

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.

Детско портфолио

Грижи и инициативност

33.2. Моливник

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел.

Структурирано наблюдение

34. Искам да чета

Обработване на материали, съединяване и свързване

34.1. 24 май

Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Детско портфолио

 

Техника

34.2. Детски компютър

Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация.

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти.

Детско портфолио

35. Сезоните са четири

Изходящо проследяване

35.1. Какво научих и мога

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от 4. група.

Тестови и практически задачи

Грижи и инициативност

35.2. Подреждане на дрехи за пътуване

Познава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина.

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина.

Структурирано наблюдение

 

36. Слънчеви дни за летни игри

Грижи и инициативност

Техника

36.1,2. Слънчеви дни за летни игри

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

Познава отделни възможности на устройствата за комуникация и информация

Структурирано наблюдение

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТEЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 6 – 7-ГОДИШНИ,

ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1.Довиждане, лято!

ЕПДД ФД

1.1. Знам и мога

– измерване на физическата дееспособност на децата (входящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на долните крайници:

–    бягане на 50 м;

–    скок на дължина с два крака от място.

Установяване на равнището на знанията и уменията за бягане по права, стартиране при сигнал, скачане с два крака.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

СПДД ФД

1.2. Игри с топка

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за подхвърляне и тупкане на топка с една и две ръце, подаване и ловене с две ръце.

Проявява бързина и ловкост.

Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

1.3. Бягам бързо, скачам надалече, хвърлям точно

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане и хвърляне в цел.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силовите качества.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови и състезателен метод.

2. На път за детската градина

ЕПДД ФД

2.1. Знам и мога

– измерване на физическата дееспособност на децата (входящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателните качества издръжливост и сила на горните крайници:

–    бягане на 200 м;

–    хвърляне на топка 1 кг.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

СПДД ФД

2.2. Игри с топка (футбол)

Придобива представа за търкаляне на топка с долната част на ходилото с ляв и десен крак и вътрешен удар към стена – разучаване.

Владее топката при водене.

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане, хвърляне и катерене. Повишава физическата си дееспособност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, състезателен и станционен метод.

ИДД ФД

2.3. Игри с топка

Прилага в игрови условия овладени спортноподготвителни умения.

Проявява стремеж към постижения и себедоказване.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

 

1

2

3

4

5

6

X

3. Есен е!

ЕПДД ФД

3.1. Строй се, преброй се!

Има основна представа за ориентиране в пространството (основни посоки на движение – напред, назад, наляво и надясно).

Реагира бързо и точно на подадени команди.

Строява се и се престроява в колона, редица, кръг и обратно.

Бяга и играе подвижни игри с бягане.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Изпитва емоционална удовлетвореност от двигателната дейност с организационен характер.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и състезателен метод.

СПДД ФД

3.2. Игри с топка (футбол)

Придобива представа за спиране на търкаляща се топка с крак (с вътрешна и долна страна на ходилото) – разучаване.

Формира умения за боравене с топката с крак – изпълнява търкаляне на топка с крак на място и в движение;

изпълнява удар с вътрешната част на ходилото към стена в различни посоки (с десен и ляв крак).

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци с придвижване).

Проявява стремеж към постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, групов, посменен и игрови метод.

ИДД ФД

3.3. Строй се, преброй се!

Прилага в игрови условия овладените умения за строяване, престрояване, маршируване.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява интерес към двигателната дейност с организационен характер.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

4. Грижи за растенията

ЕПДД ФД

4.1. Строй се, преброй се!

Изпълнява групиране и прегрупиране на място и в движение по команда.

Прилага в игрови условия овладени видове ходене, бягане, лазене и др.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

4.2. Игри с топка (футбол)

Придобива представа за подаване по двойки с вътрешната част на ходилото с десен и ляв крак на място и спиране на подадена топка (разучаване).

Изпълнява разучени елементи от футболната игра.

Владее топката при подаване с десен и ляв крак.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество издръжливост (по-продължително равномерно бавно бягане).

Проявява стремеж към постижения, коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

4.3. Игри с топка (футбол)

Прилага изучените елементи в игрови условия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към постижения, коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

5.Животните през есента

ЕПДД ФД

5.1. Гимнастици (равновесие)

Придобива представа за равновесно ходене по тясна повърхност (гимнастическа пейка) – разучаване.

Изпълнява комбинации от овладени естествено-приложни двигателни действия – бягане, лазене, катерене и др.

Развива равновесна устойчивост.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила на горните крайници (хвърляне на плътна топка 1 кг).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, посменен и станционен метод.

СПДД ФД

5.2. Игри с топка (футбол)

Изпълнява разучени елементи от футболната игра – водене на топката с крак, подаване по двойки, спиране на подадена топка.

Развива скоростно-силови качества на долните крайници (чрез бегови упражнения).

Изразява стремеж към взаимодействие с партньор.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

5.3. Строй се, преброй се!

Прилага овладени умения за строяване и престрояване в игрови условия.

Ориентира се в пространството.

Проявява интерес към двигателната дейност с организационен характер.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

6.Богатството на есента

ЕПДД ФД

6.1. Аз мога (усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    групиране и прегрупиране по команда;

–    равновесно ходене по пейка;

–    комбинации от приложни двигателни действия (бягане, лазене, катерене и др.).

Повишава физическата си дееспособност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и станционен метод.

СПДД ФД

6.2. Игри с топка (футбол)

Придобива представа за удар с вътрешната част на ходилото към врата – разучаване.

Изпълнява разучени елементи от футболната игра.

Прилага овладените двигателни умения от футбола в отборни игри.

Развива двигателното качество бързина (стартове от различни изходни положения).

Изразява стремеж към коопериране и взаимодействие в игрови условия.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и групов метод.

ИДД ФД

6.3. Игри с топка (футбол)

Прилага овладените елементи от футбола в отборни игри.

Развива координираност на движенията.

Изразява стремеж към коопериране и взаимодействие в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 

7. Да бъдем здрави!

ЕПДД ФД

7.1. Спортувам и съм здрав (развиване на естествената моторика и равновесие)

Придобива представа за ритмично изпълнение на двигателни действия – галопни стъпки и полка (разучаване).

Изпълнява равновесно ходене по гимнастическа пейка с различно положение на ръцете, равновесен стоеж.

Развива бързина на единичните движения чрез бързо клякане и изправяне.

Разбира връзката „спорт/здраве“.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и поточен метод.

СПДД ФД

7.2. Игри с топка (футбол)

Изпълнява комбинирано изучените елементи от футболната игра.

Прилага овладените елементи от футбола в отборни и съревнователни игри.

Развива скоростно-силовите си двигателни способности чрез бързо бягане на къси отсечки.

Проявява стремеж към спазване на принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи: показ,

описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, групов и посменен метод.

ИДД ФД

7.3. Спортувам и съм здрав

Ходи равновесно по пейка.

Изпълнява ритмични движения под музикален съпровод.

Форма: ПС.

Методи: показ,

описание, обяснение, игрови и поточен метод.

XI

8. Да прогоним болестите!

ЕПДД ФД

8.1. Спортът е здраве (бягане с препятствия)

Придобива представа за бягане с преодоляване на различни по форма и големина препятствия – разучаване. Формира двигателно умение за бягане през ниски препятствия.

Изпълнява: галопни и полкови стъпки; равновесно ходене по гимнастическа пейка и равновесен стоеж.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост (бързо бягане с промяна на посоката, комбинирано с провиране и прекатерване).

Разбира връзката между спорт и здраве.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен

метод.

СПДД ФД

8.2. Игри с топка (хандбал)

Придобива представа за двигателното действие „водене на топка с една ръка“ на място и в движение – разучаване.

Формира двигателно умение за владеене на топката с ръка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци).

Проявява стремеж към точно изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен

метод.

ИДД ФД

8.3. Игри с топка (футбол)

Прилага в игрови условия разучени елементи от футбола.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване на принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

9.

В природния ни кът

ЕПДД ФД

9.1. На горската поляна (бягане и скачане)

Придобива представа за скок в дълбочина от височина 40 см – разучаване.

Формира двигателно умение за приземяване след скок (върху мека постелка).

Изпълнява бягане през препятствия.

Развива двигателното качество бързина (стартове от различни изходни положения).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

9.2. Игри с топка (хандбал)

Придобива представа за двигателното действие „хандбално подаване“ – разучаване.

Формира двигателно умение за подаване с една ръка над рамо и ловене с две ръце.

Изпълнява водене на топка с лява и дясна ръка на място и с придвижване в права посока и в зигзаг.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на долните крайници (клекове).

Проявява познавателен интерес към хандбалната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

9.3. Спортувам и съм здрав

Прилага в игрови условия разучени двигателни действия:

–    бягане с преодоляване на различни по форма и височина препятствия (меки препятствия);

–    повишава физическата си дееспособност. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност;

–    равновесно ходене по пейка в комбинация с различни движения.

Форма: ПС.

Методи: показ, описание,

обяснение, игрови метод.

10.

В очакване на зимата

ЕПДД

ФД

10.1. Аз мога (усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

– галопна и полкова танцова стъпка;

– бягане през препятствия;

– равновесно ходене по гимнастическа пейка в комбинация с различни движения.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

10.2. Игри с топка (хандбал)

Придобива представа за двигателното действие

„хвърляне на хандбална топка с една ръка над рамо в цел“ – разучаване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци на два и един крак с придвижване).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

10.3. Игри с топка (хандбал)

Прилага в игрови условия разучени елементи от хандбала.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване на принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 

11. Грижи за животните през зимата

ЕПДД ФД

11.1. Прескок

Придобива представа за опорен свит лицев прескок на пейка със засилване – разучаване.

Формира двигателно умение за комбиниране на бягане и прескачане на препятствие с опора на ръцете.

Изпълнява изтегляне на трупа от лег по хоризонтална и наклонена пейка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила (на горните крайници).

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

11.2. Игри с топка (хандбал)

Изпълнява удар с една ръка над рамо в цел.

Изпълнява хандбално подаване с една ръка над рамо и ловене с две ръце с промяна на височината и летежа на топката.

Водене на топката с лява и дясна ръка с различно темпо и със смяна на посоката.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

11.3. На горската поляна (бягане и скачане)

Прилага разучени двигателни действия в игрови условия – скок в дълбочина; бягане с преодоляване на препятствия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

   XII

12. Имаме приятели

ЕПДД ФД

12.1. Да спортуваме заедно

Формира двигателно умение за координиране на движенията между долните и горните крайници при скокове.

Изпълнява свит лицев прескок със засилване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (честота на движенията на долните крайници чрез ситно бягане на място с максимална честота).

Проявява емоционално отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване,

игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

12.2. Игри с топка (хандбал)

Изпълнява комбинации с разучени елементи от хандбалната игра.

Прилага овладените елементи от хандбала в съревнователна игра.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на силова издръжливост на трупа (изправяне от тилен лег до седеж/до отказ).

Проявява стремеж към постижение.

Спазва принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

12.3. Игри с топка (хандбал)

Прилага разучени елементи от хандбала в игрови условия – подаване с една ръка над рамо и ловене с две ръце;

водене на топка с лява и дясна ръка на място и с придвижване.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към взаимодействие и работа в екип.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

13. Коледа пристига

ЕПДД ФД

13.1. Аз мога (затвърдяване и усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    скачане на въже с два крака;

–    свит лицев опорен прескок със засилване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество скоростна издръжливост (по-продължително бързо бягане).

Проявява емоционално отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

13.2. Игри с топка (хандбал)

Изпълнява комбинации с разучени елементи от хандбалната игра.

Прилага овладените елементи в игрови условия.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Проявява стремеж към взаимодействие и работа в екип.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД

13.3. Весели игри

Участва в подвижни игри с коледни и новогодишни мотиви.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи: обяснение, игрови метод.

 

14. Сурва, сурва година, весела година!

ИДД ФД

14.1. Сурва, сурва година, весела година!

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

   

ИДД ФД

14.2. Сурва, сурва година, весела година!

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване на техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

   

ИДД ФД

14.3. Сурва, сурва година, весела година!

Изпълнява физически упражнения за развитие на двигателни качества

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

 

15. Зимна приказка

ЕПДД ФД

15.1. Зимни игри (равновесие)

Придобива представа за равновесно ходене с прекрачване на предмети – разучаване.

Формира двигателно умение за равновесна устойчивост в променливи условия.

Изпълнява хвърляне на малка топка с една ръка в цел.

При подходяща атмосферна обстановка участва в игри при снежни условия.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростна издръжливост (по-продължително бързо бягане).

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

15.2. Гимнастици

Придобива представа за двигателното действие „равновесно ходене по пейка и обръщане“ (с пристъпване) – разучаване.

Изпълнява упражнения с обръч – търкаляне, въртене, провиране.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила (изтегляния, висове, катерене)

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

ИДД ФД

15.3. Игри с топка (хандбал)

Прилага разучени елементи от хандбала в игрови условия – удар с една ръка от рамо в цел;

подаване с една ръка над рамо и ловене с две ръце.

При подходяща атмосферна обстановка участва в игри при снежни условия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

I

16. Бяла приказка

СПДД ИДД

16.1. Бяла приказка

Участва в игри и състезания с поставени задачи от зимни спортове, насочени към формиране на двигателен опит.

Посочва примери за вида спорт в зависимост от използвания уред и от условията, при които се провежда.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 

СПДД ИДД

16.2. Бяла приказка

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 
       

усъвършенстване на техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

 
 

СПДД ИДД

16.3. Бяла приказка

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

Познава и спазва духа на „честната игра“.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

17. Детски забавления

ЕПДД ФД

17.1. Подскачащи колони

Придобива представа за подскоци на един крак на място и с придвижване – разучаване.

Изпълнява равновесно ходене с прекрачване на предмети.

Развива равновесна устойчивост.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

17.2. Гимнастици

Придобива представа за двигателното действие отскок от тясна повърхност (гимнастическа пейка) и приземяване в определена поза „полуклек“ върху мека повърхност – разучаване.

Изпълнява право хоро с музикален съпровод.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на горните крайници (изтегляне от лег по пейка, висове, катерене).

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

ИДД

17.3. Музикални подвижни игри

Прилага овладени естествено-приложни движения в музикални подвижни игри.

Изпитва емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

18. В града или на село

ЕПДД ФД

18.1. Ръченица

Придобива представа за ръченична стъпка – разучаване.

Формира двигателно умение за специфично координиране на горни и долни крайници.

Изпълнява подскоци на един крак на място и в движение.

Развива равновесна устойчивост.

Формира ритмичността си.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

Проявява емоционално отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и посменен метод.

СПДД ФД

18.2. Гимнастици

Придобива представа за гимнастически упражнения на земя – везна (коленно-опорна и стояща) – разучаване.

Изпълнява упражнения с обръч – търкаляне, въртене, провиране.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на силова издръжливост на трупа (изправяне от тилен лег до седеж – до отказ).

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение,

описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

18.3. Игри с топка (хандбал)

Прилага разучени елементи от хандбал в игрови условия – водене на топка;

подаване с една ръка над рамо и ловене с две ръце;

удар с една ръка в цел.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване на принципа на

„честната игра“.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

19. Аз пътувам

ЕПДД ФД

19.1. Аз мога (затвърдяване и усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    ръченична стъпка (поединично);

–    подскоци на един крак с придвижване;

–    равновесно ходене по тясна повърхност с прекрачване на предмети.

Развива равновесна устойчивост и координираност на движенията.

Повишава физическата си дееспособност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

19.2. Игри с топка (баскетбол)

Придобива представа за двигателното действие

„водене на топка на място и с придвижване в права посока“ – разучаване.

Изпълнява придвижване по игрището (ходене и бягане) с обръщане и смяна на посоката.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силови качества (на долните крайници).

Проявява познавателен интерес към баскетболната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

19.3. Да спортуваме заедно

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения – скачане на въже на място и с придвижване с два крака;

свит лицев опорен прескок.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

II

20. Моят празник

ЕПДД ФД

20.1. Катерене и вис

Придобива представа за катерене с кръстосана координация по диагонал на катерушка и вис, обръщане в тилен вис и повдигане на краката – разучаване.

Изпълнява ръченична стъпка (поединично и по двойки).

Изпълнява хвърляне в далечина на плътна топка 1 кг.

Развива силовите си способности (на горните крайници).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

20.2. Игри с топка (баскетбол)

Придобива представа за двигателното действие „подаване на топка по двойки на място“ – разучаване.

Изпълнява водене на топка с придвижване в права посока.

Развива координационните си способности – подхвърляне на топка (вертикално) и ловене, подхвърляне на топка и ловене след удар в земята.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

20.3. Игри с топка (хандбал)

Прилага разучени елементи от хандбала в игрови условия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 

21. Обичам да играя

ЕПДД ФД

21.1. Скачане с въже

Придобива представа за координацията на движенията при скачане на въже с един крак – разучаване.

Формира двигателно умение за скачане на въже с един крак на място и с придвижване напред.

Изпълнява катерене с кръстосана координация и вис, обръщане в тилен вис и повдигане на краката.

Развива равновесна устойчивост и координираност на движенията.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила.

Проявява емоционално отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

21.2. Игри с топка (баскетбол)

Придобива представа за двигателното действие „хвърляне на топка в кош с две ръце от гърди“ – разучаване.

Изпълнява водене на топката с придвижване с промяна на посоката (между стойки).

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (бегови упражнения, стартове от различни изходни положения, щафетна игра).

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

21.3. Скок, подскок!

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения – скачане на въже с два крака с придвижване; бягане и прескачане на препятствие с опора на ръцете (опорен свит лицев прескок).

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

22. Искам да съм като тях

ЕПДД ФД

22.1. Топка в цел (хвърляне)

Формира двигателно умение за хвърляне с две ръце от гърди на топка в повдигната хоризонтална цел – задълбочено разучаване.

Изпълнява скачане на въже на един крак на място и с придвижване.

Демонстрира целенасоченост при изпълнение на хвърлянето в цел.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост – бързо придвижване, съчетано със заобикаляне, прескачане, прекатерване, провиране.

Проявява отношение към собственото постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

22.2. Игри с топка (баскетбол)

Изпълнява комбинирано елементи от баскетболната игра – водене, подаване и стрелба в кош.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на издръжливост (по-продължително, бавно равномерно бягане).

Проявява стремеж към точност на изпълнението.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване,

игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

22.3. Игри с топка (футбол)

Прилага разучени елементи от футбола в игрови условия. Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към спазване на принципа на честната игра.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

23. За народните обичаи

ЕПДД ФД

23.1. Аз мога

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    хвърляне на топка с две ръце от гърди в повдигната хоризонтална цел;

–    катерене с кръстосана координация и вис;

–    скачане на въже с един крак на място и в движение.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на силовите си способности.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

23.2. Игри с топка (баскетбол)

Изпълнява комбинирано елементи от баскетболната игра – водене, подаване, стрелба в кош.

Прилага овладените елементи от баскетбола в опростен вариант на спортно-подготвителна игра.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и ловкост.

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

23.3. Да тропнем хорце!

Изпълнява право хоро с музикален съпровод.

Изразява емоционална удовлетвореност от музикално-двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, игрови метод.

    III

24. България е моята родина

ЕПДД ФД

24.1. Лъвски скок

Придобива представа за двигателното действие

„скок на дължина със засилване“ – разучаване.

Формира двигателно умение за изпълнение на основите на техниката при скок на дължина със засилване.

Изпълнява хвърляне на топка с две ръце от гърди в повдигната хоризонтална цел на отстояние 2 м.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци).

Проявява стремеж към постижение и себедоказване.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

24.2. Туристическа пътека

Придобива обща представа за видовете туризъм, екипировка и необходими пособия.

Изпълнява игри на терен, свързани с определяне на посоките.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество издръжливост (продължително ходене, бягане, скачане).

Проявява положително отношение към природната среда.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

24.3. Скок, подскок!

Прилага овладени двигателни умения в игрови условия – подскоци на един и два крака с придвижване, скачане на въже.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,

обяснение, игрови метод.

25. Идва пролетта

ЕПДД ФД

25.1. Хвърляй надалече

Придобива представа за двигателното действие „хвърляне в далечина на малка плътна топка“ – разучаване.

Формира двигателно умение за хвърляне с една ръка в далечина с кръстосана координация.

Изпълнява скок на дължина със засилване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

Проявява отношение към собствените постижения.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

25.2. Скоклива топка

Формира двигателно умение за търкаляне на топче по двойки – разучаване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост (бързо придвижване, комбинирано със заобикаляне, провиране, прекатерване).

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и станционен метод.

ИДД ФД

25.3. Гимнастика

Прилага в игрови условия разучени двигателни действия с обръч – търкаляне, въртене, провиране.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

26. Всичко се събужда

ЕПДД ФД

26.1. Скачай нависоко

Придобива представа за двигателното действие „скок на височина със засилване“ – разучаване.

Формира двигателно умение за изпълнение на скок на височина и скок на дължина със засилване.

Изпълнява хвърляне на малка топка с една ръка в далечина.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

Проявява стремеж към постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

26.2. Скоклива топка

Придобива представа за изпълнение на начален удар (дланов и обратен) – разучаване.

Изпълнява търкаляне на топче по двойки.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (щафетна игра с бягане).

Проявява отношение към собственото постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

26.3. Гимнастици

Прилага разучени двигателни действия в игрови условия – равновесно ходене по гимнастическа пейка, отскачане и приземяване в полуклек върху мека постелка.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

27.

Животните са заети

ЕПДД ФД

27.1. Аз мога (затвърдяване и усъвършенстване)

Изпълнява разучени двигателни действия:

–    скок на дължина и скок на височина със засилване;

–    хвърляне на малка плътна топка с една ръка в далечина.

Повишава скоростно-силовите си способности.

Проявява стремеж към постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно

упражнение, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

27.2. Скоклива топка

Придобива представа за посрещане на топчето и обратен удар – разучаване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД ФД

27.3. Да тропнем хорце!

Изпълнява ръченична стъпка с музикален съпровод.

Изразява емоционална удовлетвореност от музикално-двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи: обяснение, игрови метод.

IV

28. Пролет е!

ЕПДД ФД

28.1. Обичам да спортувам

Прилага в игрови условия овладени естествено-приложни движения – различни видове ходене, бягане, скачане.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

28.2. Топка над мрежа (волейбол)

Придобива представа за двигателното действие „подхвърляне на лека топка с две ръце и подаване към стена“ – разучаване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество ловкост.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и посменен метод.

ИДД ФД

28.3. Гимнастици

Изпълнява прости гимнастически упражнения в съчетания.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 

29.Животвор-ната пролет

ИДД ФД

29.1. Животворната пролет

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

 
 

ИДД ФД

29.2. Животворната пролет

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване на техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

 
 

ИДД ФД

29.3. Животворната пролет

Изпълнява физически упражнения за развитие на двигателни качества.

 

30. Аз пазя природата

ЕПДД ФД

30.1. Обичам да спортувам

Прилага в игрови условия овладени естествено-приложни движения – хвърляне, подаване и ловене.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

СПДД ФД

30.2. Топка над мрежа (волейбол)

Придобива представа за подаване по двойки на лека топка – разучаване.

Участва в игри с подаване и ловене на топка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на горните крайници (хвърляне на плътна топка 1 кг в далечина).

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие в игровата дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

30.3. Скок, подскок!

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения – подскоци на един и два крака, скачане на въже.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

31. Празнуваме през пролетта

ЕПДД ФД

31.1. Обичам да спортувам

Прилага в игрови условия овладени естествено-приложни движения – катерене, вис, изтегляне от лег.

Участва в народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

31.2. Топка над мрежа (волейбол)

Придобива представа за подаване по двойки на лека топка над въже – разучаване.

Участва в игри с подаване и ловене на топка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина (щафетна игра с бягане).

Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен метод.

ИДД ФД

31.3. Игри с топка (баскетбол)

Прилага разучени елементи от баскетбола в игрови условия – водене, подаване, стрелба в кош.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

 

32. Аз ще бъда ученик

ЕПДД ФД

32.1. Вече съм атлет

Изпълнява комбинации от овладени естествено-приложни движения.

Развива комплексно двигателните си качества – бързина, сила, издръжливост, ловкост.

Проявява положително отношение към двигателната дейност и стремеж към себедоказване.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, игрови, поточен, станционен и посменен метод.

СПДД ФД

32.2. Скоклива топка

Придобива обща представа за играта – екипировка, уреди и пособия, правила.

Изпълнява самостоятелно тупкане и ловене на тенис топка.

Изпълнява разучени елементи от волейболната игра.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и ловкост.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови, поточен и посменен метод.

ИДД ФД

32.3. Противодействие

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения – катерене, вис, изтегляне от лег по гимнастическа пейка.

Развива силовите си способности.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

    V

33. Искам да чета

ЕПДД ФД

33.1. Измерване на физическата дееспособност на децата (изходящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на долните крайници:

–    бягане на 50 м;

–    скок на дължина с два крака от място.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

СПДД ФД

33.2. Топка над мрежа

Придобива представа за изпълнение на лек дланов удар по отскочила топка след тупкане – разучаване.

Изпълнява самостоятелно тупкане и ловене на тенис топка.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и ловкост.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и посменен метод.

ИДД ФД

33.3. Скок, подскок!

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения – скок на дължина и на височина със засилване.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на долните крайници.

Проявява стремеж към постижение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, игрови метод.

34. Очакваме лятото

ЕПДД ФД

34.1. Измерване на физическата дееспособност на децата (изходящо проследяване)

Установяване на равнището на двигателните качества издръжливост и сила на горните крайници:

–    бягане на 200 м;

–    хвърляне на топка 1 кг.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, двигателно тестиране.

СПДД ФД

34.2. Скоклива

Придобива представа за изпълнението на лек обратен удар – разучаване.

Изпълнява леки дланови удари по отскочила след тупкане топка на стена.

Развива скоростно силови качества и ловкост.

Проявява отношение към собственото изпълнение.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игрови и посменен метод.

ИДД ФД

34.3. Любими игри

Владее широк набор от подвижни игри.

Участва в игри по собствен избор.

Появява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

35. Сезоните са четири

ЕПДД

35.1. Спортен празник

Прилага овладените двигателни умения в отборни и щафетни игри.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови и състезателен метод.

СПДД ФД

35.2. Туристи

Провеждане на туристически излет.

Участва в игри на терен.

Развива комплексно двигателните си качества.

Проявява положително отношение към двигателната дейност и природната среда.

Форма: ПС.

Методи: двигателно упражняване, игрови метод.

ИДД

35.3. Любими игри

Владее широк набор от подвижни игри.

Участва в игри по собствен избор.

Появява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

   

ИДД

36.1. Слънчеви дни за летни игри

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

36. Слънчеви дни за летни игри

   

ИДД

36.2. Слънчеви дни за летни игри

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни и успокоителни); музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за усъвършенстване на техниката на естествените движения; за комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и др.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.

   

ИДД

36.3. Слънчеви дни за летни игри

Познава и спазва духа на „честната игра“.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание, игрови метод.